You are here

Anvisningsregler

Byrådets notat for anvisningsregler

Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune har følgende dagtilbud til børn (dagtilbudslovens § 19 og 21):

 • Dagpleje (0-2 år)
 • Integrerede institutioner (0-6 år)
 • Børnehaver (3-6 år)
   

samt følgende tilskudsordninger:

 • Tilskud til privat pasningsordning § 80 (0-6 år)
 • Kombinationstilbud § 85a
   

Oplysninger vedrørende de private pasningsordninger findes på www.favrskov.dk/takster-boern-og-skole-omraadet

Herudover tilbydes deltidsplads på 30 timer i dagtilbud ved barsels- eller forældreorlov. Jf. dagtilbudsloven § 27 b har forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Læs mere på www.favrskov.dk/borger/familie-boern-og-oekonomi/deltidsplads-i-dagtilbud om hvordan du ansøger, hvordan tilbuddet kan anvendes mv.

Pasningsgaranti

Pasningsgarantien i Favrskov Kommune gælder en alderssvarende plads i kommunen. Garantien gælder ikke i et bestemt område eller institution, men det tilstræbes, at forældrene får tilbudt en plads i eget geografiske område (se de fire områder nedenfor):

 • Område Ulstrup består af Ulstrup, Vellev, Haurum/Sall og Thorsø.
 • Område Hammel består af Hammel, Farre og Lading.
 • Område Hadsten består af Hadsten, Laurbjerg, Houlbjerg, Voldum, Selling og Hadbjerg.
 • Område Hinnerup består af Hinnerup, Søften og Korsholm.
   

I henhold til dagtilbudsloven § 23 har Favrskov Kommune pasningsgaranti for børn over 26 uger og indtil skolestart eller optagelse i førskolegrupper. Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen iflg. lovgivningen en behandlingstid på op til 4 uger. Forældrene oplyser hvilken dato, der er behov for pasning, og denne dato kaldes behovsdato. Der er pasningsgaranti, når der søges senest 3 måneder før behovsdato. Denne dato kaldes garantidato. Barnet er sikret en plads fra garantidatoen, hvis der er ansøgt rettidigt. Favrskov Kommune vil dog tilstræbe at tilbyde en alderssvarende plads så tæt på forældrenes behovsdato som muligt, hvis der ønskes en plads før garantidatoen.

Tilbuddet omfatter en plads i dagplejen, integreret institution eller børnehave.

Fravalg af pasningsgarantien

Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis der udelukkende ønsk 2 hos en bestemt dagplejer eller i bestemte institutioner.

Fravælges pasningsgarantien, betyder det, at pladsen ikke tilbydes til garantidatoen. Det betyder ligeledes, at der først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om en bestemt dagplejer eller institution.

Der er mulighed for at benytte privat pasning (§ 80), fx når der ventes på den ønskede dagplejer eller institution.

Overgang fra dagpleje eller vuggestue til børnehave

Børn, der er optaget i dagplejen, vil som hovedregel overgå til en børnehaveplads pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år og automatisk blive udmeldt af dagplejen den sidste dato i måneden før (det er forældrene selv, der opskriver barnet til børnehave). Børn, der er optaget i vuggestue, vil automatisk blive overflyttet til børnehavedelen i den integrerede institution, som barnet er indskrevet i, pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Såfremt der er mangel på dagplejepladser/vuggestuepladser, kan børn, der er 2 år og 9 måneder, få tilbudt en børnehaveplads.

Søskendetilskud

Til familier med mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning/klub ydes der søskendetilskud efter de på området gældende regler. Det er en forudsætning, at børnene har samme adresse (jf. dagtilbudslovens § 38). Der betales fuld pris for det barn, der får det største kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50% af egenbetalingen for de øvrige pladser. Søskendetilskuddet tildeles automatisk uden ansøgning.

Fastholdelse af plads ved orlov

Hvis forældre tager deres barn ud af dagplejen/daginstitutionen i forbindelse med en orlovs-/sygdoms-/arbejdsløsheds-/ferieperiode, er de sikret en plads i samme daginstitution eller i dagplejen (dog ikke ved en bestemt dagplejer), når perioden ophører. Fraværsperioden skal mindst være 1 måned og maks. 1 år.

Fripladsregler

Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at søge om økonomisk friplads. For yderligere information kan Borgerservice kontaktes. Ansøgning skal ske digitalt. Se https://www.favrskov.dk/borger/familie-boern-og-oekonomi/oekonomisk-friplads

Frit valg over kommunegrænsen

Det er muligt at vælge pasningstilbud i andre kommuner med tilskud fra bopælskommunen.

Vær opmærksom på, at der kan være en større egenbetaling ved at flytte/ikke flytte barnets institutionsplads.

