You are here

Arbejdsmarkedschef

Her kan du læse mere om stillingen som arbejdsmarkedschef i Favrskov

1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.500 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,2 millioner indbyggere. Ligeledes er Favrskov Kommune en del af Business Region Aarhus, hvor der bl.a. samarbejdes om forskellige arbejdsmarkedsrelaterede initiativer.

Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø


Se visionen for Favrskov Kommune her.

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbet samt forventningerne til den kommende arbejdsmarkedschef.

 

2. Organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Planudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget


Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

2.1 Administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, bygnings- og ejendomsservice samt HR. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.  

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram

Organisationsdiagram

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

2.2 De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad struktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.  

Decentraliseringen er et vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere den samlede resurseudnyttelse og samtidig af stor betydning for lederes og medarbejderes motivation til at yde deres bedste. 

Direktører og chefer har en vigtig opgave i at understøtte den decentrale opgaveløsning, hvor lederne har fokus på at levere god service til borgerne og samtidig skabe gode udviklende arbejdspladser for medarbejderne. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

•    Vi finder nye veje
•    Vi går i direkte dialog 
•    Vi arbejder på tværs
•    Vi bruger feedback.

2.3. Job og Økonomi
Job og Økonomi er en forvaltning, som ud over arbejdsmarkedsområdet og økonomiområdet også rummer de tværgående funktioner løn og it. Herudover har Job og Økonomi, ligesom de øvrige forvaltninger, et sekretariat, der understøtter de øvrige fagområder inden for Job og Økonomi med forskellige administrative opgavefunktioner, herunder dagsordensproduktion, forskellige analyseopgaver, ledelsesinformation samt projektledelse og -styring. Sekretariatet varetager endvidere den fælles kommunale indkøbsfunktion i Favrskov Kommune, og sekretariatschefen er også chef for kommunens Borgerserviceafdeling.  

Job og Økonomi beskæftiger ca. 250 medarbejdere.

Job og Økonomi er bygget op om fire selvstændige afdelinger jf. nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram for Job og Økonomi

 

Direktøren for Job og Økonomi udgør sammen med de fire chefer forvaltningens chefgruppe, som holder ugentlige chefmøder. Arbejdet i chefgruppen er kendetegnet ved en høj grad af samarbejde og åbenhed og fokuserer på at se fælles muligheder i opgaveløsningen.  

Arbejdsmarkedschefen har sin daglige arbejdsplads i administrationsbygningen i Hadsten, mens direktøren og de øvrige chefer i Job og Økonomi har deres daglige arbejdsplads i administrationsbygningen i Hinnerup. 

Fælles for direktøren og cheferne er, at de ofte deltager i møder mv. i de øvrige administrationsbygninger i Hammel og Hvorslev samt på de decentrale arbejdspladser. 


3. Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune er den fælles indgang for alle kommunens borgere, som enten søger uddannelse, arbejde, er ledige, sygemeldte eller har nedsat arbejdsevne. 

Arbejdsmarkedsområdets primære opgave er – med udgangspunkt i virksomhedernes behov – at bringe unge, ledige, sygemeldte samt flygtninge hurtigst muligt i job og uddannelse til gavn for samfundet som helhed og for det lokale arbejdsmarked i særdeleshed. 

Arbejdsmarkedsområdets vision er at levere Danmarks bedste beskæftigelsesindsats.

Det skal gøres ved:

 • At understøtte den enkelte borger i hjælp til selvhjælp
 • At virksomhederne er vores vigtigste samarbejdspartnere
 • At flest muligt kommer i job eller uddannelse.


Vi tror på

 • At alle mennesker har noget at bidrage med
 • At alle har ret til at være en del af et arbejdsfællesskab – til gavn for den enkelte og samfundet.


Arbejdsmarkedsområdet er organiseret med arbejdsmarkedschefen som øverste leder med ansvar for følgende afdelinger med hver sin leder: 

 • Unges Uddannelse og Job (Uddannelseshjælp og uddannelsesvejledning) 
 • Sygedagpenge og jobafklaring
 • Job og Udvikling (forsikrede ledige, kontanthjælp, fleksjob og det rehabiliterende team 
 • Ydelsescenter
 • Integration
 • Center for Vejledning og Afklaring, som er Favrskov Kommunes udførerafdeling på beskæftigelsesområdet.


Endvidere har arbejdsmarkedschefen en lille stab på 5-6 medarbejdere, der assisterer hele arbejds-markedsområdet med daglige administrative og juridiske opgaver samt varetagelse af funktionen som virksomhedskoordinator. Medarbejderne refererer til arbejdsmarkedschefen.

