1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.600 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Du finder den samlede vision her

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består fra 1. januar 2022 ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Plan- og Landistriksudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på favrskov.dk.

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her

3. Teknik og Miljø

Favrskov Kommune har store ambitioner for kommunens fysiske udvikling. De fire hovedbyer vokser, og derckommer løbende flere virksomheder til. Samtidig trives og udvikles vores landsbyer. Denne vækst og udvikling skal ske i en god balance med naturen og det lokale miljø. Natur, vand og miljø ses som vigtige ressourcer, der skal beskyttes og inddrages i udviklingen af vores attraktive lokalsamfund.

Alt dette medfører betydelige planlægnings- og investeringsopgaver, der skal varetages i samarbejde med borgere, virksomheder og foreningsliv, og Byrådet prioriterer løbende forholdsvis store ressourcer til anlæg og planlægning.

Teknik og Miljø består af fem chefområder: Sekretariatet, Trafik og Ejendomme, Natur og Miljø, Plan og Byg samt en projektfunktion. Direktøren udgør sammen med de fem chefer forvaltningens chefgruppe.

Der er i alt ca. 150 medarbejdere i Teknik og Miljø. I Plan og Byg er vi 22 medarbejdere, hvoraf 13 er ansat i Byg og 9 i Plan.

Teknik og Miljø har til huse i administrationsbygningen i Hammel.

4. Hovedopgaver

Du vil skulle fungere som faglig leder med budget- og personaleansvar for 13 medarbejdere i Byg. Din ledelsesopgave vil primært bestå i den daglige ledelse af faggrupperne byggesag, landzonesag og frontgruppen. For alle tre faggrupper gælder, at medarbejderne er dygtige, dedikerede og servicemindede. Sagsbehandlingen går ofte på tværs af forvaltningen, og vi er derfor optaget af at have gode samarbejdsrelationer med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du vil blive en drivende kraft i at sikre stabil opgaveløsning samt udvikling af vores sagsbehandling. Din tilgang til ledelse bør funderes i tillidsbaseret ledelse, og du skal agere i en stærk faglig kultur, som kræver stor selvstændighed hos den enkelte medarbejder. Du skal sikre faglig vidensdeling og faglig understøttelse mellem medarbejderne på tværs af de forskellige fagområder, og du skal have en naturlig lyst til at finde løsninger i komplekse problemstillinger.

Da alle tre faggrupper er præget af en travl hverdag er det vigtigt, at du kan prioritere og arbejde fokuseret på at nå de mål, som sættes for vores arbejde. Du går gerne i dialog med borgere, virksomheder og kolleger, og du formår at træffe beslutninger – også når tingene er komplicerede.

Afdelingslederen for Byg skal bidrage ved at være god til at styre opgaver og processer samt sætte klare rammer for opgaveløsningen. Afdelingslederen hjælper også medarbejderne med at være foran i planlægningen og prioriteringen af opgaverne.

Som leder af afdelingen får du til opgave at varetage følgende opgaver:

 • Daglig ledelse af Byg.
 • Løbende fordeling og prioritering af afdelingens opgaver.
 • Løbende udvikling og optimering af afdelingens opgaveportefølje, herunder også digitalt.
 • Udvikling af medarbejdernes kompetencer i forhold til afdelingens behov.
 • Systematisk ledelsesinformation til chefen, herunder udarbejdelse af løbende statistikker for byggesagsbehandlingen.
 • Håndtering og opfølgning på klagesager.
 • Bidrage til budget, regnskab og økonomistyring.
 • I et begrænset omfang udarbejdelse af sagsfremstillinger og indstillinger til politiske udvalg.

Du vil som afdelingsleder for Byg endvidere indgå i den fælles ledelse af Teknik og Miljø, herunder den tværgående afdelingsledergruppe i forvaltningen.

5. Dine kompetencer

Som afdelingsleder for Byg skal du dokumentere erfaring, resultater og succes i politisk styrede organisationer, der matcher Favrskov Kommune, og du ser jobbet i et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv.

Blandt de formelle, ledelsesmæssige og personlige kompetencer skal du dokumentere og/eller kunne identificere dig med flest mulige af nedenstående kvalifikationer:

Formelle kompetencer

 • Vi forestiller os, at du har en relevant byggefaglig uddannelse som eksempelvis bygningsingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller lignende. Ligeledes vil det være en fordel, hvis du kan dokumentere relevant videre- og efteruddannelse i ledelse.
 • Vi ser gerne, at du har praktisk erfaring med byggesagsbehandling eller anden relevant offentligretlig sagsbehandling, herunder løsning af komplekse sager med tværfaglige og juridiske problemstillinger.
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med ledelse fra en politisk og administrativ organisation, men dette er ikke et krav.
 • Du har en samfundsmæssig interesse samt viden om udviklingen i den offentlige sektor.
 • Du har erfaring med den kommunale virksomhed og kommunale beslutningsprocesser.

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

 • Er dygtig til at forvalte dit ledelsesrum og sætte retning for dine medarbejdere.
 • Er motiverende og medvirker til at øge medarbejdernes trivsel i et frugtbart arbejdsmiljø.
 • Er struktureret, har ordenssans og er god til at organisere dit eget og afdelingens arbejde.
 • Er opmærksom på den enkelte medarbejder og dennes kompetencer, potentialer og velbefindende.
 • Giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde.
 • Har humor, empati, selvindsigt og tør reflektere over egne værdier og ledelsesstil.
 • Insisterer på at holde dig tæt på løsningen af afdelingens opgaver og løbende udfordringer.
 • Er samarbejds- og serviceorienteret og et godt eksempel på, hvordan vi hjælper borgerne.
 • Har øje for digital opgaveløsning og udvikling.
 • Har politisk tæft og en aktiv interesse for de politiske processer.

Der henvises i øvrigt til tifligere nævnte ledelsesgrundlag for Favrskov Kommune.

6. Løn- og ansættelsesvilkår

Favrskov Kommune tilbyder:

 • Et job med udviklingsmuligheder, et spændende fagligt og kollegialt miljø, en gruppe engagerede og loyale medarbejdere.
 • At ansættelsen sker efter gældende overenskomst og med aflønning efter kvalifikationer og principperne i Ny Løn.

Arbejdsstedet er administrationsbygningen på Torvegade 7 i Hammel. Der er gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.

7. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesprocessen forventes at foregå efter følgende plan:

 • Ansøgningsfristen er tirsdag 10. januar 2022.
 • Vi indkalder til samtale torsdag 13. januar 2022.
 • Første samtale med ansættelsesudvalget er mandag 17. januar 2022.
 • Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. samtale udarbejdet en personprofil. Du skal herefter deltage i en tilbagemelding på personprofilen 24. januar 2022.
 • Anden samtale med ansættelsesudvalget er 28. januar 2022.
 • Tiltrædelse forventes pr. 1. marts 2022 eller snarest herefter.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Henrik H. K. Jensen, plan- og byggechef, Plan og Byg
 • Michael Ertmann, afdelingsleder, Ejendomscentret
 • Helene Nordquist Horn, adminstrativ medarbejder, Byg
 • Jens Bønnelycke Vestergaard, landzone- og byggesagsbehandler, Byg

I 2. samtalerunde deltager også direktør for Teknik og Miljø Sidsel Homann og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl.

8. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at kontakte plan- og byggechef Henrik H. K. Jensen på telefon 23 72 56 12. Send ham gerne en SMS, hvis du har lyst til en fortrolig snak om stillingen.

Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Søg jobbet via www.favskov.dk/job.