You are here

25.06.2020: Forslag til lokalplan nr. 404

Etageboliger på Voldbyvej i Hammel og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-29

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 404 Etageboliger på Voldbyvej i Hammel og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-29” i offentlig høring.

Lokalplanområdet, der har et areal på ca. 5.700 m², ligger centralt i Hammel og afgrænses af karrébebyggelse med boliger og mindre erhverv ved Østergade mod nord, tæt-lav boliger mod øst, Regionshospitalet Hammel Neurocenter mod syd.

Lokalplanen er igangsat med afsæt i en udarbejdet helhedsplan for AL2boligs afdeling 156 på Voldbyvej i Hammel, der omfatter en renovering af den eksisterende bebyggelse, og nedrivning af dele af bygningsmassen, omdannelse af den eksisterende bygningsmasse samt en ny bygning. Formålet med helhedsplanen er at skabe nye, gode, almene etageboliger på en centralt beliggende grund i Hammel.

Lokalplanen skal endvidere at fastlægge placering, omfang og udformning af ny bebyggelse samt at sikre, at bebyggelsen tilpasses det omkringliggende område. Lokalplanen indeholder ud over boligerne, parkering på terræn, et grønt fælles friareal for bebyggelsen, samt etablering af vejadgang til et fremtidigt boligområde nord for lokalplanområdet.

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-29

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-29 overfører lokalplanområdet til et nyt boligrammeområde, 3.BO.9. Kommuneplantillægget muliggør et maksimalt etageantal på fire og en maksimal bygningshøjde på 15 meter. Der må kun etableres fire etager i ét af byggefelterne i lokalplanen.

Miljøvurdering

Teknik og Miljø har foretaget en screening af lokalplanen efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentligt miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 25. juni 2020 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

”Forslag til lokalplan nr. 404 Etageboliger på Voldbyvej i Hammel og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-29” er fremlagt i 10 uger i perioden fra 25. juni til 3. september 2020.

Forslag til lokalplaner kan altid ses på www.plandata.dk

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Evt. skriftlige bemærkninger til ” Forslag til lokalplan nr. 404 Etageboliger på Voldbyvej i Hammel og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-29” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 3. september 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høringssvarene er offentlige i samme øjeblik, Favrskov Kommune har modtaget dem. Det vil sige, at fx journalister kan ønske dem udleveret til brug for eksempelvis artikler og indslag i tv – også inden høringsperioden er udløbet. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

12.08.2020
mthi