Opskrivning og optagelse sker efter den pågældendes kommunes retningslinjer.

Det er den kommune, I bor i på pasningstidspunktet, der skal:

 • oplyse om og opkræve egenbetaling
 • modtage ansøgning om økonomisk fripladstilskud
   

Favrskov Kommune har mulighed for at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde og under væsentlige hensyn til børn med ophold i kommunen.

Venteliste

Forældre skal selv opskrive barnet til pasning. Det anbefales, at forældre opskriver til børnehave samtidig med opskrivning til dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser sker efter anciennitet (længst tid på ventelisten).

 • Barnet skrives op digitalt til en plads i dagtilbud på www.favrskov.dk/borger/familie-boern-og-oekonomi/skriv-dit-barn-op-til-pasning
 • Barnet kan skrives op til dagpleje (angiv evt. konkret dagplejer i kommentarfeltet), og prioriterede navngivne institutioner. Der kan maksimalt prioriteres 3 dagplejere, 3 vuggestuer og 3 børnehaver.
 • Får man ikke opfyldt sin 1. prioritet, kan barnet fortsat stå på ventelisten til den/de ønskede dagplejer(e) eller den/de ønskede institutioner. Hvis forældrene ikke ønsker at stå på venteliste, kan de slette deres ansøgning på digital pladsanvisning eller ved at kontakte Pladsanvisningen.
 • Der er mulighed for digitalt at ændre ønsker om dagplejer/institution og/eller behovsdato i Den Digitale Pladsanvisning
   

Kriterier for tildeling af plads – i prioriteret rækkefølge

 1. Børn der ud fra en pædagogisk, psykologisk eller lægelig vurdering har særlige behov.
 2. Når en dagplejer har 2 ledige pladser, har tvillinger fortrinsret.
 3. Børn med søskende i samme dagpleje eller daginstitution
  Søskendefordelen gælder kun, hvis der er ledige pladser i dagplejen eller daginstitutionen. Det er en forudsætning, at søskende vil få mindst 2 måneder sammen i samme dagpleje eller institution.
 4. Anciennitet (længst tid på ventelisten)
  Ancienniteten regnes tidligst fra, når barnet er fyldt 3 måneder. Det vil sige, ancienniteten er den samme uanset, om forældre skriver deres barn op, når barnet er 2 dage eller den dag barnet fylder 3 måneder.
   

Opstart af nye institutioner/grupper

Ved opstart af nye institutioner eller vuggestuegrupper kan der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det betyder, at der kan ses bort fra tildelingskriterierne ovenfor. 

Anvisning af plads

Optagelse i dagpleje, integreret institution eller børnehave sker den 1. eller den 16. i måneden.
 

Feriepasning

Feriepasning i dagplejen:

Ved feriepasning får børnene tilbudt plads i gæstedagpleje hos en anden dagplejer. Der tilbydes ikke feriepasning 24. december og 5. juni (grundlovsdag).

Der tilbydes feriepasning:

 • 2 uger i sommerferien
 • Når dagplejeren holder ferie eller har afspadsering.
   

Feriepasning i daginstitutioner:

Der er ferieperioder, hvor der ikke er ret mange børn, der har behov for pasning. I disse perioder tilbydes feriepasning. Det betyder, at flere institutioner går sammen om at løse pasningsopgaven. Kommunen er forpligtet til at tilbyde feriepasning, dog ikke 24. december, hvor der holdes helt lukket.

Der tilbydes feriepasning:

 • 31. december
 • mellem jul og nytår
 • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • 3 uger i sommerferien.
   

Forældrebestyrelsen i de enkelte områder kan beslutte at holde lukket 5. juni (grundlovsdag). Der stilles ikke alternativ pasning til rådighed.

De enkelte daginstitutioner kan vælge at tilbyde feriepasning i andre perioder med lavt fremmøde fx i skolernes vinterferie, hvis andelen af børn i institutionen med behov for pasning forventes at være mindre end 40% af de indskrevne børn.

Se mere på www.favrskov.dk/borger/familie-boern-og-oekonomi/feriepasning

Udmeldelse

 • Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i en måned.
 • Der kan ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen efter Pladsanvisningens vurdering kan benyttes af et andet barn. Udmeldelsen skal ske digitalt på www.digitalpladsanvisning.borgerservice.dk
   

Overgang til skole/skolefritidsordning

Når barnet indskrives i skole med start i august, er der samtidig mulighed for at indmelde barnet i førskoletilbud (heldagstilbud) fra 1. marts og SFO fra 1. august. Barnet skal udmeldes af børnehave senest 1 måned før opstart i førskole eller SFO.

I Søften er der rullende indskoling, hvilket betyder, at børn indmeldes i skole/SFO den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 6 år

Senest opdateret

11.02.2021
vivbr