You are here

SFO og fritidsklub

Skolefritidsordningen - i daglig tale SFO - er for skolens elever fra 0.-3. klasse. Fritidsklub er for børn fra 4.- 6. klasse

Der er pladsgaranti for alle, der ønsker at benytte SFO, så indmeldelse kan ske fra dag til dag. Betaling for SFO og klub opkræves altid fra den forudgående 1. eller den 16. i den måned, hvor eleven starter. Du kan melde dit barn ud den 15. eller sidste dag i en måned. Der er en måneds opsigelse. 

Du kan læse mere om den enkelte skoles SFO på skolernes egne hjemmesider. Klubtilbud er placeret på fritidscentre i Hammel, Hinnerup og Hadsten. I de øvrige byer er klubtilbud på skolerne.

De børn, der er tilmeldt klub (4.-6. klasse), har mulighed for morgenpasning. Morgenpasningen vil de fleste steder foregå i den lokale SFO. Du kan høre mere om muligheden for morgenpasning i dit lokale klubtilbud.

Du kan her finde fritidscentre

Mere om pasning

 • Kriterier for tildeling af plads

  Gældende for institutioner:

   

  Uddrag af anvisningsreglerne

   

  Når der tildeles pladser, tages der hensyn til.....

  • Børn med særlige behov, f.eks. børn med handicap
  • Tosproget børn
  • Børn med søskende i samme dagtilbud eller dagpleje (Det prioriteres, at søskende kommer i samme institution. Det er dog en forudsætning, at søskende vil få mindst 2 måneder sammen i samme institution. Søskendefordelen gælder kun, hvis der er ledige pladser i dagtilbuddet eller dagplejen.) 
  • Tvillinger har fortrinsret til dagpleje uanset alder, når en dagplejer har 2 ledige pladser. Dog ikke i forhold til børn med særlige behov og søskende
  • Anciennitet (barnets alder)
  • Ved opstart af nye institutioner eller grupper skal der tages hensyn til en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling

  Hvis du har et barn med særlige behov (f.eks. handicap eller tosproget), kan du søge visitiationsudvalget om overspring på ventelisten. Mere information om dette findes under "Børn med særlige behov"

   

  Gældende for SFO/klub:

   

  Der er ingen venteliste for SFO/klub.

 • Hvad koster en institutionsplads?

  Du kan finde priserne for en institutionsplads i kommunens samlede oversigt over takster.
   

  Der er forskellige priser, alt efter om det er en plads i dagpleje, integreret institution, børnehave eller SFO/klub.

  Du skal være opmærksom på, hvis du vælger en institutionsplads i en anden kommune end Favrskov, at priserne er anderledes. 

  Læs mere i boksen "Kan mit barn blive passet i en anden kommune".

 • Frokostordning

  Børnehuset Rønbækken og Børnehuset Elmegården, begge i Hinnerup, har i dag en frokostordning. Senest 29. august 2016 skal forældre til børn i daginstitutioner i Favrskov Kommune stemme ja eller nej til at have frokostordning i institutionen, og den nye to-årige periode begynder 1. januar 2017.

  Læs mere om den kommunale frokostordning.

 • Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

  Er du tilflytter til Favrskov Kommune, og har du en institutionsplads i en anden kommune, må du gerne beholde pladsen. Du kan også søge en institutionsplads i en anden kommune.

  Du har mulighed for at beholde en institutionsplads i Favrskov Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Du skal blot være opmærksom på, at kontakte den kommune du flytter til.


  I alle tilfælde skal du være opmærksom på, at der kan være en større egenbetaling i forhold til, hvad den samme plads vil koste i pasningskommunen eller en tilsvarende plads vil koste i Favrskov Kommune.


  Det er den kommune du bor i på pasningstidspunktet, der skal:

  • oplyse/opkræve egenbetalingen
  • ansøges om økonomisk friplads

  Der opkræves 12 måneders egenbetaling ved pasning i en anden kommune. 


  Favrskov Kommune har åbent for opskrivning på venteliste for børn fra andre kommuner.

 • Er der pasning i ferier?