Nedenstående diagram viser organiseringen af arbejdsmarkedsområdet:

Organisationsdiagram for arbejdsmarkedsområdet
INDSÆT DIAGRAM

Unges Uddannelse og Job (UUJ) – 18 medarbejdere

Unges Uddannelse og Job (UUJ) udgør den kommunale ungeindsats (KUI) i Favrskov Kommune og varetager dermed uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 15 og 30 år. UUJ består af det tidligere Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcentrets opgaver for uddannelseshjælpsmodtagere.   

UUJ arbejder overordnet med at få kommunens unge i uddannelse eller job og for at nedbringe andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med andre af-delinger/forvaltninger i kommunen. For at understøtte arbejdet er der udformet et forslag til en unge-strategi på tværs af forvaltningerne. Byrådet har netop sendt forslaget til ungestrategi i høring, og strategien forventes godkendt oktober 2020.

UUJ varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen for elever i grundskolens ældste klasser samt for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Vejledningen foregår primært på folkeskolerne og friskolerne i Favrskov Kommune.

Den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats, som gives til uddannelseshjælpsmodtagere, er tilpasset målgrupperne. Det vil sige fra nytteindsatsopgaver for de åbenlyst uddannelsesparate til en mere intensiv og individuelt tilrettelagt indsats for de aktivitetsparate. Kendetegnende for arbejdet med de aktivitetsparate er hyppige samtaler mellem den unge og den koordinerende sagsbehandler og et tæt samarbejde mellem den unge og de relevante fagpersoner. For alle unge er der fokus på, at indsatsen er virksomhedsrettet.

UUJ har et veludbygget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i kommunen samt i de omkring-liggende kommuner. Der er en løbende kontakt til disse uddannelsesinstitutioner, således at alle parter er bedst muligt opdateret omkring uddannelsestilbud, optag, frafald mv. Det samme gælder også i forhold til FGU, hvor UUJ samtidig er ansvarlig for målgruppevurderingen. 

Sygedagpenge og jobafklaring – 30 medarbejdere

Sygedagpenge og jobafklaring består af tre teams: Sygedagpengeteamet, Jobafklaringsteamet og Sygedagpengeydelsen. 

I Sygedagpengeteamet er kerneopgaven at medvirke til, at sygemeldte borgere genvinder deres ar-bejdsevne og hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. For sygemeldte, der har en arbejdsgiver, benyttes ”Favrskov-modellen”, hvor arbejdsgiver inddrages tidligt i sygdomsforløbet, således at samtaler omkring tilbagevenden til arbejdspladsen er det primære fokus. For øvrige sygemeldte benyttes praktik og tilbud fra anden aktør i bestræbelserne på at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Sygemeldte, der ikke kan genskabe deres tidligere arbejdsevne, afklares i stedet til revalidering, fleksjob, resurseforløb eller førtidspension.

Jobafklaringsteamet varetager en intensiverende indsats for borgere i jobafklaringsforløb. Indsatsen består typisk af flere forskellige samtidige indsatser for at udvikle den enkelte borgers arbejdsevne og hermed bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. De grundlæggende elementer i indsatsen er hyppige jobsamtaler, fokus på job allerede ved visitationen til jobafklaringsforløb på rehabiliteringsmødet samt tættere samarbejde mellem borgeren, den koordinerede sagsbehandler og jobkonsulenten for at motivere borgeren til at tage aktiv del i en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Sygedagpengeydelsen varetager udbetaling af sygedagpenge til borgere og sygedagpengerefusion til arbejdsgivere.

Job og Udvikling (Forsikrede ledige, kontanthjælp, fleksjob, resurseforløb) – 38 medarbejdere

Job og Udvikling består af teamet for Job og Virksomhedsservice (forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere), Kontanthjælpsteamet (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløb) samt Fleksjobteamet. Endvidere er det rehabiliterende team forankret i Job og Udvikling. Fællesnævneren for de forskellige teams i Job og Udvikling er, at det for alle målgrupperne handler om at skabe udvikling hen mod job.

I Job og Virksomhedsservice består indsatsen af hyppige individuelle samtaler og virksomhedsvendt aktivering, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og ønsker samt arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Indsatsen består også af vejledning om muligheder for uddannelsesløft, seks ugers jobrettet uddannelse, opkvalificering via kurser med udgangspunkt i de regionale positiv-lister samt jobrotation er ligeledes indsatser. 

Til teamet er der tilknyttet to virksomhedskonsulenter, hvis opgaver også omhandler Jobcenter Favrskovs generelle virksomhedsservice f.eks. via kampagne- og virksomhedsbesøg samt opgaven som tovholdere ved rekrutteringsanmodninger fra virksomhederne.

