You are here

SFO og fritidsklub

Skolefritidsordningen - i daglig tale SFO - er for skolens elever fra 0.-3. klasse. Fritidsklub er for børn fra 4.- 6. klasse

Der er pladsgaranti for alle, der ønsker at benytte SFO, så indmeldelse kan ske fra dag til dag. Betaling for SFO og klub opkræves altid fra den forudgående 1. eller den 16. i den måned, hvor eleven starter. Du kan melde dit barn ud den 15. eller sidste dag i en måned. Der er en måneds opsigelse. 

Du kan læse mere om den enkelte skoles SFO på skolernes egne hjemmesider. Klubtilbud er placeret på fritidscentre i Hammel og Hinnerup. I de øvrige byer er klubtilbud på skolerne.

De børn, der er tilmeldt klub (4.-6. klasse), har mulighed for morgenpasning. Morgenpasningen vil de fleste steder foregå i den lokale SFO. Du kan høre mere om muligheden for morgenpasning i dit lokale klubtilbud.

Se listen over Favrskovs fritidscentre her

Mere om pasning

 • Anvisningsregler

  Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune
   

  Favrskov Kommune har følgende dagtilbud til børn (dagtilbudslovens § 19 og 21):
   

  • Dagpleje (0-2 år)
  • Integrerede institutioner (0-6 år)
  • Børnehaver (3-6 år)

  samt følgende tilskudsordninger

  • Tilskud til privat pasningsordning § 80 (0-6 år)
  • Kombinationstilbud § 85a
    

  Oplysninger vedrørende de private pasningsordninger findes her på siden under "Private institutioner"

  Herudover tilbydes deltidsplads på 30 timer i dagtilbud ved barsels- eller forældreorlov. Jf. dagtilbudsloven § 27 b har forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.
   

  Læs mere på siden her (klik på fanen "Deltidsplads på 30 timer ved barsels- eller forældreorlov") om hvordan du ansøger, hvordan tilbuddet kan anvendes mv.
   

  Pasningsgaranti

  Pasningsgarantien i Favrskov Kommune gælder en alderssvarende plads i kommunen. Garantien gælder ikke i et bestemt område eller institution, men det tilstræbes, at forældrene får tilbudt en plads i eget geografiske område (se de fire områder nedenfor):

  • Område Ulstrup består af Ulstrup, Vellev, Haurum/Sall og Thorsø.
  • Område Hammel består af Hammel, Farre og Lading.
  • Område Hadsten består af Hadsten, Laurbjerg, Houlbjerg, Voldum, Selling og Hadbjerg.
  • Område Hinnerup består af Hinnerup, Søften og Korsholm. 
    

  I henhold til dagtilbudsloven §23 har Favrskov kommune pasningsgaranti for børn over 26 uger og indtil skolestart eller optagelse i førskolegrupper.
  Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen iflg. lovgivningen en behandlingstid på op til 4 uger.
  Forældrene oplyser hvilken dato, der er behov for pasning, og denne dato kaldes behovsdato. Der er pasningsgaranti, når der søges senest 3 måneder før behovsdato.
  Denne dato kaldes garantidato. Barnet er sikret en plads fra garantidatoen, hvis der er ansøgt rettidigt. Favrskov Kommune vil dog tilstræbe at tilbyde en alderssvarende plads så tæt på forældrenes behovsdato som muligt, hvis der ønskes en plads før garantidatoen.
   

  Tilbuddet omfatter en plads i dagplejen, integreret institution eller børnehave.
   

  Fravalg af pasningsgarantien

  Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis der udelukkende ønskes plads

  hos en bestemt dagplejer eller i bestemte institutioner.
   

  Fravælges pasningsgarantien, betyder det, at pladsen ikke tilbydes til garantidatoen.
   

  Det betyder ligeledes, at der først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme

  ønsket om en bestemt dagplejer eller institution.


  Der er mulighed for at benytte privat pasning (§ 80), fx når der ventes på den ønskede dagplejer eller institution. Læs mere på siden her under "Kan jeg vælge privat pasning?" 

