You are here

30.06.2020: Forslag til lokalplan nr. 398

Butiksområde i Hadsten syd

Byrådet fremlægger ”Forslag til lokalplan nr. 398 Butiksområde i Hadsten syd” i offentlig høring.

Lokalplanen tager afsæt i områdets to gældende lokalplaner, ”Lokalplan nr. 328 Ginneruplund – Boliger og erhverv syd for Hadsten” og "Lokalplan nr. 349 Gadebergcentret i Hadsten” og private grundejeres ønske om at udvide byggefelterne til henholdsvis en eksisterende butik og en kommende butik.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et aflastningsom­råde til store udvalgsvarebutikker, samt udvalgsvarebutikker i tilknytning til e-handelsvirksomheder med større lager- og logistikfaciliteter. Mulighed for en dagligvarebutik fastholdes. Området skal fortsat fungere som erhvervs­område med mulighed for detailhandel og butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Lokalplanen åbner mulighed for, at fordelingsvejen til Gammel Sellingvej 1A-5 kan forlægges og at der kan anlægges et vendeplads- og vareleveringsområde forbeholdt lastbiler. Endvidere udpeger lokalplanen egnede arealer til større regnvandsbassiner.

Miljøvurdering

Teknik og Miljø har foretaget en screening af lokalplanen efter lov om miljøvurdering. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentligt miljøvurdering. Der kan klages over denne beslutning til Planklagenævnet.

En eventuel klage skal være Planklagenævnet i hænde senest fire uger fra den offentlige bekendtgørelse 30. juni 2020 og indgives via Klageportalen. Du finder et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID.

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyr kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling.

Offentlighedsperiode

Forslag til lokalplan nr. 398 Butiksområde i Hadsten syd” er fremlagt i seks uger i perioden fra 30. juni 2020 til 11. august 2020.

Forslag til lokalplaner kan altid findes på: www.plandata.dk

Er dokumenterne her på siden ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

Evt. skriftlige bemærkninger til ”Forslag til lokalplan nr. 398 Butiksområde i Hadsten syd” skal være Favrskov Kommune, Teknik og Miljø, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 11. august 2020. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk

Byrådet vil herefter tage stilling til lokalplanforslaget.
 

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget. Alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter vil indgå i den politiske behandling af sagen. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

12.08.2020
mthi