Kontanthjælpsteamet varetager indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt indsatsen for ressourceforløbsborgerne. Fælles for begge målgrupper er, at indsatsen bygger på de erfaringer Jobcenter Favrskov har opnået gennem de seneste år med månedlige jobsamtaler med borgerne, tæt samarbejde mellem sagsbehandler, jobkonsulent og borger samt øvrige aktører i form af mentorer, praktiserende læger osv. Endvidere er indsatsen bygget op om troen på, at alle har ret til at blive en del af et arbejdsfællesskab, hvorfor den virksomhedsvendte indsats og små jobs har stort fokus i borgerens forløb. Endvidere samarbejder Jobcenter Favrskov med IPS Center Danmark om IPS-forløb (Individuel Placement and Support) for de mest psykiatrisk udfordrede ledige.

Fleksjobteamet varetager indsatsen for såvel borgere, der er ansat i fleksjob samt for ledige borgere, der er tilkendt et fleksjob. For borgere, der tilkendes et fleksjob i det rehabiliterende team, er det ligeledes jobkonsulenterne i fleksjobteamet, der forestår indsatsen frem til, der er fundet et fleksjob til borgeren.

Det rehabiliterende team er forankret i Job og Udvikling, idet formanden for det rehabiliterende team stillingsmæssigt er placeret i afdelingen. 

Integration – 15 medarbejdere

Integrationsafdelingen er den primære indgang for alle flygtninge, familiesammenførte samt indvandrere, som kommer til Favrskov Kommune. Afdelingen rummer hele den primære integrationsindsats fra modtagelse til selvforsørgelse, og indtil integrationsprogrammet er afsluttet. Integrationsafdelingen servicerer både borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter med råd og vejledning.

Integrationsafdelingens målgruppe er alle borgere på selvforsørgelse- og hjemsendelsesydelse samt alle borgere over 30 år på overgangsydelse. 

Integrationsafdelingen står for modtagelsen af flygtninge i samarbejde med asylcentrene samt modtagelsen af familiesammenførte til flygtninge. Afdelingen er ansvarlig for at anvise boliger til de flygtninge, der boligplaceres i Favrskov Kommune i tæt samarbejde med Kommunale Ejendomme i Teknik og Miljø forvaltningen. 

Integrationsafdelingen håndterer endvidere den beskæftigelsesrettede indsats over for flygtninge og familiesammenførte. Afdelingen varetager også indsatsen for indvandrere i forbindelse med introduktionsforløb mv. 

Aktuelt er der etableret en styrket beskæftigelsesrettet indsats for flygtningekvinder, som har til formål at sikre, at flere flygtningekvinder kommer i job eller uddannelse. Hovedelementerne i indsatsen er holdforløb bestående af en kombination af holdundervisning samt virksomhedspraktik, og indsatsen har allerede givet målbare resultater. 

Ydelsescentret – 14 medarbejdere

Ydelsescentret giver råd og vejledning til borgere og virksomheder om ydelser. Ydelsescentret udarbejder endvidere bevillinger og sørger for løbende udbetaling af ydelser til borgere samt refusion og tilskud til virksomheder. Det drejer sig bl.a. om følgende ydelser: uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangs-, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb, løntilskud til fleksjob, fleksløntilskud, ledighedsydelse, revalideringsydelse m.m. Opgaverne udføres i et tæt samspil med Jobcentret, som varetager myndig-hedsopgaven i forhold til indsatsen over for de forskellige ydelseskategorier.

Ydelsescentret bevilger desuden enkeltydelser vedrørende økonomisk støtte til bl.a. tandlæge og depositum til bolig og særlig støtte ved høje boligudgifter. Ydelsescentret foretager også afgørelser og beregninger i forbindelse med 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet. Endelig varetager Ydelsescentret opgaverne omkring sikkerhedsstillelse/økonomisk garanti for udenlandsk ægtefælle. 

Center for Vejledning Afklaring (CVA) samt Serviceholdet – 20 medarbejdere

Center for Vejledning og Afklaring (CVA) er Favrskov Kommunes udførerafdeling på arbejdsmarkedsområdet.