  Fælles for institutioner og SFO/klub:
   

  Der er ferieperioder, hvor der ikke er ret mange børn, der har behov for pasning. I disse perioder tilbydes feriepasning. Det betyder, at to eller flere institutioner går sammen om at løse pasningsopgaven i deres distrikt. Kommunen er forpligtet til at tilbyde feriepasning, dog ikke den 24. december.

  Der tilbydes feriepasning:

  • 31. december 
  • mellem jul og nytår
  • dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • uge 29, 30 og 31 i sommerferien 2018

  Herudover holdes der helt lukket den 24. december. Det vil sige, at der ikke tilbydes feriepasning.


  Er gældende for institutionsområdet:

  Her kan du se Ferieplan for institutionerne gældende for 2017

  På de faste feriepasningsdage tilbydes der feriepasning i minimum en institution i følgende områder:

   

  • Hadsten/Laurbjerg
  • Hammel/Ulstrup
  • Hinnerup/Søften
    

  Forældrebestyrelsen kan beslutte at holde lukket 5. juni (Grundlovsdag). Der stilles ikke alternativ pasning til rådighed.

  De enkelte daginstitutioner kan vælge at tilbyde feriepasning i andre perioder med lavt fremmøde eksempelvis i skolernes vinterferie eller mellem jul og nytår, hvis nedenstående kriterie er opfyldt: 

  • Andelen af børn i institutionen med behov for pasning forventes at være mindre end 40 % af de indskrevne børn.

  Det forventede fremmøde opgøres enten på baggrund af tidligere års erfaringer eller ved en konkret undersøgelse blandt alle forældre.
   

  Det betyder, at du tilbydes alternativ pasning disse dage/uger. Feriepasningen foregår enten i jeres nuværende institution eller i en institution i nærområdet. Vi forsøger så vidt muligt at sende ’kendt’ personale med til den institution, hvor feriepasningen foregår.

  Gældende for SFO:
   

  Udover de faste feriedage, kan skolens bestyrelse vælge at lukke SFO'en i flere dage. Bestyrelsen har dog ansvaret for, at tilbyde feriepasning ved behov. Er der et behov for pasning i ferieperioderne, har SFO'erne samarbejde med hinanden og flere steder med lokale daginstitutioner.

  Feriepasning tilbydes i minimum en daginstitution/SFO i følgende områder:

  • Hadsten/Laurbjerg
  • Hammel/Ulstrup
  • Hinnerup/Søften


  Feriepasning i dagplejen:

  Se under dagplejen - praktiske oplysninger
   

   

   

   

   

 • Kan jeg vælge privat børnepasning?

  Du kan vælge en privat institution eller privat børnepasser til dit barn. Kommunen giver tilskud, hvis du vælger en privat pasningsordning.

  Du kan se det aktuelle tilskud i kommunens samlede oversigt over tilskud og takster.

   

  Du kan læse godkendelseskriterierne for privat børnepasning §80 her


  Privat børnepasning er et tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af pasningsmuligheder der kaldes dagtilbud i dagtilbudsloven

  Favrskov Kommune kan, udover at tilbyde pasning af de 0 - 2-årige hos kommunale dagplejere, give et tilskud til privat børnepasning jævnfør "Dagtilbudslov" § 80.

  Der stilles ikke de samme krav til den private børnepasning som til kommunens dagtilbud. Det betyder, at den private børnepasning f.eks. ikke skal leve op til krav om udarbejdelse og evaluering af en pædagogisk læreplan.

  Den private børnepasning er dog omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelser og skal derfor blandt andet leve op til at skabe trivsel, udvikling og læring for barnet. 


  Via borger.dk kan du søge om tilskud til privat børnepasning. Du skal vælge kommune i den boks der kommer frem.
   

  Ønsker du at blive privat børnepasser, skal du kontakte dagplejen ved Favrskov Kommune. Sammen tager I en snak, og aftaler et besøg hos dig, med henblik på at blive godkendt som privat børnepasser.

