You are here

02.12.2019: Forslag til lokalplan nr. 391 – Boligområde

Århusvej 19, 21 og 25 i Hinnerup

Byrådet fremlægger med ”Forslag til lokalplan nr. 391 – Boligområde Århusvej 19, 21 og 25 i Hinnerup” i offentlig høring.

Formålet med lokalplanen er at få overført de tre ejendomme med boliger til byzone samt at give mulighed for at udstykke Århusvej 25 til tre ejendomme med mulighed for to nye boliger. 

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder. Et delområde til åben-lav boligbebyggelse til eksisterende og ny bebyggelse, et delområde med mulighed for sekundærer bebyggelse og anlæg (inden for vejbyggelinjen) samt et delområde til grønt område (§3-beskyttet mose). Lokalplanen fastlægger desuden placeringen af vejadgange og vejanlæg.

Området er spildevandskloakeret og regnvand skal derfor håndteres lokalt på grundene. I lokalplanen er der ikke udpeget konkrete områder til håndtering af regnvandet, men der kan ikke gives tilladelse til ibrugtagning af nye boliger, før der er redegjort for, hvordan regnvandet håndteres.

I henhold til Planlovens § 17 gælder, at så snart et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentligt miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 2. december 2019 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 391 – Boligområde Århusvej 19, 21 og 25 i Hinnerup” er fremlagt i fire uger i perioden fra 2. december 2019 til 3. januar 2020.

”Forslag til lokalplan nr. 391 – Boligområde Århusvej 19, 21 og 25 i Hinnerup” kan også ses på www.plandata.dk og Kommunens biblioteker

Evt. skriftlige bemærkninger ”Forslag til lokalplan nr. 391 – Boligområde Århusvej 19, 21 og 25 i Hinnerup” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 3. januar 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk
Byrådet vil herefter tage stilling til planforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høringssvarene er offentlige i samme øjeblik, Favrskov Kommune har modtaget dem. Det vil sige, at fx journalister kan ønske dem udleveret til brug for eksempelvis artikler og indslag i tv – også inden høringsperioden er udløbet. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

04.12.2019
mthi