You are here

Folkeskolereform

Folkeskolereformen fra 2014 har betydet ændringer i Favrskov Kommunes folkeskoler - læs mere om reformens indsatser og mål.


Mål med reformen:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

 
Det skal ske gennem:

 • En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
 • Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere
 • Få og klare mål og regelforenklinger 

 

Se Byrådets beslutninger om folkeskolereformens realisering i notatet Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune

 

Yderligere materiale

 • Udmøntning af folkeskolereformen i Favrskov Kommune

  Børn og Skole har beskrevet, hvordan folkeskolereformen er omsat til virkelighed på kommunens skoler. Beskrivelsen dækker skoleåret 2014/2015. Det var det første år med folkeskolereformen.

  Her kan du læse notatet status på implementeringen af folkeskolereformen i Favrskov Kommune 

   

  Resultaterne af en økonomisk evaluering viser, at skolerne og fritidstilbuddene samlet set har implementeret reformen med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske forudsætninger.

  Her kan du læse evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune

 • Understøttende undervisning

  Den længere skoledag består af almindelige skolefag og understøttende undervisning.

   

  Den understøttende undervisning skal give tid til at afprøve, træne og udvikle de færdigheder, eleverne får i den fagopdelte undervisning.

   

  Tiden til understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og faglig fordybelse.

   

  Skolebestyrelserne fastlægger principper for, hvordan den understøttende undervisning skal bruges på den enkelte skole.

 • Motion og bevægelse

  Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen (inkl. faget idræt).

   

  Motion og bevægelse kan foregå som en del af den faglige undervisning. Her kan motion og bevægelse integreres i den pågældende læringssituation, som en måde at aktivere eleverne på og tilgodese deres forskellige læringsstile. Det kan f.eks. være hentediktat, geometri i skoven eller repetition af tabeller og gloser kombineret med musik- og bevægelseslege.

   

  Bevægelse kan også integreres i undervisningen, uden at den har direkte sammenhæng med læringsaktiviteterne, som f.eks. brain breaks og en tur ud i frisk luft. Den slags bevægelse tjener til at gøre eleverne friske og klar til at lære eller some et socialt element i undervisningen.

   

  Endelig kan det foregå som bevægelse med høj intensitet adskilt fra boglig undervisning med det formål at få pulsen op hos eleverne. Det organiseres f.eks. som løbebånd.

 • Lektiehjælp og faglig fordybelse

  I skoleåret 2014/2015 var lektiehjælp og faglig fordybelse et frivilligt tilbud om eftermiddagen. Der var afsat et bestemt antal timer.

   

  Disse regler er ophævet fra den 1. august 2015. Nu består den samlede undervisningstid af to dele: undervisning i fagene og understøttende undervisning. Lektiehjælp og faglig fordybelse kan indgå  i begge.
   

  Hensigten med lektiehjælp og faglig fordybelse er, at det skal understøtte elevernes læringsmål.

   

  Det er ikke et lovmæssigt krav, at eleverne når at færdiggøre lektierne på skolen. Hvis der gives hjemmearbejde, er det hensigten, at eleverne skal kunne løse lektierne hjemme uden hjælp fra en voksen. Skolebestyrelsen kan vedtage principper for lektiehjælp og faglig fordybelse.

 • Åben skole

  Den åbne skole skal bidrage til, at eleverne bliver så dygtige de kan. Eleverne skal møde en varieret skoledag og lære på forskellige måder. Lokale virksomheder, foreninger, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner kan tilbyde aktiviteter og virkelige problemer, som udfordrer eleverne på en ny måde.

   

  Byrådet har valgt at prioritere den åbne skole ved at nedsætte et udvalg for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv. Udvalget arbejder med anbefalinger til tiltag med at åbne skolerne i Favrskov Kommune. Desuden har Byrådet afsat midler til en pædagogisk konsulent. Konsulenten har fokus på udvikling af konkrete samarbejder.

  Her kan læse mere om den åbne skole.

 • Skoledagens længde

  Skoledagens længde er fastsat med følgende timetal i Folkeskoleloven:

   

  •0.-3. klasse: 30 timer om ugen

  •4.-6. klasse: 33 timer om ugen

  •7.-9. klasse: 35 timer om ugen

   

  I Favrskov Kommune ligger undervisningstiden i tidsrummet 8.00-15.15 med undtagelse af enkelte skoler, der møder 10 min. før eller 10 min. efter kl. 8.00.

   

  I indskolingen slutter skoledagen for de flestes vedkommende kl. 14. Nogle elever har timer til 14.30 enkelte dage, typisk fordi de har fri tidligere andre dage.

   

  På mellemtrinnet slutter skoledagen typisk senest kl. 14.15. Nogle klasser har timer frem til kl. 15.15, fordi de har tidligere fri andre dage.

   

  I udskolingen har eleverne senest fri kl. 15.15.

 • Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere

  På nationalt plan er der afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i skolen i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i årene frem til skoleåret 2020/2021. Formålet med kompetenceudviklingen er, at medarbejdere og ledere er kompetente til de opgaver, der fremadrettet skal arbejdes med på skolerne.

   

  En af de største indsatser er, at lærerne på folkeskolerne skal have undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som de underviser i (kompetencedækning). I 2020 skal kompetencedækningen være på 95 % på kommuneniveau. Der er opsat to delmål på en kompetencedækning på mindst 85 % i 2016 og mindst 90 % i 2018.

   

  Se her Favrskov Kommunes plan for at nå fuld kompetencedækning i 2020 og for andre kompetenceudviklingsforløb.

   

   

 • En effektiv og attraktiv arbejdsplads

  I skoleåret 2014/2015 trådte nye arbejdstidsregler i kraft for lærerne. Som følge heraf skal de som udgangspunkt løse deres opgaver på skolen. Dermed fremmes mulighederne for samarbejde, fælles forberedelse og koordination mellem medarbejdere og teams.

   

  Lærerne arbejder 40 timer om ugen i 42 uger pr. skoleår. Heraf 40 undervisningsuger. Af de 40 timer har Byrådet besluttet, at lærerne som udgangspunkt arbejder 35 timer om ugen på skolen. De resterende 5 timer af medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan i samarbejde med skoleledelsen planlægges udført andet sted af den enkelte medarbejder. Favrskov Kommune og de faglige organisationer – DLF, BUPL, FOA og skolelederne – har udarbejdet en fælles forståelse omkring tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Desuden er der udarbejdet generelle værdier omkring arbejdet og samarbejdet på skolerne.

   

  Når medarbejderne skal arbejde flere timer på skolen end før (og elevernes skoledag også forlænges), vil der være behov for fornyet fleksibilitet af lokaleanvendelsen på skolerne. For at imødekomme dette, er skolerne blevet indrettet med nye personalearbejdspladser, som understøtter både individuel og fælles forberedelse og teamsamarbejde.

Senest opdateret

21.11.2018
riz