You are here

Kvalitet i dagtilbud

Kvalitetsrapport, forældretilfredshedsundersøgelser og retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet dokumenterer, formidler og synliggør kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Kvalitetsrapporten er et dialog- og udviklingsredskab mellem bestyrelser, dagtilbud, Børn og Kultur, Børne- og Skoleudvalget og Byrådet. Rapporten udgør en del af det kommunale tilsyn, som kvalificeres af en dialog mellem Børn og Kultur, ledere og personalet i dagtilbuddene. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år.

Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2019-2020 blev behandlet i Byrådet 24. juni 2020. Du kan læse den politiske sag her.

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019 - 2020

 

Forældretilfredshed

Børn og Skole har i efteråret 2019 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i dagpleje og daginstitutioner. På det samlede dagtilbudsområde deltog i alt 1.973 forældre. Blandt dagplejens forældre var der en svarprocent på 67%, mens den for daginstitutionerne lå på 79%.

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll, og Favrskov Kommune har benyttet KL’s model for spørgeskemaer for dagtilbud for at sammenligne med andre kommuner. Gennemsnittet af resultaterne måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum.

Den samlede tilfredshed for hele dagtilbudsområdet ligger på 4,3. Det er samme niveau som landsgennemsnittet og samme niveau, som ved sidste undersøgelse. Den samlede tilfredshed for dagplejen særskilt er 4,7, hvilket er 0,1 højere end ved sidste undersøgelse. For daginstitutionsområdet særskilt er den samlede tilfredshed på 4,1, hvilket er 0,1 lavere end ved sidste undersøgelse.

Læs resultaterne for Dagplejen Favrskov her

Læs resultaterne for daginstitutionerne i Favrskov Kommune her

Pædagogisk læreplan

Alle dagtilbud udarbejder en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i et fælles nationalt pædago­giske grundlag, seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Af læreplanen fremgår det, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det fremgår desuden, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrig­hed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
     

Du kan læse mere om rammen for arbejdet med de pædagogiske læreplaner her

Læs om Dagplejen Favrskovs pædagogiske redskaber og den pædagogisk læreplan her

Pædagogiske læreplaner for institutioner udvikles for hver enkelt institution. Klik ind på de forskellige for at læse læreplanen her

Læs de overordnede politikker for Børn og Kultur her

Retningslinjer for samarbejde og vidensudveksling mellem dagtilbud og øvrige aktører

Beskriver, hvordan det tværfaglige samarbejde i kommunen er organiseret og samler alle aftaler omkring det tværfaglige samarbejde i dagtilbud.

Retningslinjerne skal understøtte en mere ensartet praksis og tilgang til det tværfaglige samarbejde på tværs med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbuddene.

Læs retningslinjer her

Strategi for sprog, læsning og skrivning

Et varieret sprog øger børn og unges mulighed for at blive forstået og forstå omverdenen.

Favrskov Kommunes Børne- og ungepolitik har som overordnet vision, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere.

I den forbindelse er det af afgørende betydning at sikre børn og unges sproglige og skriftsproglige kompetencer.

Her kan du læse strategien for sprog, læsning og skrivning samt sprogpjecer for de 0-6 årige

Tilsyn i dagtilbud

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med de enkelte dagtilbud. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene skal overholder de lovgivningsmæssige og politiske mål og rammer, herunder kommunens Børne- og ungepolitik. Tilsynet gælder alle dagtilbud med tilskud fra kommunen, og udføres af Børn og Skole.

Tilsynet består af et anmeldt besøg i hvert institutionsområde, og et uanmeldt i udvalgte institutioner.

Læs mere om tilsynet i dagtilbud

Læs mere om tilsyn i dagplejen

Håndbog for forældrebestyrelser

Denne udgave af håndbogen har fokus på forældrebe­styrelser og forældresamarbejde i Favrskov Kommunes dagtilbud og er udarbejdet som et redskab til at hjæl­pe og inspirere bestyrelserne.

Retningslinjerne i håndbogen omfatter både de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Håndbogen gælder ikke for selvejende og private daginstitutioner. En del af hånd­bogen gælder som styrelsesvedtægt for dagtilbudsom­rådet.

Håndbogen er endelig godkendt i Børne- og Skoleudvalget 6. april 2017.

Håndbog for forældrebestyrelserne i dagtilbud
 

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

Kontakt

Børn og Kultur
Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

23.10.2020
vdgh