  Overgang fra dagpleje eller vuggestue til børnehave

  Børn, der er optaget i dagplejen, vil som hovedregel overgå til en børnehaveplads pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år og automatisk blive udmeldt af dagplejen den sidste dato i måneden før (det er forældrene selv, der opskriver barnet til børnehave).
  Børn, der er optaget i vuggestue, vil automatisk blive overflyttet til børnehavedelen i den integrerede institution, som barnet er indskrevet i, pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.
   

  Såfremt der er mangel på dagplejepladser/vuggestuepladser, kan børn, der er 2 år og 9 måneder, få tilbudt en børnehaveplads.
   

  Søskendetilskud

  Til familier med mere end et barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning/klub ydes der søskendetilskud efter de på området gældende regler. Det er en forudsætning, at børnene har samme adresse (jf. dagtilbudslovens § 38). Der betales fuld pris for det barn, der får det største kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50% af egenbetalingen for de øvrige pladser. Søskendetilskuddet tildeles automatisk uden ansøgning.
   

  Fastholdelse af plads ved orlov

  Hvis forældre tager deres barn ud af dagplejen/daginstitutionen i forbindelse med en orlovs-/sygdoms-/arbejdsløsheds-/ferieperiode, er de sikret en plads i samme daginstitution eller i dagplejen (dog ikke ved en bestemt dagplejer), når perioden ophører.
   

  Fraværsperioden skal mindst være 1 måned og maks. 1 år.
   

  Fripladsregler

  Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at søge om økonomisk friplads. For yderligere information kan Borgerservice kontaktes. Ansøgning om økonomisk friplads skal ske digitalt - læs mere her 
   

  Frit valg over kommunegrænsen

  Det er muligt at vælge pasningstilbud i andre kommuner med tilskud fra bopælskommunen.  Læs mere under "Kan mit barn blive passet i en anden kommune?"
   

  Opskrivning og optagelse sker efter den pågældende kommunes retningslinjer for optagelse.
   

  Favrskov Kommune har mulighed for at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde og under væsentlige hensyn til børn med ophold i kommunen.
   

  Venteliste

  Forældre skal selv opskrive barnet til pasning. Det anbefales, at forældre opskriver til børnehave samtidig med opskrivning til dagpleje/vuggestue, da tildeling af pladser sker efter anciennitet (længst tid på ventelisten).
   

  • Barnet skrives op digitalt til en plads i dagtilbud på www.favrskov.dk/pladsanvisning
  • Barnet kan skrives op til dagpleje (angiv evt. konkret dagplejer i kommentarfeltet), og prioriterede navngivne institutioner. Der kan maksimalt prioriteres 3 dagplejere, 3 vuggestuer og 3 børnehaver.
  • Får man ikke opfyldt sin 1. prioritet, kan barnet fortsat stå på ventelisten til den/de ønskede dagplejer(e) eller den/de ønskede institutioner. Hvis forældrene ikke ønsker at stå på venteliste, kan de slette deres ansøgning på digital pladsanvisning eller ved at kontakte Pladsanvisningen.
  • Der er mulighed for digitalt at ændre ønsker om dagplejer/institution og/eller behovsdato på www.favrskov.dk/pladsanvisning
    

  Kriterier for tildeling af plads – i prioriteret rækkefølge

  1. Børn der ud fra en pædagogisk, psykologisk eller lægelig vurdering har særlige behov.
    
  2. Når en dagplejer har 2 ledige pladser, har tvillinger fortrinsret.
    
  3. Børn med søskende i samme dagpleje eller daginstitution.
   Søskendefordelen gælder kun, hvis der er ledige pladser i dagplejen eller daginstitutionen. Det er en forudsætning, at søskende vil få mindst 2 måneder sammen i samme dagpleje eller institution.*
    
  4. Anciennitet (længst tid på ventelisten)
   Ancienniteten regnes tidligst fra, når barnet er fyldt 3 måneder. Det vil sige, ancienniteten er den samme uanset, om forældre skriver deres barn op, når barnet er 2 dage eller den dag barnet fylder 3 måneder.

  Opstart af nye institutioner/grupper
   

  Ved opstart af nye institutioner eller vuggestuegrupper kan der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling. Det betyder, at der kan ses bort fra tildelingskriterierne ovenfor.
   

