You are here

04.06.2019: Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2017-29

Tre aflastningsområder til butikker

Byrådet vedtog 28. maj 2019 Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2017-29. Med forslag til tillæg nr. 8 vil Favrskov Byråd gøre det muligt, at placerer større udvalgsvarebutikker og fysiske e-handelsbutikker udenfor bymidterne. Dette sker ved, at planlægge for tre aflastningsområder i Hadsten, Hammel og Søften.

Et fordebathæfte har været i offentlig høring i perioden 20. december til 21. januar 2019. Der kom ingen bemærkninger.

Miljøvurdering

Planens indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planen ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport.

Man kan klage over denne afgørelse til miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med 2. juli 2019.

Læs mere på https://naevneneshus.dk/

Offentlighedsperioden

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er fremlagt i ti uger fra tirsdag 4. juni 2019 til tirsdag 13. august 2019.

Bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 8 skal skriftligt være Favrskov Kommune i hænde senest onsdag 13. august 2019. Det kan ske til plan@favrskov.dk eller til Favrskov Kommune, Plan- og byggeafdelingen, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Den videre proces

Efter høringsperiodens afslutning vil Byrådet gennemgå de indsendte høringssvar og herefter tage stilling til om planforslaget kan vedtages. 

Persondata:

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høringssvarene er offentligt tilgængelige i samme øjeblik, Favrskov Kommune har modtaget dem. Det vil sige, at fx journalister kan ønske dem udleveret til brug for eksempelvis artikler og indslag i tv – også inden høringsperioden er udløbet.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Kontakt

Plan og Byg
Teknisk Forvaltning
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

04.06.2019
mthi