Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som assisterende leder til Plejecenter Møllegården

1. Baggrund

Favrskov Kommune har omkring 48.800 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Kommunen er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

 Du finder den samlede vision her

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Plan - og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice m.v.

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer      

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her. 

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. I efteråret er der gennemført et forløb, hvor vi i forvaltningens samlede ledergruppe har udfoldet forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs, skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser Social og Sundhed i Favrskov Kommune

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser ældreområdet i

Ældreområdet er opdelt i to distrikter – Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot.

I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen plejen betjener ca. 1.100 borgere om ugen, og området har samlet ca. 800 medarbejdere. I alt er der 27 korttidspladser – syv på Plejecentret Hinneruplund og 20 på Plejecentret Solhøj.

Se nedenstående diagram for organiseringen af Plejecentrene i Favrskov Øst:

Organisationsdiagram viser distrikt øst i ældreområdet i Favrskov

5. Plejecentrene Favrskov Øst

Plejecentrene Favrskov Øst består af fire plejecentre beliggende i Hammel (Tinghøj), Hadsten (Møllegården), Hinnerup (Hinneruplund) og Voldum (Voldumcentret). Distriktet har i alt 148 plejeboliger heraf 71 skærmede boliger for borgere med demenssygdom. Derudover har distriktet 7 korttidspladser primært til borgere med demenssygdom. I distriktet er også Favrskov Kommunes demensteam, som består af tre dagtilbud, kommunens demenskonsulenter og en undervisnings-/formidlingsdel. Vi er i distriktet optaget af at udvikle fagligheden og medarbejdernes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udvikling.

Plejecenter Møllegården har pt. 62 fastansatte, og mellem 15-30 tilknyttede vikarer. Møllegården er Hadstens eneste plejecenter, og her bor 43 beboere i 30 almene plejeboliger, og 13 plejeboliger er indrettet til at tilgodese demensramte beboeres særlige behov. Plejecentret ligger tæt på byens centrum og alligevel med naturen lige udenfor.

Vi arbejder ud fra principperne om leve-bo miljø – et bosted, hvor medbestemmelse, livskvalitet og et værdigt liv er nøgleord. Vi vægter aktiviteter, der giver mening for den enkelte og opfordrer beboerne til at deltage i hverdagslivet eksempelvis ved at hjælpe til med madlavningen. Kost og ernæring er en vigtig faktor for livskvaliteten, og vi laver varm mad fra bunden 3 gange om ugen samt alle døgnets øvrige måltider. De pårørende indgår som en naturlig del af hverdagen i beboernes hjem.

Der lægges vægt på høj faglighed og et tværfagligt samarbejde med terapeuter, læger, gerontopsykiatri, og andre faggrupper. Vi arbejder på at have et højt niveau i dokumentationen af vores indsats, hvorfor det forventes, at alle medarbejdere har fokus på og interesse for dokumentation og udvikling i omsorgssystemet Cura.

Plejecenter Møllegården har brug for en assisterende leder, der er sundheds- eller sygeplejefagligt velfunderet og gerne med demenserfaring. Du bliver medansvarlig for at udøve synlig ledelse til de 50-70 medarbejdere med forskellige fagligheder, og du skal sammen med den overordnede leder på plejecentret udgøre et åbent og dialogbaseret lederteam.

Vi udvikler løbende vores kerneopgave og kulturen på arbejdspladsen, og vi forventer, at du arbejder målrettet på, at de mål vi sætter os, også bliver implementeret i hverdagen. 

Vi har lige nu i Favrskov Kommune fokus på implementeringen af den ”Nationale demenshandleplan”, og i 2019 blev der gennemført en analyse af demensområdet i Favrskov Kommune, som kan læses her

Favrskov Kommune har i 2021 vedtaget en ny demenspolitik, og her vil alle ledere få en rolle i implementeringen af politikken, og de deraf følgende handleplaner.