  Anvisning af plads

  • Optagelse i dagpleje, integreret institution eller børnehave sker den 1. eller den 16. i måneden.
  • Optagelse i vuggestue eller overflytning til anden vuggestue kan senest ske i den måned barnet fylder 2 år. *
    

  *Dog vil børn med særlige behov og søskende være undtaget.
   

  Forældre kan tidligst forvente at få tilbudt en plads, når der er 2 måneder til barnet skal starte.
   

  Feriepasning

  Feriepasning i dagplejen:
  Ved feriepasning får børnene tilbudt plads i gæstedagpleje hos en anden dagplejer. Der tilbydes ikke feriepasning 24. december og 5. juni (grundlovsdag).

  Der tilbydes feriepasning:

  • 2 uger i sommerferien
  • Når dagplejeren holder ferie eller har afspadsering.
    

  Feriepasning i daginstitutioner:
  Der er ferieperioder, hvor der ikke er ret mange børn, der har behov for pasning. I disse perioder tilbydes feriepasning. Det betyder, at flere institutioner går sammen om at løse pasningsopgaven. Kommunen er forpligtet til at tilbyde feriepasning, dog ikke 24. december, hvor der holdes helt lukket.
   

  Der tilbydes feriepasning:

  • 31. december
  • mellem jul og nytår
  • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • 3 uger i sommerferien.
    

  Forældrebestyrelsen i de enkelte områder kan beslutte at holde lukket 5. juni (grundlovsdag). Der stilles ikke alternativ pasning til rådighed.
   

  De enkelte daginstitutioner kan vælge at tilbyde feriepasning i andre perioder med lavt fremmøde fx i skolernes vinterferie, hvis andelen af børn i institutionen med behov for pasning forventes at være mindre end 40% af de indskrevne børn.

   

  Overflytning

  • Optagelse i vuggestue eller overflytning til anden vuggestue kan senest ske i den måned barnet fylder 2 år*.
    

  *Dog vil børn med særlige behov og søskende være undtaget.
   

  Udmeldelse

  • Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i en måned.
  • Der kan ske udmeldelse med kortere varsel, hvis pladsen efter Pladsanvisningens vurdering kan benyttes af et andet barn. Udmeldelsen skal ske digitalt på www.favrskov.dk/pladsanvisning 

  Overgang til skole/skolefritidsordning

  Når barnet indskrives i skole med start i august, er der samtidig mulighed for at indmelde barnet i førskoletilbud (heldagstilbud) fra 1. marts og SFO fra 1. august. Barnet skal udmeldes af børnehave senest 1 måned før opstart i førskole eller SFO.
   

  I Søften er der rullende indskoling, hvilket betyder, at børn indmeldes i skole/SFO den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 6 år.

 • Deltidsplads på 30 timer ved barsels- eller forældreorlov

  Dagtilbudsloven er blevet ændret, så der fra 1. januar 2019 træder nye regler i kraft omkring deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer i forbindelse med afholdelse af barsels- eller forældreorlov.

  Retningslinjerne for at kunne opnå en deltidsplads i forbindelse med afholdelse af barsels- eller forældreorlov kan læses her under:
   

  Deltidsplads mod reduceret egenbetaling

  Forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling (se taksterne for deltidsplads på www.favrskov.dk/kommunen/takster. En 30 timers plads i et dagtilbud (dagpleje, vuggestue eller børnehave) kan i Favrskov Kommune på hverdage benyttes mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30.

  Fravær kan blandt andet dække over forældres fravær under graviditet og fødsel, under forældreorlov m.v. samt adoptanters fravær i forbindelse med adoption. Muligheden for at få en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist. Forældre skal i Favrskov Kommune som minimum afholde barsel svarende til 7 timer om ugen, før de har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen.
   

  Deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn

  Deltidspladsen skal benyttes i én sammenhængende periode. Forældre kan dog beholde pladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem uger. Forældre har pligt til at oplyse, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end fem uger. Forældrene har ret til én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes dette som én sammenhængende periode.

  Forældre kan opretholde deltidspladsen indtil det er muligt at ændre fra deltidsplads til fuldtidsplads. Det betyder, at hvis forældrenes fravær efter barselsloven fx ophører den 4. i en måned, så vil de i Favrskov Kommune have mulighed for at opretholde deltidspladsen til den 15. i måneden.
   

