You are here

Økonomisk friplads

Er din families indtægt under en vis grænse, kan du søge et ekstra tilskud til pasning - økonomisk fripladstilskud

Kommunen giver et tilskud på minimum 75 procent til udgiften på en daginstitutionsplads, også kaldet grundtilskud.

Egenbetalingen udgør højest 25 procent af den gennemsnitlige udgift til en dagsinstitutionsplads.

Ud over grundtilskuddet kan du muligvis også være berettiget til:

 • Fripladstilskud
 • ​Søskendetilskud​
 • Behandlingsmæssigt tilskud 
 • Socialpædagogisk tilskud


Du skal søge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning.

Det økonomiske fripladstilskud er bestemt af indtægten.

Ligger din/jeres samlede indtægt under en vis grænse, kan du/I få et tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit/jeres barn i dagtilbud.

Du kan se mere om indtægtsgrænserne i afsnittet "Mere om økonomisk friplads under "Beregning af økonomisk friplads" eller på Borger.dk under "Friplads og søskendetilskud/fripladsskala".

Du skal være opmærksom på, at der har været nye regler om økonomisk fripladstilskud siden 1. januar 2016. Du kan læse mere om de nye regler nederst på siden i afsnittet "Nye regler pr. 1. januar 2016".

Har du brug for hjælp i Borgerservice, kan du foretage tidsbestilling hjemmefra. Du bestiller tid ved at benytte den røde knap herunder på siden. Får du eventuelt brug for at afbestille din reservation, skal du annullere din tidsbestilling på knappen "Annuller tidsbestilling". Læs mere om, hvordan du bestiller tid til hjælp i Borgerservice.

Spørgsmål og svar

 • Hvordan beregnes økonomisk fripladstilskud?

  I fripladsberegningen indgår den samlede husstands indkomst. Her medregnes indtægt fra samlever eller ægtefælle, selvom han/hun ikke er forælder til barnet/børnene.

  • Den øvre indkomstgrænse for husstanden er 551.700 kr. (2019)
  • Den nedre indkomstgrænse for husstanden er 177.601 kr. (2019)
  • Hvis man er enlig forsørger forhøjes indtægtsgrænsen forhøjes med 62.139 kr. (2019)
  • Fripladstilskuddets indtægtsgrænse forhøjes med 7.000 kr. (2019) for hvert hjemmeboende barn under 18 år udover det barn, der søges tilskud til

  Se indtægtsgrænserne pr. 1. januar 2019 i "Fripladsskala 2019" (åbner oversigt).

   

  Eventuelle søskende, der optages i daginstitution efter en friplads er bevilget, indgår automatisk i fripladsbevillingen fra indmeldelsen.

  Læs mere om søskendetilskud i fold-ud boksen: Hvornår og hvordan kan jeg få søskendetilskud? herunder.

   

  Du kan først søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er tilbudt en plads.

   

  En friplads er gældende fra den 1. i den måned, der følger kommunens modtagelse af ansøgningen. Ved nyindmeldelse gælder fripladsen dog fra datoen for indmeldelsen, hvis der senest er ansøgt i den måned barnet er indmeldt.

   

  Samtykke fra ægtefælde/samlevende

  Hvis du er samlevende eller gift, skal din samlever/ægtefælle logge på Digital Pladsanvisning med sit NemID og udfylde samtykke til, at du må søge om økonomisk fripladstilskud medregnet deres oplysninger. Hvis din samlever/ægtefælle ikke samtykker, kan du ikke søge om tilskuddet.

   

  Hvis du søger om økonomisk fripladstilskud, skal du være opmærksom på, at du har særlig forpligtelse til at oplyse kommunen om ændringer i dine forhold. Du kan se mere herom i afsnittet ”Oplysningspligt”.

 • Hvordan søges økonomisk fripladstilskud?

  På borger.dk kan du læse mere om økonomisk friplads og andre tilskud. Her kan du også se, om du har ret til de økonomiske tilskud. 

   

  Du søger økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning.

   

  Samtykke fra ægtefælde/samlevende

   

  Hvis du er samlevende eller gift, skal din samlever/ægtefælle logge på Digital Pladsanvisning med sit NemID og udfylde samtykke til, at du må søge om økonomisk fripladstilskud medregnet deres oplysninger. Hvis din samlever/ægtefælle ikke samtykker, kan du ikke søge om tilskuddet.

   

  Hvis du søger om økonomisk fripladstilskud, skal du være opmærksom på, at du har særlig forpligtelse til at oplyse kommunen om ændringer i dine forhold. Du kan se mere herom i afsnittet ”Oplysningspligt”.

 • Hvordan er reglerne for genberegning og årlig efterregulering af økonomisk fripladstilskud?

