You are here

26.06.2020: Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 322

Delområde V - et område til rekreative formål

Formålet med "Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 322" er at ændre lokalplanens bestemmelser således, at det bliver muligt at anvende lokalplanens delområde V til rekreative formål til dyrefolde med heste, græsning for får og kvæg og lign., samt udendørs aktiviteter som shelters, bålpladser, MTB/BMX-baner, lasertag, stier, blom­stereng, bær- og væksthaver med mere.

Lokalplantillægget omfatter alene delområde V i den gældende Lokalplan nr. 322, og lokalplantillæggets midlertidige retsvirkninger forhindrer derfor ikke realisering af lokalplanens øvrige delområder.

Miljøvurdering

Planernes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til lov om miljøvurdering. Kommunen vurderer, at planerne ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet ud over dem, der er belyst i lokalplanen. Kommunen har derfor besluttet ikke at udarbejde en miljørapport. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 26. juni 2020 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 322 - Delområde V - et område til rekreative formål” er fremlagt i 10 uger i perioden fra 26. juni til 4. september 2020.

Forslag til lokalplaner kan altid ses på www.plandata.dk  

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Evt. skriftlige bemærkninger til ” Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 322 for et feriecenter i Hinnerup nord” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 4. september 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk
Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

12.08.2020
mthi