You are here

03.06.2019: Forslag til lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup

og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29, samt miljørapport og VVM til planforslagene.

Byrådet fremlægger forslag til lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29, samt miljørapport og VVM til planforslagene i offentlig høring frem til og med 12. august 2019.

Planforslagene giver mulighed for realisering af et projekt for udbygning af rammeområdet med seks vindmøller, hvor hver mølle har en totalhøjde på 149,9 meter. Formålet med planforslagene er at udnytte områdets vindenergi bedst muligt under samtidig hensynstagen til naboer og omgivelser.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en helhedsplan med seks vindmøller. Møllerne opstilles i et mønster med to gange tre møller med tilhørende teknikbygninger, arbejdsarealer og adgangsveje. Den ene gruppe opstilles i den nordvestlige del af området parallelt med Landevejen. Den anden gruppe opstilles i den sydøstlige del af området parallelt med Østjyske motorvej, E45.

I forbindelse med realisering af projektet skal fire eksisterende vindmøller i den nordvestlige del af området nedtages, og fire boliger i området skal nedlægges.

Forslag til lokalplan omfatter arealudlæg til møller med tilhørende fundamenter, adgangsveje og overkørsel over Drostrup bæk samt arbejdsarealer. Dertil kommer en 60/10 kV transformerstation samt koblingsstation og teknikbygning. Endelig indgår de boliger, der forudsættes nedlagt som beboelse eller beboet af mølleejer i lokalplanområdet.

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29

Realisering af projektet forudsætter, at der sker en tilpasning af kommuneplanens bestemmelser, retningslinjer og rammer for planlægning for store vindmøller i rammeområde 13.TA.7. Ændringerne er indarbejdet i forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt VVM-vurdering af vindmølleprojektet sker efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Miljøvurderingsrapport og VVM rapport er fremlagt i høring sammen med planforslagene. Høringsperioden følger offentlighedsperioden for planforslagene.

Offentlighedsperiode

Forslag til lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup og  tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29, samt miljørapport og VVM rapport er fremlagt i 10 uger fra 3. juni 2019 til og med 12. august 2019.

Her finder du planforslagene

Forslag til lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup og  tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29, samt miljørapport og VVM rapport kan ses på:
www.plandata.dk og www.favrskov.dk

Borgermøde

Favrskov Kommune inviterer borgere og øvrige med interesse for planlægning af nye vindmøller ved Hallendrup til borgermøde onsdag 19. juni 2019 i Sløjfen i Hadsten, kl. 19.00 – 21.00.

Her vil der være lejlighed til at høre mere om planforslagene med tilhørende rapporter samt blive orienteret de særlige rettigheder der gælder for naboer til vindmøller. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål til vindmølleplanlægningen. På mødet vil der blandt andet være deltagelse af nogle byrådsmedlemmer og repræsentanter fra Energistyrelsen.

Høringssvar

Høringssvarene skal være skriftlige. Høringssvar til de fremlagte planforslag med miljørapport og VVM rapport kan sendes til følgende adresse: Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. De kan også sendes til e-mail: plan@favrskov.dk

Den videre proces

Efter høringsperiodens afslutning vil Byrådet gennemgå de indsendte høringssvar og herefter tage stilling til om planforslagene med miljørapport og VVM-redegørelse kan vedtages. 

Persondata:

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høringssvarene er offentligt tilgængelige i samme øjeblik, Favrskov Kommune har modtaget dem. Det vil sige, at fx journalister kan ønske dem udleveret til brug for eksempelvis artikler og indslag i tv – også inden høringsperioden er udløbet.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

04.06.2019
mthi