You are here

02.06.2020: Forslag til lokalplan nr. 399

Centerområde i Hadsten og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-29

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 399 Centerområde i Hadsten og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-29” i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af et konkret projekt for en dagligvarebutik på 1.200 m² med tilhørende parkeringsplads og at opdatere plangrundlaget med de eksisterende forhold i området samt at fastlægge krav til parkering og indretning af parkeringsarealerne. Lokalplanen giver mulighed for at nedrive eksisterende bygninger, anlægge nye parkeringspladser og opføre etageboliger eller anlægge parkering, hvor Hadsten Bio ligger i dag.

Baggrunden for lokalplanen er, at en privat butiksudvikler ønsker at opføre en dagligvarebutik på parkeringsarealerne øst for ”Sundhedshuset Hadsten” på et areal, der i dag anvendes til parkering. I den gældende lokalplan nr. 02.03 er der udlagt afgrænsede byggefelter og lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre byggeri på de arealer, der er udlagt til parkering og hvor der ønskes opført en dagligvarebutik.

Byggemuligheden for en dagligvarebutik øst for ”Sundhedshuset Hadsten” er i overensstemmelse med ”Hadsten midtbyplan”. Midtbyplanen har fokus på at forbedre midtbyens kvalitet som et levende bycenter. Etableringen af en dagligvarebutik vil bidrage til et koncentreret og konkurrencedygtigt centerområde på den nordlige side af jernbanen.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-29

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-29 fastholder de gældende bestemmelser i kommuneplanrammen og gør det herudover muligt at opføre byggeri i én etage efter nærmere vurdering i en lokalplan.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 2. juni 2020 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 399 Centerområde i Hadsten og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-29” er fremlagt i 10 uger i perioden fra 2. juni til 10. august 2020.
Forslag til lokalplaner og Kommuneplantillæg kan altid ses på:
www.plandata.dk og www.favrskov.dk  

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 399 Centerområde i Hadsten og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-29” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 10. august 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk
Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kontakt

Plan og Byg
Teknisk Forvaltning
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

12.08.2020
mthi