For at opretholde kvaliteten hos dagplejerne i Favrskov fører dagplejepædagoger tilsyn hos dagplejerne

Dagplejerne i Favrskov har alle en dagplejepædagog tilknyttet til råd og vejledning. Herudover sikrer dagplejepædagogerne med anmeldte/uanmeldte tilsyn, at dagplejerne arbejder efter de vedtagne retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag for tilsynene

Lovmæssigt grundlag for tilsynene findes i serviceloven – bekendtgørelse af lov om sociale services.

Tilsynene skal ses i sammenhæng med den generelle tilsynspligt, hvor kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år lever.

Derudover skal det ses i sammenhæng med den udvidede underretningspligt, hvor ansatte i offentlig tjeneste eller hverv såsom dagtilbud, skal underrette kommunen, hvis de har en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte.

Slutteligt er der sammenhæng med endnu en udvidet underretningspligt, som bl.a. gælder private dagplejere, der under udøvelse af deres hverv får kendskab til forhold, som giver anledning til foranstaltninger efter serviceloven.

Tilsynets rammer

 • Der aflægges 4 tilsyn om året. Herudover 1 uanmeldt. Derudover er der en række samarbejdsmøder imellem dagplejer og dagplejepædagog efter behov.
 • Nyansatte dagplejere får 1 tilsyn om ugen i første 3 måneder inkl. telefonsamtaler

Tilsynet støtter følgende

 • Dagplejerens trivsel, arbejdsglæde og samarbejde med kollegaer og dagplejepædagog
 • Dagplejerens samspil med børnene
 • Hjemmets atmosfære
 • At dagplejeren overholder retningslinjer, læreplan og pædagogiske redskaber

Dagplejepædagogen og dagplejeren drøfter følgende:

 • Trivsel, sundhed og udvikling hos de enkelte barn/børnegruppe
 • Forældresamarbejde
 • De fysiske rammer ude og inde
 • Opfølgning og implementering efter deltagelse i kurser
 • Opfølgning på tilsyn

Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport. Der kan fremgå aftaler/handleplaner til forbedringer og indsatser, og der følges op ved næste tilsyn.