  Hvem er berettiget til en deltidsplads

  Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn, der bor i husstanden. Det betyder, at hvis forældrene fx har to børn i henholdsvis dagpleje og børnehave, er der mulighed for en deltidsplads i et dagtilbud til begge børn, hvis det er forældrenes ønske.

  Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der bor i samme husstand. Det er et krav, at de pågældende børn har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.
   

  Krav til ansøgning og ansøgningsfrist

  Forældrene skal i ansøgningen angive den periode, de ønsker deltidsplads for. Den periode, forældrene angiver ved ansøgning, vil udgøre den maksimale periode for deltidspladsen. Dette indebærer, at forældrene kun vil skulle informere Favrskov Kommune, hvis de ønsker deltidspladsen i en kortere periode, end de har angivet i ansøgningen. Ansøgningen om en deltidsplads skal indeholde dokumentation for barselsperioden. Hvis der ønskes en deltidsplads, før barnet er født, medsendes en kopi af vandrejournalen – ellers medsendes dokumentation for, at der afholdes barsel- eller forældreorlov. Ansøgningen sendes til pladsanvisningen@favrskov.dk

  Ansøgningsfristen er senest 2 måneder før, at deltidspladsen ønskes. Forældre skal ved deltidspladser i Favrskov Kommune oplyse om afbrydelse eller ophør af fravær senest 1 måned før ændringer træder i kraft. I Favrskov Kommune er der mulighed for at ændre plads fra den 1. eller den 16. i måneden. Ved deltidspladser i en anden kommune eller i en privatinstitution skal forældrene oplyse Favrskov Kommune om afbrydelse eller ophør af fravær senest 2 måneder før ændringer træder i kraft (jf. dagtilbudslovens § 27 b, stk. 6)

  Private institutioner og andre kommuner kan have andre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser end beskrevet ovenfor (fx hvilket tidspunkt tilbuddet kan benyttes).

 • Hvad koster en institutionsplads?

  Du kan finde priserne for en institutionsplads i kommunens samlede oversigt over takster.
   

  Der er forskellige priser, alt efter om det er en plads i dagpleje, integreret institution, børnehave eller SFO/klub.

  Du skal være opmærksom på, hvis du vælger en institutionsplads i en anden kommune end Favrskov, at priserne er anderledes. 

  Læs mere i boksen "Kan mit barn blive passet i en anden kommune".

 • Frokostordning

  Fra 1. januar 2019 til og med 31. december 2020 er der etableret frokostordning i Børnehuset Rønbækken, Børnehuset Elmegården, Børnehuset Fuglereden, Den Integrerede institution Børnely, Thorsø Børnehus, Børnehuset Bymarken, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Toppen, Børnehuset Nørreskoven, Børnehuset Ellemose, Idrætsbørnehuset Bavnehøj, Børnehuset Grævlingehulen, Børnehaven Søndervang og Børnehuset Lærkereden.


  Taksten for frokostordningen er 400 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Der gives friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning.

  Læs mere om den kommunale frokostordning.

 • Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

  Er du tilflytter til Favrskov Kommune, og har du en institutionsplads i en anden kommune, må du gerne beholde pladsen. Du kan også søge en institutionsplads i en anden kommune.

  Du har mulighed for at beholde en institutionsplads i Favrskov Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Du skal blot være opmærksom på, at kontakte den kommune du flytter til.


  I alle tilfælde skal du være opmærksom på, at der kan være en større egenbetaling i forhold til, hvad den samme plads vil koste i pasningskommunen eller en tilsvarende plads vil koste i Favrskov Kommune.


  Det er den kommune du bor i på pasningstidspunktet, der skal:

  • oplyse/opkræve egenbetalingen
  • ansøges om økonomisk friplads

  Der opkræves 12 måneders egenbetaling ved pasning i en anden kommune. 


  Favrskov Kommune har åbent for opskrivning på venteliste for børn fra andre kommuner.

 • Er der pasning i ferier?

  Fælles for institutioner og SFO/klubber:
   

  Der er ferieperioder, hvor meget få børn har et behov for pasning. I disse perioder tilbydes feriepasning. Det betyder, at to eller flere institutioner går sammen om at løse pasningsopgaven i deres distrikt. Kommunen er forpligtet til at tilbyde feriepasning, dog ikke den 24. december.

