You are here

Tilsyn hos dagplejerne

For at opretholde kvaliteten hos dagplejerne i Favrskov fører uddannede dagplejepædagoger tilsyn hos dagplejerne

Dagplejerne i Favrskov har alle en uddannet dagplejepædagog tilknyttet til råd og vejledning. Herudover sikrer dagplejepædagogerne med anmeldte/uanmeldte tilsyn, at dagplejerne arbejder efter de vedtagne retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag for tilsynene

Lovmæssigt grundlag for tilsynene findes i serviceloven – bekendtgørelse af lov om sociale services.

Tilsynene skal ses i sammenhæng med den generelle tilsynspligt, hvor kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år lever.

Derudover skal det ses i sammenhæng med den udvidede underretningspligt, hvor ansatte i offentlig tjeneste eller hverv såsom dagtilbud, skal underrette kommunen, hvis de har en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte.

Slutteligt er der sammenhæng med endnu en udvidet underretningspligt, som bl.a. gælder private dagplejere, der under udøvelse af deres hverv får kendskab til forhold, som giver anledning til foranstaltninger efter serviceloven.

Tilsynets rammer

 • Der aflægges 4 tilsyn om året. Heraf mindst 1 uanmeldt. Derudover er der en række samarbejdsmøder imellem dagplejer og dagplejepædagog efter behov.
  • Nyansatte dagplejere får 1 tilsyn om ugen i første 3 måneder inkl. telefonsamtaler.
 • Tilsynet foregår i godkendte lokaler indendørs og godkendte arealer udendørs.
 • Det forventes, at dagplejerens ægtefælle og/eller egne børn ikke er til stede under tilsynet
  • Dagplejebørn og/eller forældre kan være til stede under tilsynet
    

Tilsynet undersøger følgende

 • Dagplejerens trivsel, arbejdsglæde og samarbejde med kollegaer og dagplejepædagog
 • Dagplejerens rummelighed og samspil med børnene (håndtering, øjenkontakt, berøring, sprog, metoder)
 • Hjemmets atmosfære
 • At dagplejeren overholder retningslinjer, læreplan og pædagogiske redskaber
   

Dagplejepædagogen og dagplejeren drøfter følgende:

 • kurser, dagplejeren har deltaget i
 • læreplaner
 • trivsel, sundhed og udvikling hos de enkelte barn/børnegruppe
 • forældresamarbejde
 • fysiske rammer inde og ude
   

Efterfølgende

Dagplejepædagogen og dagplejeren kan aftale handleplaner og forbedringer, der følges op på ved næste tilsyn. Der planlægges eventuelle forældresamtaler og udtalelser om børnene.

Dokumentation

Efter hvert tilsyn udfyldes et tilsynsskema med underskrift af dagplejer og dagplejepædagog, som sikrer opfølgning.

Senest opdateret

29.06.2020
mekl