You are here

Kvalitet i dagtilbud

Hvad er retningslinierne for børnemiljø, læreplaner, sprogvurdering og meget andet?

Her kan du læse de overordnede retningslinier for kvaliteten i dagtilbud i Favrskov Kommune.

Kvalitet i dagtilbud

 • Børnemiljø

  Børnemiljø er en betegnelse for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i den enkelte daginstitution eller dagpleje. Børnemiljøet er en bred betegnelse for de vigtige aspekter, når de 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje skal have de bedst mulige betingelser for at trives, udvikle sig og lære. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv men hensyn til børnenes alder og modenhed. Børnenes oplevelser af deres børnemiljø skal så vidt muligt inddrages.
   

  Daginstitutioners og dagplejeres indsatser i forhold til børnemiljøet skal ses og forstås i tæt sammenhæng med målsætningerne i de pædagogiske læreplaner. Indsatser i børnemiljøet vil selvfølgelig afhænge af de udfordringer, som personalet oplever, børnene møder. På den måde er der større mulighed for at tilrettelægge det pædagogiske arbejde mellem børnemiljøet og børns læring.
   

  Børnemiljøet evalueres sammen med de pædagogiske læreplaner.
  Den seneste kvalitetsrapport kan finders under 'Kvalitetsrapport'.

 • Forældretilfredshed 2016

  Forældre med børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave blev i september 2016 bedt om at udfylde et spørgeskema om brugertilfredshed. 2.007 forældre valgte at svare, og det gav en samlet svarprocent på 79.

  Du kan læse resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for de forskellige områder i den samlede rapport: 

  PDF icon Hovedrapport brugertilfredshedsundersøgelse 2016.pdf

   

   

 • Kvalitetsrapport

  Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet dokumenterer, formidler og synliggør kvaliteten i kommunens dagtilbud. Kvalitetsrapporten er et dialog- og udviklingsredskab mellem bestyrelser, dagtilbud, Børn og Skole, Børne- og Skoleudvalget og Byrådet. Rapporten udgør en del af det kommunale tilsyn, som kvalificeres af en dialog mellem Børn og Skole, ledere og personalet i dagtilbuddene. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.
   

  Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2017-2018 behandles i perioden 3. maj til 29. maj i de politiske udvalg.

  Målsætninger og indsatsområder, der er beskrevet i delrapporterne, forudsætter politisk godkendelse af Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2017-2018.

  Nedenfor fremgår delrapporterne for institutionsområderne, Hadsten Børnehave, Dagplejen og tilsynsrapporten for den private institution Livstræet.
   

  Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017-2018

  Delrapport Dagplejen 2017-18
  Delrapport Hadsten By 2017-18
  Delrapport Hadsten Børnehave 2017-18
  Delrapport Hadsten opland 2017-18
  Delrapport Hammel N/V 2017-18
  Delrapport Hammel S/Ø 2017-18
  Delrapport Hinnerup N/Ø 2017-18
  Delrapport Hinnerup S/V 2017-18
  Delrapport Thorsø/Ulstrup 2017-18
  Tilsynsrapport for den private institution Livstræet 2017-18

   


   

   

 • Pædagogiske læreplaner

  I 2004 blev det vedtaget ved lov, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet. Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling 
  • Sociale kompetencer 
  • Sproglig udvikling 
  • Krop og bevægelse 
  • Naturen og naturfænomener 
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

  De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer børn skal have mulighed for at tilegne sig. Det skal fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov.
   

  De pædagogiske læreplaner er en integreret del af hverdagen i dagtilbuddene i Favrskov Kommune. Når der gennemføres pædagogiske forløb med børnene, er det altid med udgangspunkt i et eller flere læreplanstemaer.
   

  De pædagogiske læreplaner evalueres sammen med børnemiljøet.
  Den seneste kvalitetsrapport kan findes funder 'Kvalitetsrapport'.
   

   

 • Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

  Pjecen indeholder retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører (forældre, skole, sundhedspleje, PPR samt Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen).

  Pjecen beskriver, hvordan det tværfaglige samarbejde i kommunen er organiseret og samler alle aftaler omkring det tværfaglige samarbejde i dagtilbud.

  Retningslinjerne skal understøtte en mere ensartet praksis og tilgang til det tværfaglige samarbejde på tværs med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbuddene.
   

  Du kan læse pjecen her
  Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

 • Sprogvurdering

  Du kan læse Favrskov Kommunes sprogpjecer her.

  Sprogpjece for de 0 - 3 årige

  Sprogpjece for de 3 - 6 årige

 • Strategi for sprog, læsning og skrivning

 • Tilsyn i dagtilbud

  Byrådet har pligt til at føre tilsyn med de enkelte dagtilbud. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene skal overholder de lovgivningsmæssige og politiske mål og rammer, herunder kommunens Børne- og ungepolitik. Tilsynet gælder alle dagtilbud med tilskud fra kommunen, og udføres af Børn og Skole.
   

  Tilsynet består af et anmeldt besøg i hvert institutionsområde, og et uanmeldt i udvalgte institutioner.


  Læs mere om tilsynet i dagtilbud

 • Håndbog for forældrebestyrelserne

  Denne udgave af håndbogen har fokus på forældrebe­styrelser og forældresamarbejde i Favrskov Kommunes dagtilbud og er udarbejdet som et redskab til at hjæl­pe og inspirere bestyrelserne. Retningslinjerne i denne håndbog omfatter både de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Håndbogen gælder ikke for selvejende og private daginstitutioner. En del af hånd­bogen gælder som styrelsesvedtægt for dagtilbudsom­rådet.

  Håndbogen er endelig godkendt i Børne- og Skoleudvalget 6. april 2017.
   

  Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud

Kontakt

Børn og Skole
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

15.08.2019
vdgh