  Der tilbydes feriepasning:

  • 31. december 
  • mellem jul og nytår
  • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • uge 29, 30 og 31 i sommerferien 2019 og 2020.

  Herudover holdes der helt lukket den 24. december. Det vil sige, at der ikke tilbydes feriepasning.
   

  Er gældende for klubber i fritidscentre:
   

  Klubberne har lukket:

  • uge 28, 29, 30 og 31 i sommerferien 2019.

  • mellem jul og nytår, inkl. 24/12 og 31/12

  • dagen efter Kr. Himmelfartsdag

  • Grundlovsdag

  Bemærk Søften Fritidscenter tilbyder feriepasning for børn i 3. klasse efter reglerne for institutioner og SFO. Se alle fritidscentrenes hjemmeside her.
   

   

  Er gældende for institutionsområdet:

  Her kan du se Feriekalender for 2020

   

  • Hadsten/Laurbjerg
  • Hammel/Ulstrup
  • Hinnerup/Søften
    

  Forældrebestyrelsen kan beslutte at holde lukket 5. juni (Grundlovsdag). Der stilles ikke alternativ pasning til rådighed.

  De enkelte daginstitutioner kan vælge at tilbyde feriepasning i andre perioder med lavt fremmøde eksempelvis i skolernes vinterferie eller mellem jul og nytår, hvis nedenstående kriterie er opfyldt: 

  • Andelen af børn i institutionen med behov for pasning forventes at være mindre end 40 % af de indskrevne børn.

  Det forventede fremmøde opgøres enten på baggrund af tidligere års erfaringer eller ved en konkret undersøgelse blandt alle forældre.
   

  Det betyder, at du tilbydes alternativ pasning disse dage/uger. Feriepasningen foregår enten i jeres nuværende institution eller i en institution i nærområdet. Vi forsøger så vidt muligt at sende ’kendt’ personale med til den institution, hvor feriepasningen foregår.

  Gældende for SFO:
   

  Udover de faste feriedage, kan skolens bestyrelse vælge at lukke SFO'en i flere dage. Bestyrelsen har dog ansvaret for, at tilbyde feriepasning ved behov. Er der et behov for pasning i ferieperioderne, har SFO'erne samarbejde med hinanden og flere steder med lokale daginstitutioner.

  Feriepasning tilbydes i minimum en daginstitution/SFO i følgende områder:

  • Hadsten/Laurbjerg
  • Hammel/Ulstrup
  • Hinnerup/Søften


  Feriepasning i dagplejen:

  Se under Få en god start i dagplejen

 • Kan jeg vælge en privat pasningsordning?

  Du kan vælge en privat institution eller privat pasningsordning til dit barn. Kommunen giver tilskud, hvis du vælger en privat pasningsordning.

  Du kan se det aktuelle tilskud i kommunens samlede oversigt over tilskud og takster.

   

  Vil du vide mere om godkendelseskriterierne for private pasningsordninger, skal du kontakte dagplejen.


  Privat pasningsordning er et tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af pasningsmuligheder der kaldes dagtilbud i dagtilbudsloven

  Favrskov Kommune kan, udover at tilbyde pasning af de 0 - 2-årige hos kommunale dagplejere, give et tilskud til privat pasningsordning jævnfør "Dagtilbudslov" § 80.

  Der stilles ikke de samme krav til den private pasningsordning som til kommunens dagtilbud. Det betyder, at den private pasningsordning f.eks. ikke skal leve op til krav om udarbejdelse og evaluering af en pædagogisk læreplan.

  Den private pasningsordning er dog omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelser og skal derfor blandt andet leve op til at skabe trivsel, udvikling og læring for barnet. 


  Via borger.dk kan du søge om tilskud til privat pasningsordning. Du skal vælge kommune i den boks der kommer frem.
   

  Ønsker du at oprette en privat pasningsordning, skal du kontakte dagplejen ved Favrskov Kommune. Sammen tager I en snak, og aftaler et besøg hos dig, med henblik på at får godkendt en privat pasningsordning.

