You are here

Jord

Skal du flytte jord, lave jordvarme eller sløjfe et jordvarmeanlæg, er der en række regler, du skal følge.

Du skal altid give kommunen besked.

Selvbetjeningsløsning Byg og Miljø giver blandt andet mulighed for at:

 • Ansøge om etablering jordvarmeanlæg
 • Ansøge om sløjfning af jordvarmeanlæg


Læs mere om de specifikke muligheder længere nede på siden, eller gå direkte til Byg og Miljø via den røde selvbetjeningsknap.

Mere om jord og olietanke

 • Jordflytning

  Hvornår skal jeg anmelde flytning af jord?

  Du skal anmelde, inden du flytter:

  • Forurenet jord
  • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet
  • Jord fra en kortlagt del af en grund
  • Jord fra en offentlig vej
  • Jord fra lettere forurenede områder (områdeklassificering)
  • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

  Følg linket: Er min jord forurenet? og se, hvordan jorden er netop der, hvor du bor.

  Hvis du peger på et lyserødt farvet areal med musen, vises teksten ”Områdeklassificering”.

   

  Hvor og hvornår skal du anmelde?

  Du kan aflevere under 1 m3 jord til genbrugspladsen uden at anmelde, når blot der ikke er tale om jord fra en grund, som er kortlagt.

  Anmeldelsen skal sendes til Favrskov Kommunes miljøafdeling via ansøgningsskemaet her: Anmeldelse af jordflytning.


  Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

   

  Dokumentation og klassifikation af jorden

  I bilagene til bekendtgørelse om flytning af jord kan du se kravene til:

  • Udtagning af prøver
  • Antal prøver
  • Analyser (stoffer og metoder)
  • Inddeling i forureningskategorier
  • Dokumentation af ren jord i intakte jordlag

  Bilag 1 - Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

  Bilag 2 - Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

  Jordflytningsbekendtgørelse


  Bekendtgørelsen opdeler jorden i tre hovedgrupper, hvor:

  • kategori 1 er jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet
  • kategori 1 jord kan du bruge frit de fleste steder, men der kan være skrappere krav eksempelvis i naturområder, råstof/grusgrave og på landbrugsjord
  • kategori 2 er lettere forurenet jord. Kraftig forurenet jord, er jord, der indeholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 og 2


  Følgeseddel-kopi af den godkendte anmeldelsesblanket skal fungere som følgeseddel. Sedlen skal følge det anmeldte jordlæs og afleveres sammen med jorden på modtagestedet.

  Både anmelderen og modtageren af jorden skal opbevare et eksemplar af den seneste ajourførte følgeseddel i 2 år, efter at flytningen har fundet sted.
   

  Ren jord

  Læs mere om Miljøministeriets kvalitetskriterier i relation til jord  her: Kvalitetskriterier for jord 
   
  I udgangspunktet er der fri anvendelse af ren jord. Du skal dog være opmærksom på et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave – enkelte kan have tilladelse til tilførsel af ren jord. Yderligere oplysninger om det kan du hente hos Region Midtjylland.
   
  Udlægning af ”ren” jord kan også være i strid med Naturbeskyttelsesloven og/eller Planloven. Det kan f.eks. være, hvis du vil terrænregulere eller, hvis udlægningsarealet er registreret som beskyttet natur, eller er omfattet af andre fredninger eller beskyttelseslinjer.

  Du kan få yderligere oplysninger om dette i miljøafdelingen i Favrskov Kommune.

 • Jordvarme

 • Jordforurening

  Via linket Er min jord forurenet? kan du se, hvordan jorden er netop der, hvor du bor.

  Hvis du peger på et lyserødt farvet areal med musen, vises teksten ”Områdeklassificering”.

  Forurenede arealer skal kortlægges i henhold til Jordforureningsloven. I Favrskov Kommune er det Region Midt, der kortlægger alle forurenede og muligvis forurenede arealer.

  Inden et areal bliver kortlagt, vil grundejeren blive varslet. Grundejeren har derefter en frist på fire uger til at komme med indsigelser. Ifølge jordforureningsloven skal  oplysningerne registreres i det offentlige matrikelregister.

  Det kræver en tilladelse fra kommunen, hvis man ønsker at ændre brugen af en kortlagt grund fra ikke-følsom til følsom anvendelse – eksempelvis fra industri til bolig. Ligeledes skal man have tilladelse fra kommunen til bygge- og anlægsarbejde.

   

  Ejendomsforespørgsler

  Skal du i forbindelse med en ejendomshandel have oplyst, om grunden er kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet, skal du kontakte Region Midtjylland.

  Region Midt er den myndighed som træffer afgørelser om kortlægning efter lov om forurenet jord: Jordmidt.dk

  • Region Midtjylland
   Regionshuset Horsens
   Emil Møllersgade 41
   8700 Horsens
   Tlf.: 87 28 50 05


  Desuden registreres kortlagte arealer hos Kort og Matrikelstyrelsen - se mere på kms.dk.

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

07.05.2021
anoh