You are here

09.07.2020: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 379

Vindmøller ved Hallendrup med kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29 samt VVM-tilladelse

I perioden 3.juni -12. august 2019 har forslag ”Lokalplan nr. 379 – Vindmøller ved Hallendrup med kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29, miljørapport og VVM-redegørelse været i offentlig høring.

I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar, hvoraf to er indsendt af grupper af borgere. Enkelte af høringssvarene har givet anledning til at indstille ændringer af Lokalplan nr. 379 og Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29.

Som del af miljøvurderingen er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, som er vedtaget sammen med lokalplanen.

Lokalplan nr. 379 – Vindmøller ved Hallendrup med kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29 er vedtaget af Byrådet 24. juni 2020 og offentliggjort 9. juli 2020 på Favrskov Kommunes hjemmeside

Retsvirkning og klagemuligheder

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde inden fire uger fra 9. juli 2020, hvor planen offentliggøres. En klage skal indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

VVM - Tilladelse

Favrskov Kommune har meddelt VVM-tilladelse til Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV til etablering af seks vindmøller syd for Hallendrup. Projektet muliggør opstilling af seks vindmøller på hver 150 meter i totalhøjde i overensstemmelse med lokalplan nr. 379 – Vindmøller ved Hallendrup. Ud over vindmøllerne kan der etableres 2 teknikbygninger, adgangsveje og arbejdsarealer i overensstemmelse med tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29 og lokalplan nr. 379 Vindmøller ved Hallendrup.

Tilladelsen er meddelt i medfør af §2, stk.8 nr. 2 i bekendtgørelse nr. 957 af 27.juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Tilladelsen er meddelt 9. juli 2020 samtidigt med offentliggørelsen af plangrundlaget.

VVM-tilladelsen er meddelt baggrund af VVM-redegørelsen og resultaterne af de høringer som er foretaget. I VVM-tilladelsen er der lagt særlig vægt på at varetage hensynet til naboer ved at begrænse miljøpåvirkninger, herunder støj og skyggegener fra vindmøllerne. Herudover indeholder tilladelsen vilkår til miljø og sikkerhed.

Retsvirkning og klagemuligheder

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der har til hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indgives inden fire uger fra 9. juli 2020

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om klagen sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Offentliggørelse

Alle planer kan tilgås på www.plandata.dk
Se lokalplan nr. 379 - Vindmøller ved Hallendrup med kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-29
Se VVM-Tilladelse

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Søgsmål

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Senest opdateret

31.08.2020
mthi