  Private pasningsordninger

   

  NATURligvis, privat pasningsordning i Hadsten
  v/ Stine Holdt
  Skovfaldet 1
  8370 Hadsten
  Telefon: 41 41 89 90
  www.naturligvis.net
  Mail: stine.holdt@gmail.com

   

  Bentes Spilopper - Privat Pasningsordning v/Bente Munk
  Jægervej 34
  8450 Hammel
  Telefon: 20 10 12 56
  Mail: bmunk00@gmail.com
   

  Lones Tumlinger - Privat Pasningsordning v/Lone Høy
  Ryttervej 24
  8450 Hammel
  Tlf.: 51 94 55 51
  Mail: lone@hoey.dk

   

  Privat Pasningsordning v/Ulla Lundorff
  Hovbro 10
  8881 Thorsø
  Tlf.: 28 26 51 25
  Mail: ulla@lundorff-net.dk
   

  Brittas Privat Pasningsordning v/Britta Olesen
  Podøjvej 14
  Hvorslev
  8860 Ulstrup
  Tlf.: 21 71 76 45
  Mail: bno1975@hotmail.dk


  Mies Private Pasningsordning
  v/Inge Marie V. Jensen
  Nørreåvej 3, V. Velling
  8860  Ulstrup
  Tlf.: 21 76 70 20
  Mail: mievj59@yahoo.dk
   

  Privat Pasningsordning v/Laura Langhoff Sørensen
  Pilevej 6, Laurbjerg
  ​8870 Langå
  Tlf.: 30 42 24 64
  www.rodderne.dk

   

  Børnehuset Frijsenvang - Privat Pasningsordning
  Bondeshøjvej 1
  Vitten
  8382 Hinnerup
  Tlf.: 60 22 64 88
  Mail: ekaterina@boernehusetfrijsenvang.dk
   

  Privat Pasningsordning prinser og prinsesserne v/Linda Jensen
  Navervej 20
  8382 Hinnerup
  Telefon: 20 90 97 10
  Mail: scaniafinn@sol.dk

   

  Søften Private Pasningsordning v/Lene Ejsing Christensen
  Søndermarken 155
  Søften
  8382 Hinnerup
  Telefon: 60 61 17 61
  Mail: kleinejsing@gmail.com
   

  Privat Pasningsordning v/Iben Sidelmann Frikke
  Æbleparken 2
  Søften
  8382 Hinnerup
  Tlf.: 28 95 46 63
  Mail: Ibensidelmann@hotmail.com

 • Kombinationstilbud

  Kombinationstilbud er til forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid


  Forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for at benytte et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Den fleksible pasning betyder, at barnet eksempelvis kan blive passet hjemme af én barnet kender, når forældrene arbejder på ’skæve’ tidspunkter.

   

  For samlevende forældre gælder, at det skal væres begges beskæftigelse, der medfører behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. For enlige forsørgere gælder, at den enlige forsørger skal kunne dokumentere at have en beskæftigelsessituation, der medfører et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

   

  Som dokumentation for det arbejdsbetingede pasningsbehov skal der indsendes vagtplaner for den angivne periode.

   

  Byrådet godkendte 26. juni 2018 godkendelseskriterier for kombinationstilbud, som du kan læse her.

   

  Er du interesseret i at høre mere om kombinationstilbuddet eller at ansøge om kombinationstilbuddet skal du kontakte pladsanvisningen på: pladsanvisningen@favrskov.dk

   

 • Private institutioner

  Hvis du tænker på at oprette en privat institution, kan du få kravene for oprettelse samt ansøgningsskema ved henvendelse til Børn og Kultur.


  Private institutioner i Favrskov Kommune

  'Livstræet' - Natur-og Bevægelsesbørnehave og vuggestue
  Øksendalvej 5
  Vellev
  8860 Ulstrup
  Leder: Leif Mårtensson
  Telefon: 64 69 23 24
  Mail: kontor@friskolen-vellev.dk

   

  Hadsten Naturbørnehave
  Vinterslevvej 34
  8370  Hadsten
  Leder: Rikke G. Holmegaard
  Telefon: 20 20 55 25
  Mail: kontakt@hadstennaturboernehave.dk

 • Tilskud til pasning af egne børn

  Favrskov Kommune yder ikke tilskud til pasning af egne børn jf. dagtilbudslovens §86.