  Private børnepassere

   

  Den selvstændige Natur- og Motorikdagpleje v/ Stine Holdt
  Byskovens Dagpleje
  Skovfaldet 1
  8370 Hadsten
  Telefon: 41 41 89 90
  Mail: stine@byskovens-dagpleje.dk

   

  Bentes-Spilopper v/Bente Munk
  Jægervej 34
  8450 Hammel
  Telefon: 20 10 12 56
  Mail: jaegervej34@webspeed.dk
   

  Lones Tumlinger v/Lone Høy
  Ryttervej 24
  8450 Hammel
  Tlf.: 51 94 55 51
  Mail: lone@hoey.dk

   

  Lenas Private Dagpleje v/Lena Pedersen
  Ridder Munks Vej 35
  8881 Thorsø
  Tlf : 53 38 14 82
  Mail: lenaped@hotmail.dk

   

  Den private økologiske bondegårdsdagpleje v/Ulla Lundorff
  Hovbro 10
  8881 Thorsø
  Tlf.: 28 26 51 25
  Mail: ulla@lundorff-net.dk
   

  Britta´s Dagpleje v/Britta Olesen
  Podøjvej 14
  Hvorslev
  8860 Ulstrup
  Tlf.: 21 71 76 45
  Mail: bno1975@hotmail.dk


  Mies private dagpleje
  v/Inge Marie V. Jensen
  Nørreåvej 3, V. Velling
  8860  Ulstrup
  Tlf.: 21 76 70 20
  Mail: mievj59@yahoo.dk
   

  rØdderne, privat økologisk dagpleje v/Laura Langhoff Sørensen
  Pilevej 6, Laurbjerg
  ​8870 Langå
  Tlf.: 30 42 24 64
  www.rodderne.dk

   

  Børnehuset Frijsenvang
  Bondeshøjvej 1
  Vitten
  8382 Hinnerup
  Tlf.: 60 22 64 88
  Mail: ekaterina@boernehusetfrijsenvang.dk
   

  Grøn Spire Dagpleje v/Linda Jensen
  Navervej 20
  8382 Hinnerup
  Telefon: 20 90 97 10
  Mail: scaniafinn@sol.dk

   

  Lenes Dagpleje v/Lene Ejsing Christensen
  Søndermarken 155
  Søften
  8382 Hinnerup
  Telefon: 60 61 17 61
  Mail: kleinejsing@gmail.com
   

  Privat Dagplejen Søften Bakker v/Berit Lundorff-Østerbye
  Ravskærvej 6
  Søften
  8382 Hinnerup
  Telefon: 24 65 71 12
  Mail: lundorff@hotmail.com
   

  Dagplejeengen v/Iben Sidelmann Frikke
  Æbleparken 2
  Søften
  8382 Hinnerup
  Tlf.: 28 95 46 63
  Mail: Ibensidelmann@hotmail.com

 • Private institutioner

  Hvis du tænker på at oprette en privat institution, kan du læse kravene for oprettelsen her, og finde det ansøgningsskema du skal anvende.
   

  Kravspecifikationer til private institutioner


  Ansøgningsskema til oprettelse af private institutioner


  Private institutioner i Favrskov Kommune

  'Livstræet' - Natur-og Bevægelsesbørnehave og vuggestue
  Øksendalvej 5
  Vellev
  8860 Ulstrup
  Leder: Leif Mårtensson
  Telefon: 64 69 23 24
  Mail: kontor@friskolen-vellev.dk

 • Tilskud til pasning af egne børn

  Favrskov Kommune yder ikke tilskud til pasning af egne børn jf. dagtilbudslovens §86.

 • Børn med særlige behov

  Har du et barn med særlige behov (f.eks. handicap eller tosproget), kan du søge visitiationsudvalget om overspring på ventelisten. Ansøgningen sker ved at udfylde og sende et skema til visitationsudvalget. Udvalget drøfter og vurderer barnets behov på baggrund af din beskrivelse, samt eventuel udtalelser og dokumentation fra andre relevante fagpersoner.
   
  Anvisning af det bedste tilbud forudsætter, at der er en ledig plads i det anbefalede tilbud. Afgørelsen om tildeling af plads træffes af visitationsudvalget. Du kan ikke klage over afgørelsen.

  Visitationsudvalget består af dagtilbudschefen, leder af dagplejen, medarbejder ved PPR og medarbejder ved pladsanvisningen. Leder af sundhedsplejen og socialrådgiver deltager ved behov.

