You are here

Børnepasning 0-6 år

Favrskov Kommune tilbyder børnepasning i dagpleje, vuggestue og børnehave fra barnet er 26 uger til 6 år.

Forældre kan tidligst forvente, at få tilbudt en plads, når der er 2 måneder til barnet skal starte.

Det anbefales, at barnet skrives op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser bl.a. sker efter længst tid på ventelisten.

Favrskov Kommune har følgende dagtilbud til børn:

 • Dagpleje (0-3 år)
 • Vuggestuer (0-3 år)
  • Optagelse i vuggestue eller overflytning til anden vuggestue kan senest ske i den måned, barnet fylder 2 år. Dog vil børn med særlige behov samt søskende være undtaget den regel.  
  • I Favrskov Kommune findes vuggestuer som integrerede institutioner.  
 • Børnehaver (3-6 år)
   

Dagpleje, integreret institution og børnehave sker den 1. eller 16. i måneden.

Se hvilke tilskud, du kan søge til børnepasning her

Læs byrådets beslutninger om anvisningsregler her

Tildeling af plads i dagtilbud

Kriterierne for tildeling af plads i Favrskov Kommune er i prioriteret rækkefølge:

 1. Børn med særlige behov (ud fra en pædagogisk, psykologisk eller lægelig vurdering)
 2. Tvillinger har fortrinsret, hvis en dagplejer har to ledige pladser
 3. Børn med søskende i samme dagpleje/daginstitution, forudsat at søskendeparret får minimum to måneder sammen
 4. Længst tid på ventelisten (anciennitet)
  • ! Regnes tidligst fra barnet er 3 måneder gammel
    

Ved opstart at nye dagplejere/institutioner kan der ses bort fra ovenstående kriterier af hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling.

Ønske om bestemt dagpleje/institution

Det er muligt at ønske en bestemt dagplejer eller institutionsplads til dit barn. I så fald er barnet på venteliste, indtil der er en ledig plads hos dagplejeren eller i institutionen. Det betyder også, at I fravælger pasningsgarantien, da kommunen ikke kan garantere en ledig plads, til når barnet fylder 26 uger. 

Feriepasning

Feriepasning i vuggestue/børnehave

I ferieperioder med kan flere institutioner gå sammen om at løse pasningsopgaven. Det betyder, at dit barn kan komme i vuggestue eller børnehave, men muligvis ikke dén, de plejer at være i.

Det kan også være tilfældet i sommerferien, som i år er uge 29, 30 og 31.

! Daginstitutionerne holder lukket den 24. december. Her tilbydes der ikke pasning.

Forældrebestyrelsen kan i de enkelte områder beslutte at holde lukket 5. juni (Grundlovsdag), hvor der ikke tilbydes alternativ pasning.

Der tilbydes feriepasning:

 • 31. december
 • mellem jul og nytår
 • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • 3 uger i sommerferien.
   

Feriepasning i dagplejen

Der tilbydes alternativ pasning på følgende tidspunkter:

 • Mellem jul og nytår (inkl. 31. december)
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Uge 29 + 30 + 31 (sommerferiepasning)
   

! Der tilbydes ikke pasning på følgende tidspunker:

 • Weekender
 • Helligdage
 • 24. december (Juleaften)
 • 5. juni (Grundlovsdag)
   

Overgang til børnehave

Det anbefales, at barnet skrives op til børnehave samtidig med dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser bl.a. sker efter længst tid på ventelisten.

Børn i dagpleje vil som hovedregel overgå til en børnehaveplads pr. den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og automatisk blive udmeldt af dagplejen den sidste dato i måneden før.

Husk at skrive dit dagplejebarn op til børnehave.

Børn i vuggestue, vil bliver automatisk overflyttet til børnehaven i den integrerede institution, hvor barnet er pr. den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.

Såfremt der er mangel på dagplejepladser/vuggestuepladser, kan børn på 2 år og 9 måneder få tilbudt en børnehaveplads.

Pasningsgaranti

Favrskov Kommune har pasningsgaranti for børn fra 26 uger til skolestart eller førskole. Tilbuddet omfatter en plads i dagplejen, integreret institution eller børnehave.

Pladsanvisningen vil først og fremmest finde en plads, der passer med barnets alder. Herefter tilstræbes det, at tilbyde en plads i nærområdet.

Garantien gælder 3 måneder efter kommunen har modtaget ansøgningen om plads.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i en måned.

Der kan ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen efter Pladsanvisningens vurdering kan benyttes af et andet barn.

Udmeldelsen skal ske digitalt på Den Digitale Pladsanvisning.

Kontakt

Pladsanvisningen
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50


Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

05.02.2020
vdgh