  Hvis der er afvigelser i den oplyste og den skatteindberettede indkomst svarende til minimum 5 trin på fripladsskalaen, vil der blive foretaget en genberegning og regulering af den økonomiske friplads. Afvigelser i indkomsten under 5 trin på fripladsskalaen reguleres først ved den årlige efterregulering af økonomisk fripladstilskud. 

   

  Fælles for genberegning og årlig efterregulering er, hvis sammenligningen viser, at du og/eller din samlever/ægtefælle har haft en højere indkomst end den oplyste indkomst til fripladsberegningen, vil du/I blive opkrævet for det for meget ydede fripladstilskud for den pågældende måned/år. Begge forældre hæfter solidarisk, når I bor på samme adresse.

   

  Hvis sammenligningen viser, at du og/eller din samlever/ægtefælle har haft en lavere indkomst end angivet den oplyste indkomst til fripladsberegningen, vil du blive godskrevet for det for lidt ydede fripladstilskud for den pågældende måned/år.

 • Hvordan er oplysningspligt?

  Hvis der sker ændringer i dine forhold, der har betydning for størrelsen af eller retten til økonomisk fripladstilskud, skal du indgive en ny ansøgning i Digital Pladsanvisning.

   

  Hvis du får økonomisk fripladstilskud, skal du oplyse Favrskov Kommune om eventuelle ændringer i dine eller jeres forhold, fx. hvis:

  • Du bliver enlig eller samlevende
  • Der til- eller fraflytter børn på din adresse (gælder også ved fødsel)
  • Du bliver samlevende
  • Du eller din samlever er selvstændig erhvervsdrivende og får ændret indkomstgrundlag


  Hvis du/I får udbetalt for meget i fripladstilskud i løbet af et år, skal i betale det overskydende tilbage.

   

  Eventuelt for lidt ydet fripladstilskud som følge af en lavere indkomst end angivet, vil blive modregnet i en fremtidig betaling eller udbetalt, hvis du ikke har eventuelle restancer til kommunen.

 • Kan man søge socialpædagogisk friplads?

  Du kan søge friplads af behandlingsmæssige eller socialpædagogiske årsager i henhold til Servicelovens bestemmelser.

   

  Hvis du mener, du er berettiget til socialpædagogisk friplads, skal du først søge fripladsen via Digital Pladsanvisning og herefter kontakte din familierådgiver i kommunens Børne- og Skoleforvaltning.

 • Gives der tilskud til en privat pasningsordning?

  Ja. Der ydes tilskud til privat pasningsordning, men der kan ikke søges økonomisk fripladstilskud hos private.

   

  Der skelnes mellem:

  • Tilskud til privat pasningsordningen
  • Økonomisk fripladstilskud hos offentlig pasningsordning

  Du kan søge digital eller kontakte Pladsanvisningen, for at høre om mulighederne for tilskud til privat pasning. 

  Pladsanvisningen

  Danstrupvej 4

  Hvorslev

  Tlf. 89 64 31 50

  pladsanvisningen@favrskov.dk

 • Hvornår og hvordan kan jeg få søskendetilskud?

  Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end ét barn i husstanden i dagtilbud. Du skal betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser.
   

  Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning, efter dagtilbudslovens § 80, kan du få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud. For at beregne tilskuddet trækkes der først 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og dernæst 85 % af beløbet.
   

  Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

  Søskendetilskud beregnes automatisk, når du får indmeldt barn nummer to. Søskende skal have samme folkeregisteradresse for at være berettiget til søskendetilskud. Taksterne på institutionspladserne fremgår af kommunens takstoversigt.

   

  Hvis du ikke modtager søskendetilskud automatisk jvf. ovenstående regler, bedes du rette henvendelse til Pladsanvisningen.

 • Hvordan behandles personoplysninger?

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender en ansøgning om fripladstilskud til dagsinstitution. Det gælder fx. adresse-, navne-, civilstands- og fødselsregistreringsoplysninger m.v. fra CPR (Det Centrale Personregister). Det gælder også for de børn, der søges fripladstilskud til.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen behandler desuden oplysninger om husstandens sammensætning og husstandens indkomstforhold. 


  Kommunen vil i visse tilfælde være forpligtet til at udveksle/videregive oplysninger til andre offentlige og private myndigheder fx. Skattestyrelsen, Feriekonto og A-kasser.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i dagtilbudsloven, jf. bekendtgørelse om dagtilbud for økonomisk fripladstilskud, nr. 1633 af 18. december 2018.

  Her kan du også læse mere om Favrskov Kommunes behandling af persondata i dagtilbud (åbner ny side fra favrskov.dk)
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysningerne i forbindelse med økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse her
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

Kontakt

Borgerservice
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf.: 89 64 63 47

Tlf.: 89 64 63 31

Senest opdateret

13.11.2019
akl