1. Baggrund

Favrskov Kommune har omkring 49.000 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Kommunen er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

 Du finder den samlede vision her

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Plan - og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice m.v.

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer      

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her. 

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. I efteråret er der gennemført et forløb, hvor vi i forvaltningens samlede ledergruppe har udfoldet forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs, skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Ældreområdet er opdelt i to distrikter – Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot.

I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen betjener cirka 1.100 borgere om ugen, og ældreområdet har samlet set omkring 800 medarbejdere. I alt er der 27 korttidspladser – syv på Plejecentret Hinneruplund og 20 på Plejecentret Solhøj.

Se nedenstående diagram for organiseringen af Plejecentrene i Favrskov Vest og Favrskov Øst.

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommunes plejecentre i Favrskov Vest
Organisationsdiagram viser plejecentre i Favrskov Øst

5. Plejecenter Tinghøj i Hammel

Plejecenter Tinghøj er opført som et bofællesskab for demensramte. Vi har af 40 boliger på 40-45m2 under vores tag.

Plejecentret er opdelt i seks huse med 6-8 boliger i hvert hus. Hvert hus har fælleskøkken og –stue samt tilhørende have med pavillon. Samtlige boliger har udgang til haven. Derudover kan alle beboere nyde naturens mange sanseindtryk i den store fælleshave, der er indrettet med hyggelige rum og kroge.

Der lægges vægt på høj demensfaglighed og et tværfagligt samarbejde mellem terapeuter, læger, gerontopsykiatri, og andre faggrupper.

Vi arbejder på at have et højt niveau i dokumentationen af vores indsats, hvorfor det forventes, at alle medarbejdere har fokus på og interesse for dokumentation og udvikling i omsorgssystemet CURA.

Vi arbejder teambaseret og prioriterer tværfagligt samarbejde. Vi udvikler løbende vores kerneopgave og kulturen på arbejdspladsen.

Se mere om vores aktiviteter på vores Facebookside

6. Overordnede opgaver

Som assisterende leder har du et medansvar for:

 • Personaleledelse
 • Den daglige planlægning
 • Ressourcestyring inden for den aftalte ramme
 • Planlægningen af indsatsen for beboerne, også på de skæve tider af døgnet
 • Det faglige niveau i opgaveløsningen
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At være tovholder og igangsætter for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf
 • At plejecentret fortsat fremstår som et attraktivt hjem for beboere og pårørende
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

6.1 Nøgleopgaver i jobbet

 • Deltage i og bidrage aktivt til udviklingen af den faglige kvalitet
 • Ledelsesmæssig opfølgning på tilsyn og implementering af deraf følgende handleplaner
 • Udvikle og sikre den rette sundheds- og plejefaglige dokumentation
 • Systematiske pårørendesamtaler
 • Udøve synlig personaleledelse, hvor du skaber medindflydelse og er tillidsfuld
 • Understøtte praktikvejlederne og kliniske vejledere i opgaven med at give vores elever og studerende et godt uddannelsesforløb

7. Personprofil

Vi søger en assisterende leder gerne med en sundhedsfaglig baggrund eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund, som kan støtte og lede medarbejderne. Du skal have flair for formidling, relationer og kunne give medarbejderne sparring i komplekse forløb. Derudover skal du sammen med lederen kunne sætte retning og udvikle medarbejdernes kompetencer, ligesom du prioriterer et godt samarbejde med TRIO, så alle har et godt arbejdsmiljø.
 
Du har blik for både de små detaljer og de store linjer i god personaleledelse. Det er vigtigt, at du både kan give og modtage feedback, og at du har lyst til at være en del af en organisation, hvor vi er optaget af, at vi altid kan gøre det endnu bedre.

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi ser gerne, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • En sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant uddannelsesbaggrund
 • Erfaring fra ældreområdet
 • Erfaring med demens
 • Erfaring med ledelse eller lyst til at lære ledelsesfaget
 • En lederuddannelse eller ambitioner om at tage en med tiden 

7.2 Personlige kompetencer

Vi ønsker, at du:

 • Er forandringsparat og nytænkende 
 • Er synlig og kan agere i en omskiftelig hverdag
 • Er omhyggelig og har blik for detaljer
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere
 • Delegerer opgaver i tillid til, at medarbejdere yder deres bedste
 • Er åben, imødekommende og tillidsfuld
 • Tager initiativer og bidrager med dine ideer og synspunkter
 • Er udviklingsorienteret, struktureret og ordentlig 
 • Har evner, så du kan inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer

8. Yderligere oplysninger

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for dit fagområde, og lokalaftalen for ledere på ældreområdet i Favrskov Kommune.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan du kontakte leder Dora Marie Weis Lasthein på tlf. 23 46 27 89 eller på dlasfavrskov.dk. Du er også velkommen til at sende en SMS, så ringer vi tilbage til dig – du kan også få en aftale hvis du ønsker at se huset.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Tillidsrepræsentant Lone Marthine Jensen
 • Arbejdsmiljørepræsentant Sanne Balle
 • Vagtplanlægger Jeanette Bach Brinks
 • Centersygeplejerske Birgit Munck Knudsen
 • Leder Dora Marie Weis Lasthein
 • Områdeleder Kirstine Bak Gulstad

Ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen deltager i 2. samtale. 

Ansøgningsfristen er mandag 10. april 2023, hvor ansøgningerne skal være modtaget via favrskov.dk/job

Der afholdes første samtale fredag 14. april 2023 og anden samtale mandag 24. april. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. 

Testtilbagemeldingen foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen og finder sted torsdag 20. april 2023. Dora Marie Weis Lasthein og Kirstine Bak Gulstad deltager i testtilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne. 

Tiltrædelse gerne den 1. juni 2023.