 • Børn med særlige behov

  Har du et barn med særlige behov (f.eks. handicap eller tosproget), kan du søge visitiationsudvalget om overspring på ventelisten. Ansøgningen sker ved at udfylde og sende et skema til visitationsudvalget. Udvalget drøfter og vurderer barnets behov på baggrund af din beskrivelse, samt eventuel udtalelser og dokumentation fra andre relevante fagpersoner.
   
  Anvisning af det bedste tilbud forudsætter, at der er en ledig plads i det anbefalede tilbud. Afgørelsen om tildeling af plads træffes af visitationsudvalget. Du kan ikke klage over afgørelsen.

  Visitationsudvalget består af dagtilbudschefen, leder af dagplejen, medarbejder ved PPR og medarbejder ved pladsanvisningen. Leder af sundhedsplejen og socialrådgiver deltager ved behov.

  Udvalget afholder 11 møder årligt. Ansøgningsfristen er senest torsdag inden et planlagt møde.
  Afgørelsen meddelelses familien senest en uge efter mødets afvikling. Du kan sende en ansøgning til visitationsudvalget her.


  Planlagte møder i 2020:
  29. januar
  20. februar
  18. marts
  23. april
  27. maj
  18. juni
  20. august
  23. september
  21. oktober
  12. november
  18. december

   

 • SFO'er i Favrskov Kommune

  Har du brug for at sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, så skriv til lederne på skoleområdet via AULA. Vælger du at sende en mail via nedenstående mail-adresser, så vær opmærksom på, at den ikke indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger.
   

  Bavnehøjskolens SFO
  Skovvangsvej 20, 8370 Hadsten
  Leder: Heidi Olsen (heol@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 47 10

   

  Hadbjerg Skoles SFO
  Bavnehøjvej 137, 8370 Hadsten
  Leder: Zizi Maja Junge (ziju@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 48 20
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 06.30 - 16.30

   

  Hadsten Skoles SFO
  Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten
  Leder: Jakob Johansen (jajo@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 47 32.
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Haldum-Hinnerup Skolens SFO
  Svinget 4, 8382 Hinnerup
  Leder: Birgit Sønderby (
  bis@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 55 10
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Korsholm SFO
  Damsbrovej 63, Norring, 8382 Hinnerup
  Konstitueret leder: Mathilde Juul Schmidt (mats@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 58 09 / 89 64 58 20
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Korsholm SFO/Klub
  Korsvangen 3, 8382 Hinnerup
  Konstitueret leder: Mathilde Juul Schmidt (mats@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 58 99
  Åben: 11.30 - 17.00. Fredag: 11.30 - 16.30

   

  Lilleåskolens SFO
  Skolevej 2, 8870 Langå
  Leder: Knud Kure Bødker (knr@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 59 20
  Åben: 6.15 - 17.00. Fredag 6.15 - 15.45

   

  Præstemarkskolens SFO              
  Kvottrupvej 9, Søften, 8382 Hinnerup
  Leder: Merete Holm (mereh@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 57 09/89 64 57 10
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Rønbækskolen (Junglen)
  Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup
  Leder: Peter Ross Sørensen (prso@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 56 04
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Skovvangskolen (Bifrost)
  Minervavej 5, 8450 Hammel
  Leder: Hanne Damsgaard (hda@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 36 70
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Søndervangskolen (Bølgen)
  Søndervangsvej 3B, 8450 Hammel
  Leder: Claus Rasmussen (clra@favrskov.dk)
  Telefon: 21 14 13 29 / 89 64 36 11
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Tungelundskolens SFO
  Skolegade 15, 8881 Thorsø
  Leder: Anni Rulanda (arul@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 27 20 / 89 64 27 24
  Åben: 6.00 - 16.30. Fredag 6.00 - 16.00

   

  Ulstrup Skole (Fritteren og Klatten)
  Hovedgaden 58, 8860 Ulstrup
  Leder: Anni Kibsgaard (vdaki@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 28 50
  Åben: 6.00 - 16.30. Fredag 6.00 - 16.00

   

  Østervangskolens SFO
  Overgårdsvej 1, 8370 Hadsten
  Leder: Line Juul Johansen (ljoha@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 46 10
  Åben: 6.30 - 16.30

Kontakt

Pladsanvisningen
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50


Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

09.06.2020
riz