CVA har en række tilbud fordelt på fire lokationer:

 • Kursustilbud for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, hvor der er fokus på under-visning samt etablering og opfølgning på job, job med løntilskud og virksomhedspraktikker.
 • Mentorformidling med seks fastansatte beskæftigelsesmentorer.
 • Værkstedstilbud (Serviceholdet) for udsatte borgere med ingen eller meget begrænset erhvervs-erfaring. Parallelt tilbydes coachende samtaler, daglig fysisk træning, sund kost mv. 
 • Nytteindsatslignende tilbud til åbenlyst uddannelsesparate, hvor der arbejdes fysisk, gives spar-ring om coaching og jobsøgning samt mulighed for deltagelse i en ugentlig jobcafe.
 • Et treårigt udviklingsprojekt (Projekt Uanset) rettet mod borgere i ressourceforløb og jobafkla-ringsforløb. Fælles for målgruppen er, at de har omfattende fysiske, psykiske og/eller sociale barrierer ift. at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet foregår med arbejdspladslignende vilkår på et værksted.
 • Jobcafe, som er et tilbud om hjælp og inspiration til jobsøgning til alle borgere
   

4. Arbejdsmarkedschefens ansvarsområder 

Arbejdsmarkedschefen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for kommunens arbejdsmar-kedsindsats og de arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler med et budget på i alt 565 mio. kr.

Varetagelsen af det ledelsesmæssige ansvar bygger på følgende fire perspektiver: 

Ledelse af eget område 
Varetagelsen af det overordnede ledelsesansvar på arbejdsmarkedsområdet betyder bl.a., at arbejdsmarkedschefen skal: 

 • Understøtte den fortsatte udvikling af et stærkt og udviklingsorienteret lederteam, der fokuserer på samarbejde, tilgængelighed og helhedsorientering i alle fagområdets aktiviteter. 
 • Skabe klarhed om mål, retning og processer sammen med ledere og medarbejdere, så alle ved ”hvor vi skal hen”.
 • Tage initiativer, der sikrer en faglig kompetent og effektiv opgaveløsning, der i videst mulig ud-strækning tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.   
 • Være garant for en åben og faglig kvalificeret dialog og kommunikation med borgere og virk-somheder. 
 • Sikre kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
 • Skabe et positivt arbejdsmiljø med høj motivation og trivsel.


Det politiske administrative arbejde 

Arbejdsmarkedschefen har sammen med direktøren for Job og Økonomi en vigtig rolle i betjeningen af Arbejdsmarkedsudvalget og det samlede Byråd. Som led heri skal arbejdsmarkedschefen bl.a.: 

 • Medvirke aktivt til en professionel betjening af det politiske niveau, herunder udarbejde kvalificerede og gennemarbejdede beslutningsoplæg til Arbejdsmarkedsudvalget og andre relevante politiske udvalg.  
 • Være god til at fange politiske strømninger og faglige udviklingstendenser og kunne omsætte dem til daglig praksis.


Arbejdet i chefgruppen og på tværs af forvaltninger 

Arbejdsmarkedschefen er som medlem af chefgruppen i Job og Økonomi medansvarlig for at bidrage til den helhedsorienterede ledelse af den samlede forvaltning. 

Ligeledes er Arbejdsmarkedschefen også en del af den samlede chefgruppe i Favrskov Kommune og skal herigennem bl.a. bidrage til at sikre et effektivt og udviklende samarbejde på tværs af organisationen. 

Eksterne relationer

Arbejdsmarkedschefen vil indgå i en række eksterne samarbejdsrelationer i forhold til borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, STAR, SIRI, KL, chefkolleger i andre kommuner og andre samarbejdsparter. 


5. Særlige opgaver og udfordringer

I forlængelse af beskrivelsen af de enkelte afdelingers opgaver følger nedenfor en oplistning af en række særlige opgaver og udfordringer, som den nye arbejdsmarkedschef forventes at stå i spidsen for at løse i samarbejde med sit ledelsesteam:

Visionen om at levere Danmarks bedste beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkedsområdets vision om at levere Danmarks bedste beskæftigelsesindsats skal udvikles, idet indsatserne løbende skal tilpasses, så de bidrager til en realisering af visionen. 

Virksomhedsindsatsen 

Den økonomiske krise i kølvandet på COVID-19 vil betyde generelt stigende ledighed og flere borgere vil blive tilknyttet Jobcenter Favrskov. Det giver anledning til at vurdere, om virksomhedsindsatsen på kort sigt skal ændre fokus.

På længere sigt skal virksomhedsindsatsen videreudvikles med yderligere fokus på virksomhedernes behov. I den forbindelse skal samarbejdet med Task Force Favrskov også videreudvikles og erfaringerne herfra inddrages i den generelle indsats. 

Udvikling af sagsbehandlingen og kommunikationen på arbejdsmarkedsområdet

Byrådet har i marts 2020 besluttet, at der skal gennemføres et udviklingsforløb på arbejdsmarkedsområdet med henblik på at styrke sagsbehandlingen og forbedre kommunikationen med de borgere, der er tilknyttet Jobcenter Favrskov.

