You are here

02.12.2019: Forslag til lokalplan 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten

og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29” i offentlig høring.

Lokalplanen tager afsæt i Hadsten midtbyplan og to private lodsejeres ønske om at opføre etageboliger på Vesselbjergvej 1-3.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for fortætning og opføre nye boligformer i midtbyen i overensstemmelse med intentionerne i Hadsten midtbyplan, som Byrådet vedtog 24. september 2019.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre boligbebyggelse i op til fire etager og 14 meters højde langs med Vesselbjergvej. Bebyggelsen opføres som et samlet projekt med 20 boliger, der kan opføres i to etaper.

Boligprojektet indeholder ud over boligerne, parkering i stueplan og på terrænet syd for bebyggelsen. Arealerne nord for boligbebyggelsen udlægges til fælles friarealer. Den eksisterende villa i lokalplanområdet (Nørregade 10) ændres ikke i dette projekt, men der gives mulighed for at opføre en altan og en garage med tagterrasse i tilknytning til villaen.

Der lægges i lokalplanen vægt på, at byggeriet gennem materialevalg og udformning tilpasses det omkringliggende område.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et højt byggeri, der må forventes at påvirke de omkringboende. Det er belyst i lokalplanen, hvordan omgivelserne vil blive påvirket af skygger fra boligprojektet. Endvidere er der udarbejdet visualiseringer, der viser, hvordan udsigten fra de bagvedliggende boliger på Platanvej og Ellevej vil blive påvirket af byggeriet.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29

Med tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29 udlægges et nyt rammeområde til boligformål, 1.BO.28, hvor der gives mulighed for at opføre byggeri i 4 etager og 14 meters højde og en bebyggelsesprocent på 90. Samtidig ændres afgrænsningen mellem 1.BO.8 og 1.BO.28.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 2. december 2019 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ .Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29” er fremlagt i otte uger i perioden fra 2. december 2019 til 31. januar 2020.

”Forslag til lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29” kan også ses på: www.plandata.dk og på Kommunens biblioteker

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 31. januar 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kontakt

Plan og Byg
Teknisk Forvaltning
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

04.12.2019
mthi