You are here

Afdelingsleder i udskolingen på Præstemarkskolen

Her kan du læse mere om jobbet som afdelingsleder i udskolingen på Præstemarkskolen

1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.200 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.
   

Læs mere om visionen for Favrskov Kommune

 

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget seks udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Planudvalget.
   

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

 

 

3. Børn og skole

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går direkte i dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback


Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her

3.1 Præstemarkskolen

Præstemarkskolen ligger i Søften, 13 km nordvest for Aarhus, og distriktet er en blanding af by og opland. Søften er et attraktivt bosætningsområde for børnefamilier, og skolen har et stigende elevtal.

Som en del af ledelsen på skolen skal du kunne se mulighederne i og støtte op omkring det gode børneliv i Søften. Skolen er nyrenoveret, og vi har et stort halområde bygget sammen med skolen til rådighed for os i skoletiden.

Præstemarkskolen er en skole, der arbejder på at tage udfordringer op, så det skaber sammenhæng og mening i elevernes varierede skoledag. Vi har en aktiv og opbakkende forældrekreds og engagerede medarbejdere, der arbejder med udviklingen og har gensidig tillid til, at vi sammen kan mere og sammen vil det bedste for børnene. Vi har mange interesserede og dygtige elever, som vokser op med en forståelse af forskellighed og som udfordres og stimuleres gennem høj faglighed.

Vi er en skole, som arbejder tæt sammen med det lokale foreningsliv, og som er optaget af et øget samarbejde med erhvervslivet. Vi har naturen tæt på og nogle fantastiske grønne områder, som forbinder skolens tre fysisk adskilte afdelinger.

Præstemarkskolen er overbygningsskole for Korsholm skole, hvorfra vi modtager eleverne fra 7. klasse. Skolen rummer en specialklasserække for børn med udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder; pt seks klasser fordelt på de tre afdelinger.

Lærerne underviser som udgangspunkt kun i én afdeling og er organiserede i selvstyrende årgangsteam. Det faglige samarbejde og de pædagogiske indsatsområder på tværs af skolens afdelinger bidrager til stor sammenhængskraft og glidende overgange mellem afdelingerne.

4. Ledelsesrammerne

Præstemarkskolen er i vækst, så vi ønsker at gå fra tre til fire i ledelsesteamet.

I forbindelse med ét jobskifte i ledelsen, ønsker vi at reorganisere og udvide, så ledelsen fremover består af en skoleleder og tre afdelingsledere. Du skal som udskolingsleder sammen med skoleleder (afdelingsleder for specialklasser), viceskoleleder (afdelingsleder for mellemtrin) og en ny indskolingsleder videreudvikle og videreføre en udviklingsorienteret, ambitiøs og velrenommeret skole.

Præstemarkskolens ledelsesteam arbejder tæt sammen omkring visioner og strategi for hele skolen, og vi understøttes af skolens kontor i forhold til de administrative opgaver. Vi er i dag kendetegnet ved at være i tæt dialog med medarbejderne om elevernes trivsel og læring. Vi ønsker også fremadrettet at kunne give sparring og feedback til medarbejderne samt være nærværende og tilstede i skolens dagligdag.

4.1 Overordnede arbejdsopgaver

Afdelingslederen bliver nærmeste leder for ca. 25 medarbejdere i udskolingen, refererer til skolelederen og varetager følgende opgaver:

 • daglig ledelse af skolens udskolingsafdeling - pædagogisk ledelse såvel som personaleledelse
 • diverse administrative opgaver i tilknytning til udskolingen, så som valgfag, karaktergivning og afgangsprøver, vikardækning af planlagt fravær for udskolingens medarbejdere
 • den daglige vikardækning for hele skolen
 • ledelse af samarbejde med SSP, UU, Ungdomsskolen, Korsholms skoleleder og koordinering af Åben Skole aktiviteter
 • indkøb af skolens it-udstyr
   

5. Lederprofilen

 

5.1. Uddannelse og erfaring

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund, herunder pædagogisk indsigt eksempelvis med koordinerende opgaver
 • Erfaring med udskoling
 • Ledererfaring er ingen forudsætning, men du skal være bevidst om forventninger til lederrollen og –opgaverne
 • I Favrskov Kommune forventes det, at alle ledere har eller er villige til at tage en lederuddannelse på diplomniveau

 

5.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

Vi søger en udskolingsleder, der kan se potentialet i alle børn og møder dem og deres forældre med nærvær og respekt – der hvor de er. Derfor lægger vi vægt på, at du

 • Er en synlig og imødekommende leder for udskolingen: Du kan skabe legitimitet i forhold til udskolingens medarbejdere, kan give sparring og vejledning og er fleksibel i forhold til løsninger.
 • Er en god kommunikator: Du er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt og finder det naturligt at kommunikere med elever, forældre og medarbejdere. Dialog er en naturlig del af din daglige ledelse, også i samarbejdet med skolens ledelsesteam. Du er tydelig, velstruktureret og synlig og anvender feedback som en naturlig del af dit arbejde.
 • Skaber motivation: Du er empatisk og går forrest med begejstring og arbejdsglæde. Du arbejder anerkendende og kan motivere og skabe arbejdsglæde. Du delegerer opgaver i tillid til, at medarbejderne yder deres bedste.
 • Er rodfæstet under pres: Du kan bevare overblikket og håndtere relationer i forhold til alle skolens parter. Du kan træde i karakter og tage et ledelsesansvar.
                                                               

6. Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest forud for ansættelse.

7. Yderligere oplysninger

Vi forventer, at du som ansøger kontakter skoleleder Berit Thaarup på tlf. 24 48 12 49 eller viceskoleleder Louise Bendixen på tlf. 2046 6541, og vi opfordrer til, at du besøger os på skolen.  

Du kan finde yderligere oplysninger om Præstemarkskolen på vores hjemmeside

8.  Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Skoleleder Berit Thaarup (formand for ansættelsesudvalget)
 • Viceskoleleder Louise Bendixen
 • Forældrerepræsentanter fra skolebestyrelse
 • Medarbejderrepræsentanter


Desuden deltager skolechef Anne Lybecker og Favrskov Kommunes lederudviklingskonsulent Rebecca Abl Jørgensen i 2. samtale.

Ansøgningsfristen er søndag 3. marts 2019.

Ansøgning, CV og relevante bilag skal sendes via Favrskov Kommunes e-rekrutteringssystem via favrskov.dk/job

Første samtale holdes onsdag 13. marts i tidsrummet 15.30-20.30.

Kandidater, der går videre til anden samtale, skal være indstillet på at gennemføre en online NEO PI-R personlighedstest.

Anden samtale foregår mandag 25. marts i tidsrummet 16-20.

Tiltrædelse forventes per 1. maj 2019

Senest opdateret

03.02.2019
tjoh