6. Overordnede opgaver

Vi arbejder teamorganiseret, og vi er optaget af, at ansvar for forskellige opgaver uddelegeres til medarbejderne for at styrke arbejdsfællesskabet og opgaveløsningen. Vi skal kunne se de enkelte fagligheder til gavn for borgerne og deres livskvalitet.

Som assisterende leder har du et medansvar for:

 • Personaleledelse
 • Den daglige planlægning
 • Ressourcestyring inden for den aftalte ramme
 • Planlægningen af indsatsen for beboerne, også på de skæve tider af døgnet
 • Det faglige niveau i opgaveløsningen
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At være tovholder og igangsætter for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf
 • At plejecentret fortsat fremstår som et attraktivt hjem for beboere og pårørende
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

6.1 Nøgleopgaver i jobbet

 • Deltage i og bidrage aktivt til udviklingen af den faglige kvalitet
 • Ledelsesmæssig opfølgning på tilsyn og implementering af deraf følgende handleplaner
 • Udvikle og sikre den rette sundheds- og plejefaglige dokumentation
 • Systematiske pårørendesamtaler
 • Udøve synlig personaleledelse, hvor du skaber medindflydelse og er tillidsfuld
 • Understøtte praktikvejlederne for social- og sundhedselever
 • Indgå i det demensfaglige arbejde på plejecentret
 • Ansættelse af vikarerne på Møllegården for at sikre god faglig dækning på plejecentret hele døgnet.
 • Ansvar for rengøring, kost og ernæring på plejecentret.

7. Personprofil

Vi søger en assisterende leder, som kan guide og støtte medarbejderne på et fagligt velkvalificeret grundlag. Du skal have flair for formidling og relationer og kunne give medarbejderne sparring i komplekse forløb. Derudover skal du sammen med lederen kunne sætte retning og udvikle medarbejdernes kompetencer, ligesom du prioriterer et godt arbejdsmiljø for alle. 

Du har blik for både de små deltaljer og de store linjer i god personaleledelse. Det er vigtigt, at du både kan give og modtage feedback, og at du har lyst til at være en del af en organisation, hvor vi er optaget af, at vi altid kan gøre det endnu bedre.

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Relevant sundheds- eller sygeplejefaglig uddannelse
 • Erfaring fra ældreområdet, og gerne erfaring fra job som centersygeplejerske
 • Viden om ældresygdomme, demenssygdom, og den kompleksitet, der kan være i de forskellige sygdomsforløb
 • Erfaring med ledelse eller lyst til at prøve ledelse
 • Har du en lederuddannelse er det en fordel - alternativt skal du have lyst til at gå i gang med en

7.2 Personlige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Er forandringsparat og nytænkende 
 • Er synlig og kan agere i en omskiftelig hverdag
 • Er omhyggelig og har blik for detaljer
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere
 • Delegerer opgaver i tillid til, at medarbejdere yder deres bedste.
 • Er åben, imødekommende og tillidsfuld
 • Tager initiativer og bidrager med dine ideer og synspunkter
 • Er udviklingsorienteret, struktureret og ordentlig 
 • Evner at inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer

8. Yderligere oplysninger

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for dit fagområde, og lokalaftalen for ledere på ældreområdet i Favrskov Kommune.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan du enten kontakte gruppeleder Mike Hjorth Topping på 24878361 eller mhpo@favrskov.dk eller distriktsleder Pia Hedegaard på 40240080 eller phe@favrskov.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Anja Lindhart Kroager Centersygeplejerske
 • Gitte Sørensen TR og Social- og sundhedshjælper
 • Berith Balle AMR og Social- og sundhedshjælper
 • Gruppeleder Mike Hjorth Topping 
 • Distriktsleder Pia Hedegaard

Ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen deltager i 2. samtale. 

Ansøgningsfristen er 16. maj 2022, hvor ansøgningerne skal være modtaget via vores hjemmeside. 

Vi holder første samtale fredag 20. maj 2022 og anden samtale tirsdag 24. maj 2022 om formiddagen. De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, og finder sted mandag den 23.05.2022. Mike Hjorth Topping og Pia Hedegaard deltager i test tilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne. 

Tiltrædelse senest pr. 1.juli 2022