You are here

Hegnsyn

Hegnet er en del af naboskabet - en fælles sag. Men er du uenig med din nabo om hegnet, kan du anmode om et hegnssyn.

Hegnet i skellet mellem to ejendomme er et fælles hegn. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud.

Der kan dog være bestemmelser i lokal- og byplaner eller tinglyste servitutter som skal overholdes.

Hvad skal jeg gøre ved uenighed?


Det er altid bedst at finde en løsning med sin nabo. Kan du og din nabo ikke blive enige om hegnet, kan I bruge reglerne i hegnsloven.

Du kan anmode om et hegnssyn efter hegnslovens bestemmelser. Hegnsynet vil indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde. Her vil Hegnssynet søge at få parterne til at enes om et forlig.
Hvis det ikke er muligt at opnå et forlig, afsiger hegnssynet en kendelse efter bestemmelserne i hegnsloven.

Inden du anmoder om et hegnssyn, bør du kontakte hegnsynssekretæren Mona Mørk Hagedorn, på tlf.  89 64 51 03.

Anmodning om hegnssyn kan kun rejses af grundejeren. Et hegnssyn koster 1.897 kr. (2020).

Ønsker du, at andre skal repræsentere dig ved selve hegnsynet, skal du udfylde en fuldmagt

 
Du finder ansøgning, fuldmagt og vejledninger nederst på siden.
 

Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.

 

Hegnsyn

 • Hvad er et hegn?

  Der findes tre former for hegn der er defineret i Hegnsloven:

  Fælleshegn står i eller langs med skel mellem to ejendomme. Grundejerne vedligeholder typisk hegnet på hver deres side.

  Eget hegn står langs skellet hos den ene grundejer i en afstand af op til 1,75 m fra skellet. Egne hegn skal vedligeholdes af den enkelte grundejer på begge sider, men ofte vedligeholdes de ligesom fælles hegn på baggrund af aftaler.

  Indre hegn står mere end 1,75 m fra skellet. Hegnsloven gælder for fælles hegn og eget hegn, men ikke for indre hegn. Typisk hegn omkring terrasse eller lign.

  Et hegn kan have mange udformninger. Det kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur eller andet. For at det er et hegn i hegnslovens forstand, skal hegnet have hegnsfunktion. Det vil sige at det skal fungere som en fysisk afgrænsning mellem ejendommene, i mod sætning til f.eks. en række enkeltstående buske.

 • Opsætning og vedligeholdelse af hegn

  Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde.

  Naboerne kan selv bestemme højden på hegnet. Hegnshøjden på fælleshegn er som udgangspunkt 2 m. Hvis naboerne ikke kan blive enige har Hegnsynet mulighed for at fastsætte en hegnshøjde på mellem 1,8m og 2,0, med mindre der er særlige forhold der gør sig gældende.

  Egne hegn må være 2m plus afstanden til skellet. Dette hegn må dog ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må heller ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.

  Hvis man skal opsætte et hegn, der grænser op til et vejskel til offentlig vej eller privatvej, skal man selv betale og det skal stå helt på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen. Til gengæld er der ikke hegnspligt.

  Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving.

  Reglen anvendes også ved offentligt ejede parker, p-pladser, sportspladser o.lign. der er åbne for almindelig færdsel. Reglen kan ikke anvendes ved institutioner, hospitaler o.lign. Her er der almindelig gensidig hegnspligt.

  Et hegn skal holdes i god stand og må ikke blive beskadiget. Det betyder, at en hæk normalt skal klippes en til to gange om året.

  Den jord, der støder op til fælleshegnet, må ikke anvendes, så det skader hegnet.

 • Ændring af hegn?

  Hvis man ønsker at ændre et fælleshegn, skal man være enig med sin nabo om det. Kan man ikke blive enig – og ønsker man fortsat at ændre hegnet – kan man henvende sig til hegnssynet i kommunen.

  Egne hegn må man derimod gerne ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst en måned før, man foretager ændringerne. Naboen kan herefter kræve opsætning af et fælleshegn.

 • Hvornår kan man kræve hegnssyn?

  Der skal være en konkret tvist og Hegnssynet afsiger en kendelse eller mægler et forlig i den konkrete tvist. Man kan således ikke få Hegnssynet til at komme med rådgivning eller udøve syn og skøn.

  Anmodning skal ske skriftligt. Anmodningen skal indeholde:

  • Klager og indklagedes navne og adresser, samt adresser og matrikelnumre på de ejendomme, der er involveret i tvisten.
  • Sagsfremstilling – hvilke forhold ønsker du hegnssynets bedømmelse af.
  • Påstand – hvad ønsker du at opnå ved hegnssynsforretningen?
 • Hvad sker der ved hegnssyn?

  Hegnssynet hører på begge parters påstande og besigtiger de faktiske forhold på stedet. Hegnssynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning – indgåelse af forlig.

  Hvis parterne ikke vil indgå forlig, afsiger Hegnssynet en kendelse.

  Hegnssynets kendelser kan indbringes for domstolene.

Skemaer

Kontakt

Hegnsynet
Mona Mørk Hagedorn
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Senest opdateret

01.10.2020
anoh