You are here

Kvalitet i dagtilbud

Kvalitetsrapport, forældretilfredshedsundersøgelser og retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet dokumenterer, formidler og synliggør kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Kvalitetsrapporten er et dialog- og udviklingsredskab mellem bestyrelser, dagtilbud, Børn og Skole, Børne- og Skoleudvalget og Byrådet. Rapporten udgør en del af det kommunale tilsyn, som kvalificeres af en dialog mellem Børn og Skole, ledere og personalet i dagtilbuddene. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.

Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2017-2018 behandles i perioden 3. maj til 29. maj i de politiske udvalg.

Målsætninger og indsatsområder, der er beskrevet i delrapporterne, forudsætter politisk godkendelse af Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2017-2018.

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017-2018

Delrapport Dagplejen 2017-18
Delrapport Hadsten By 2017-18
Delrapport Hadsten Børnehave 2017-18
Delrapport Hadsten opland 2017-18
Delrapport Hammel N/V 2017-18
Delrapport Hammel S/Ø 2017-18
Delrapport Hinnerup N/Ø 2017-18
Delrapport Hinnerup S/V 2017-18
Delrapport Thorsø/Ulstrup 2017-18
Tilsynsrapport for den private institution Livstræet 2017-18

Børnemiljø

Børnemiljø er en betegnelse for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i den enkelte daginstitution eller dagpleje.

Daginstitutioners og dagplejeres indsatser i forhold til børnemiljøet skal ses og forstås i tæt sammenhæng med målsætningerne i de pædagogiske læreplaner.

Børnemiljøet er en bred betegnelse for de vigtige aspekter, når de 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje skal have de bedst mulige betingelser for at trives, udvikle sig og lære.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv med hensyn til børnenes alder og modenhed.

Forældretilfredshed

Børn og Skole har i efteråret 2019 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje og daginstitutioner. På det samlede dagtilbudsområde deltog i alt 1.973 forældre. Blandt dagplejens forældre var der en svarprocent på 67%, mens den for daginstitutionerne lå på 79%.

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll, og Favrskov Kommune har benyttet KL’s model for spørgeskemaer for dagtilbud for at sammenligne med andre kommuner. Gennemsnittet af resultaterne måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum.

Den samlede tilfredshed for hele dagtilbudsområdet ligger på 4,3. Det er samme niveau som landsgennemsnittet og samme niveau, som ved sidste undersøgelse. Den samlede tilfredshed for dagplejen særskilt er 4,7, hvilket er 0,1 højere end ved sidste undersøgelse. For daginstitutionsområdet særskilt er den samlede tilfredshed på 4,1, hvilket er 0,1 lavere end ved sidste undersøgelse.

Læs resultaterne for Dagplejen Favrskov her

Læs resultaterne for daginstitutionerne i Favrskov Kommune her

Pædagogiske læreplaner

I 2004 blev det vedtaget ved lov, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet. Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling 
  • Sociale kompetencer 
  • Sproglig udvikling 
  • Krop og bevægelse 
  • Naturen og naturfænomener 
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer børn skal have mulighed for at tilegne sig. Det skal fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov.

De pædagogiske læreplaner er en integreret del af hverdagen i dagtilbuddene i Favrskov Kommune. Når der gennemføres pædagogiske forløb med børnene, er det altid med udgangspunkt i et eller flere læreplanstemaer.

Læs om Dagplejen Favrskovs pædagogiske redskaber og den pædagogisk læreplan her

Pædagogiske læreplaner for institutioner udvikles for hver enkelt institution. Klik ind på de forskellige for at læse læreplanen her

Læs de overordnede politikker for Børn og Kultur her

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

Beskriver, hvordan det tværfaglige samarbejde i kommunen er organiseret og samler alle aftaler omkring det tværfaglige samarbejde i dagtilbud.

Retningslinjerne skal understøtte en mere ensartet praksis og tilgang til det tværfaglige samarbejde på tværs med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbuddene.

Læs retningslinjer her

Strategi for sprog, læsning og skrivning

Et varieret sprog øger børn og unges mulighed for at blive forstået og forstå omverdenen.

Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik har som overordnet vision, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere.

I den forbindelse er det af afgørende betydning at sikre børn og unges sproglige og skriftsproglige kompetencer.

Her kan du læse strategien for sprog, læsning og skrivning samt sprogpjecer for de 0-6 årige

Tilsyn i dagtilbud

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med de enkelte dagtilbud. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene skal overholder de lovgivningsmæssige og politiske mål og rammer, herunder kommunens Børne- og ungepolitik. Tilsynet gælder alle dagtilbud med tilskud fra kommunen, og udføres af Børn og Skole.

Tilsynet består af et anmeldt besøg i hvert institutionsområde, og et uanmeldt i udvalgte institutioner.

Læs mere om tilsynet i dagtilbud

Læs mere om tilsyn i dagplejen

Håndbog for forældrebestyrelser

Denne udgave af håndbogen har fokus på forældrebe­styrelser og forældresamarbejde i Favrskov Kommunes dagtilbud og er udarbejdet som et redskab til at hjæl­pe og inspirere bestyrelserne.

Retningslinjerne i håndbogen omfatter både de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Håndbogen gælder ikke for selvejende og private daginstitutioner. En del af hånd­bogen gælder som styrelsesvedtægt for dagtilbudsom­rådet.

Håndbogen er endelig godkendt i Børne- og Skoleudvalget 6. april 2017.

Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud
 

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Børn og Kultur
Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

11.08.2020
vdgh