You are here

29.06.2020: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 397

Etageboliger i Søndergade i Hadsten og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-29

Byrådet vedtog 24. juni 2020 ”Lokalplan nr. 397 Etageboliger i Søndergade i Hadsten og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-29”.

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 3. februar til 30. marts 2020.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af et konkret byggeprojekt med etageboliger og administrationslokaler i Hadsten Boligforenings afdeling ”Møllebo” i Søndergade.

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i Hadsten Boligforenings ønske om at opføre 12 boliger og nye tidssvarende lokaler til foreningens administration i Søndergade 33-35 i Hadsten. Det er vigtigt for Hadsten Boligforening, at administrationen placeres i Hadsten midtby, og dermed centralt i forhold til afdelingernes beliggenheder, foreningens beboere og ejendomsfunktionærer.

Med "Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-29" skabes mulighed for at opføre byggeri i maksimalt fire etager med en bebyggelsesprocent på 70 inden for det lokalplanlagte område.

Samtidig ændres grænserne mellem rammeområderne 1.BO.25 og et nyt rammeområde 1.BO.29 og der udlægges et nyt centerområde; 1.CE.11, der omfatter ”Åkroen”, som ligger inden for lokalplanområdet.

Der er indkommet tre høringssvar.To af høringssvarene er fra naboer til lokalplanområdet og omhandler overordnet følgende emner:

  • Indbliksgener fra vinduer og altaner
  • Byggeriets volumen, der vil ændre udsigten fra boligen
  • Skyggekast
  • Trafikstøj
     

Det tredje høringssvar er fra ejeren af ejendommen Ved Åen 1 (Aakroen), der ønsker de anvendelses- og byggemuligheder, som den gældende Lokalplan nr. 04.06 giver mulighed for, bliver videreført i det nye plangrundlag.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i den endelige ”Lokalplan nr. 397 Etageboliger i Søndergade i Hadsten og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-29”.

For at imødekomme høringssvaret fra ejeren af ejendommen Ved Åen 1 er bygge- og anvendelsesmulighederne på ejendommen udvidet, så de i højere grad svarer til Lokalplan nr. 04.06. Formålet med den nye lokalplan fastlægges herved til boligformål og centerformål og det vil være muligt at opføre en bolig i delområde III.

Bebyggelsesprocenten i delområde III er øget til 50 med den præcisering, at vejarealet ikke indgår som en del af beregningsgrundlaget for bebyggelsesprocenten. Byggefeltet er blevet udvidet, så det svarer til et fodaftryk på 30 % af grundens areal. Der er indskrevet en bestemmelse om, at maksimalt 25 % af grundens areal må bebygges for at sikre, at ny bebyggelse ikke vil optage en for stor andel af grundens areal, hvorved der sikres plads til åløbet, parkering og udeophold. Det større byggefelt giver mulighed for at tilpasse placering af nyt byggeri inden for byggefeltet. For at kunne udnytte bebyggelsesprocenten åbnes mulighed for at bygge i to etager mod 1½ i Lokalplan nr. 04.06.

Lokalplankortet er revideret, så byggefeltet i delområde III udvides svarende til 30 % af grundens areal og byggefeltet får signaturen for to etager.

For at tydeliggøre den planlægningsmæssige begrundelse er afsnittet om ”Lokalplanens baggrund og formål” i lokalplanens redegørelse blevet tilføjet et afsnit om lokalplanens forhold til ”Hadsten midtbyplan”.

Retsvirkning og klagemuligheder

Efter den endelige vedtagelse af ”Lokalplan nr. 397 Etageboliger i Søndergade i Hadsten og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-29” må ejendommene, der er omfattet af planerne, kun udstykkes og bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planernes bestemmelser, jf. Planlovens § 18.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil, og planerne medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planerne.

Planerne er vedtaget i henhold til Lov om planlægning.

Efter § 58, stk.1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige spørgsmål om planernes lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planernes tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planernes indhold og hensigtsmæssighed.

En klage i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 3, har ikke umiddelbart opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130. Klageberettigede er Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagen og landsdækkende foreninger og organisationer med mindst 100 medlemmer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 29. juni 2020 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/, www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Et eventuelt søgsmål skal være anlagt ved retten inden 6 måneder fra den dag, der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Senest opdateret

12.08.2020
mthi