Som en del af forløbet skal der gennemgås 20-25 sager med henblik på at identificere relevante områder for den efterfølgende kompetenceudvikling, og forløbet skal bidrage til:

 • Et mere nuanceret billede af styrker og udfordringer i kommunens sagsbehandling.
 • Udpegning af konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.
 • Generel kompetenceudvikling, sparring og viden.

 

Effektivisering

Der skal fortsat arbejdes med effektivisering og optimering af de forskellige arbejdsprocesser. Det skal bl.a. ske gennem fortsat digitalisering.


6. Arbejdsmarkedschefens profil og kompetencer 

I forhold til de formelle, ledelsesmæssige og personlige kompetencer skal du kunne dokumentere og/eller kunne identificere dig med flest muligt af nedenstående kvalifikationer:

6.1 Formelle kompetencer 

Du har en relevant videregående (akademisk) uddannelse – gerne suppleret med en grundlæggende interesse for og kendskab til arbejdsmarkedsområdet og de udviklingstendenser, der aktuelt kendetegner området – herunder de politiske strømninger og tiltag. 

Du har stor indsigt i eller erfaring fra politisk ledede organisationer med relation til arbejdsmarkeds-området og/eller til den kommunale opgaveløsning, hvorfra du kan dokumentere gode resultater. 

Du har nogle års erfaring med ledelse, herunder gerne ledelse af ledere. 

Endelig kan du dokumentere, at du er i stand til at nå de opstillede politiske mål og overholde de økonomiske rammer. 

6.2 Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Du kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående personlige og ledelsesmæssige kompetencer:

 • Du har en naturlig autoritet og optræder professionelt   

 • Du er troværdig og evner at skabe tillid omkring dig 
 • Du evner at balancere mellem lederskab og følgeskab
 • Du har gode analytiske evner og kan hurtigt sætte dig ind i nye komplekse problemstillinger
 • Du er udadvendt og kan kommunikere med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere
 • Du har evner for personaleledelse og har en anerkendende ledelsesstil 
 • Du er god til at delegere opgaver og er tydelig i dine forventninger til andre 
 • Du følger op, arbejder struktureret og overholder deadlines 
 • Du skaber og fastholder motivation og går forrest med begejstring 
 • Du giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde 
 • Du har humor, empati, selvindsigt og tør reflektere over egne værdier og ledelsesstil.
   

7. Ansættelsesvilkår 

Vi tilbyder en udfordrende chefstilling med stor selvstændig kompetence. Som arbejdsmarkedschef er du meget tæt på den politiske beslutningsproces og en del af et ambitiøst og sammenhængende ledelsesteam. Stillingen rummer potentiale for udvikling både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 

Favrskov Kommune arbejder løbende med at fastholde målet om at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der samtidig er fokus på trivsel, effektivitet og kvalitet. 

Arbejdsstedet for arbejdsmarkedschefen er administrationsbygningen i Hadsten, men der er også en del mødeaktivitet på de øvrige administrationsbygninger i Hinnerup, Hammel og Hvorslev. 

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et årligt lønniveau på kr. 730.000 kr.  ekskl. pension. 


8. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan du kontakte direktør for Job og Økonomi, Asbjørn Friis Jensen på tlf. 60 10 75 28.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, der tilbydes ansættelse ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Der vil blive indhentet straffeattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 


9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Direktør for Job og Økonomi Asbjørn Friis Jensen
 • Økonomichef Bo Cassøe Jepsen
 • Leder af Sygedagpenge og Jobafklaring Maj-Britt Merrild
 • Leder af Job og Udvikling Trine Porsgaard Koue
 • Medarbejderrepræsentant Tina Nielsen Struck
 • Medarbejderrepræsentant Inge Skovsbøll


Derudover deltager ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen i samtalerne. Kommunaldirektør Jan Kallestrup vil deltage i anden samtalerunde.  

Ansøgningsfristen er torsdag 11. juni 2020, hvor ansøgningerne skal være modtaget via favrskov.dk/job

Mandag den 15. juni 2020 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der foregår onsdag den 17. juni 2020. Efter 1.samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår onsdag den 24. juni 2020. 

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen, der foretages af lederudviklingskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, finder sted mandag den 22. juni 2020. Direktør for Job og Økonomi Asbjørn Friis Jensen vil være til stede ved testtilbagemeldingen. Kandidaterne vil blive tilbudt en samtale med direktøren i forlængelse af testtilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne. 

Tiltrædelse pr. 1. august 2020.

Senest opdateret

18.05.2020
tjoh