  Udvalget afholder ti møder årligt. Afgørelsen meddelelses familien senest en uge efter mødets afvikling. Du kan sende en ansøgning til visitationsudvalget her.
   

  Planlagte møder i 2017:
  15. november
  20. december

  Planlagte møder i 2018:
  24. januar
  21. februar
  14. marts
  13. april
  16. maj
  13. juni
  22. august
  19. september
  24. oktober
  14. november
  20. december

 • SFO'er i Favrskov Kommune

  Bavnehøjskolens SFO
  Skovvangsvej 20, 8370 Hadsten
  Leder: Heidi Olsen (heol@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 47 10

   

  Hadbjerg Skoles SFO
  Bavnehøjvej 137, 8370 Hadsten
  Leder: Zizi Maja Junge (ziju@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 48 20
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 06.30 - 16.30

   

  Hadsten Skoles SFO
  Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten
  Leder: Jakob Johansen (jajo@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 47 32.
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Haldum-Hinnerup Skolens SFO
  Svinget 4, 8382 Hinnerup
  Leder: Birgit Sønderby (bis@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 55 10
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Korsholm SFO
  Damsbrovej 63, Norring, 8382 Hinnerup
  Leder: Ulla Sørensen (usoe@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 58 09 / 89 64 58 20
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Korsholm SFO/Klub
  Korsvangen 3, 8382 Hinnerup
  Leder: Ulla Sørensen (usoe@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 58 99
  Åben: 11.30 - 17.00. Fredag: 11.30 - 16.30

   

  Lilleåskolens SFO
  Skolevej 2, 8870 Langå
  Leder: Knud Kure Bødker (knr@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 59 20
  Åben: 6.15 - 17.00. Fredag 6.15 - 15.45

   

  Lærkereden (SFO og børnehave)
  Møllebakken 8, 8471 Sabro
  Leder: Ellen Mühlenfeldt (elm@favrskov.dk)
  Telefon: 86 94 80 60 (kontor)
  Telefon: 20 55 33 02 (SFO)
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.00

   

  Præstemarkskolens SFO              
  Kvottrupvej 9, Søften, 8382 Hinnerup
  Leder: Louise Haarup Bendixen (lben@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 57 09/89 64 57 10
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Rønbækskolen (Junglen)
  Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup
  Leder: Lena Frank Andersen (lfan@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 56 09
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Skovvangskolen (Bifrost)
  Minervavej 5, 8450 Hammel
  Leder: Hanne Damsgaard (hda@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 36 70
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Søndervangskolen (Bølgen)
  Søndervangsvej 3B, 8450 Hammel
  Leder: Claus Rasmussen (clra@favrskov.dk)
  Telefon: 21 14 13 29 / 89 64 36 11
  Åben: 6.30 - 17.00. Fredag 6.30 - 16.30

   

  Tungelundskolens SFO
  Skolegade 15, 8881 Thorsø
  Leder: Anni Rulanda (arul@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 27 20 / 89 64 27 24
  Åben: 6.00 - 16.30. Fredag 6.00 - 16.00

   

  Ulstrup Skole (Fritteren og Klatten)
  Hovedgaden 58, 8860 Ulstrup
  Leder: Anni Kibsgaard (vdaki@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 28 50
  Åben: 6.00 - 16.30. Fredag 6.00 - 16.00

   

  Østervangskolens SFO
  Overgårdsvej 1, 8370 Hadsten
  Leder: Hans Handberg (han@favrskov.dk)
  Telefon: 89 64 46 10
  Åben: 6.30 - 16.30

Kontakt

Pladsanvisningen
Danstrupvej 4
Hvorslev

 

Hinnerup-Søften (0-18 år) tlf. 8964 3113

Hammel-Ulstrup  (0-18 år) tlf. 8964 3118

Hadsten-Laurbj. (0-5 år) tlf. 8964 3113

Hadsten-Laurbj. (6-18 år) tlf. 8964 3118


 

Telefontid

Mandag og tirsdag: kl. 9.00-10.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

11.10.2017
heri