1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.300 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består udover Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommunes her på favrskov.dk

I Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her.

3. Børn og Kultur

Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område - Kultur & Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn & Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler. 

Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

Organisationsoversigt - Børn og Kultur

4.  Om Præstemarkskolen

Præstemarkskolen ligger i Søften, nord for Århus. Søften er et område med tilflytning, hvilket også betyder, at Præstemarkskolen over de kommende år får en øget tilgang af elever. Vi er placeret med god plads til udeaktiviteter og tæt sammenhæng med idrætscenteret - med plads til idræt og bevægelse.

Præstemarkskolen er en veldrevet folkeskole med godt 650 elever fra 0.-9. klasse og 80 medarbejdere. Skolen rummer en specialklasserække bestående af 8 klasser, hvoraf de tre klasser er placeret på mellemtrinnet. 

Skolen er organiseret i tre afdelinger, som fysisk er hjemmehørende i tre huse, Kærhus for indskolingen, Bakkehus for mellemtrinnet og Tofthus for udskolingen. 

Præstemarkskolen er skole for alle børn i vores distrikt. Vi arbejder målrettet med at skabe læringsmiljøer, hvor alle børn udfordres og udvikler sig i trygge rammer og betydningsfulde fællesskaber. Alle medarbejdere arbejder med base i ét af vores tre huse. Den primære organisering af samarbejdet tager udgangspunkt i årgangens selvstyrende team. 

Skolens mellemtrin består af 11 klasser fra 3. til 6. årgang samt af tre specialklasser. Der er til mellemtrinnet tilknyttet 25 medarbejdere.

Som mellemtrinsleder vil du blive en del af skolens ledelsesteam bestående af en afdelingsleder for udskoling og indskoling, samt en skoleleder. 

4.1 Ledelsesopgaver

Som afdelingsleder for mellemtrinnet, vil du være ansvarlig for den daglige drift af mellemtrinnet samt for – i samarbejde med medarbejdere og den øvrige ledelse – at skabe gode rammer for den videre udvikling af mellemtrin og af skolen. Ligeledes vil du have en opgave i forhold til ledelse af specialklasserne. Her vil du sammen med skoleleder være primær omkring koordinerende opgaver, prioriteringer samt mødeledelse for den samlede specialafdeling. Dine arbejdsområder vil primært være:

 • Personaleledelse 
 • Sparring og ledelse tæt på praksis
 • Systematisk opfølgning på indsatser i forhold til læringsmiljøer samt omkring enkeltelever, mødedeltagelse og rammesætning af processer
 • Samarbejde med eksterne aktører i forhold til aftaler og indsatser
 • Vikardækning for skolen
 • I samarbejde med skoleleder være tovholder på overordnede opgaver i forhold til arbejdet i skolens specialklasser
 • Tovholder for Makerspace.

5. Dine kompetencer

Vi forventer, at du vil være motiveret for, sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse, at bidrage til Præstemarkskolens fortsatte gode drift og udvikling. Du skal kunne indgå i dialoger og være både åben, lyttende og reflekterende, men også kunne udvise tydelighed og handlekraft, når en situation kræver det. Vi forventer, at du arbejder struktureret, fagligt og involverer væsentlige aktører i forhold til at skabe gode rammer for arbejdet i din afdeling. Ligeledes forventer vi, at du:

 • Arbejder ambitiøst med alle opgaver
 • Er robust og undersøgende, hvis du møder kritik
 • Kan kommunikere tydeligt på skrift og i tale
 • Udviser empati og involverer dig i at danne gode relationer til alle omkring dig
 • Har erfaring med ledelse eller som leder af processer og grupper
 • Har en læreruddannelse
 • Har en lederuddannelse eller er indstillet på at gå i gang med en
 • Udviser tillid og bidrager til en god og venlig tone

6. Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et lønniveau på ca. xx kr. ekskl. pension.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 

7. Yderligere oplysninger og ansættelsesproces

Vi opfordrer alle ansøgere til at besøge skolen forud for ansøgning. For aftale om besøg eller yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Lene Kirkegaard på 21 13 39 07 eller lenki@favrskov.dk.

Ansøgningsfrist er 25. maj og ansøgning sendes via favrskov.dk/job

Vi afholder første samtale den 1. juni 2023. Anden samtale afholdes den 12. juni. Der vil mellem 1. og 2. samtale blive udarbejdet en personlighedsprofil med tilbagemelding på testen den 7. juni om formiddagen.

Tiltrædelse forventes 1. august 2023.