You are here

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private boliger.

Opstår der uenighed imellem lejere og udlejere i private boliger, har begge parter mulighed for at bede Huslejenævnet om at træffe en afgørelse. Huslejenævnet kan også tage stilling til, om et lejemål er mangelfuldt inden udlejningens start.  

Det koster 314,00 kr. i 2020 (312 kr. i 2019) at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

Du kan indsende en klage til Huslejenævnet med Digital Post via linket nedenfor.

Alternativt kan du sende den skriftligt til:

Favrskov Kommune
Huslejenævnet
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Mere om huslejenævnet

 • Gebyr

  Det koster 314,00 kr. i 2020 (312 kr. i 2019)  at få en sag behandlet i nævnet. Husk at vedlægge en kopi af lejekontrakten sammen med klagen.

  I forbindelse med lejelovsændringer pr. 1/7 2015 er indført en regel, som bestemmer at udlejer pålægges et gebyr, hvis en lejer får fuldt medhold i en sag.

  Reglen findes i boligreguleringslovens § 39, stk. 2.

  Gebyret er i 2020 på 2.180,00. ( i 2019 2.165 kr.).

  Det er nævnet, der vurderer om betingelserne for gebyrpålæg er til stede.

  Der er ikke en modsvarende regel hvis en udlejer får fuldt medhold.

 • Hvem behandler min klage?

  I Favrskov Kommune består Huslejenævnet af:

  • Bent Pedersen, formand
  • Anne-Merete Nielsen, lejerrepræsentant
  • Jeppe Holm, udlejerrepræsentant

  Marianne Sonne er sekretær for Huslejenævnet og kan kontaktes på mail mas@favrskov.dk eller telefon 89 64 51 09.

 • Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

  Fra du indsender klagen, har den anden part 14 dage til at komme med bemærkninger til sagen. Derfor skal du regne med en sagsbehandlingstid på 4-6 uger.

 • Hvad er relevant dokumentation?

  Du skal altid vedhæfte en kopi af lejekontrakten.

  Derudover kan den relevante dokumentation variere fra sag til sag. Drejer klagen sig for eksempel om fraflytning, skal du vedhæfte en fraflytningsopgørelse osv.

  Eksempler på relevant dokumentation:

  • Forbrugsregnskab
  • Fraflytningsopgørelse
  • Vand- og varmeopgørelse
  • Billeddokumentation
 • Hvad er forskellen på Huslejenævnet og Beboerklagenævnet?

  Huslejenævnet håndterer sager, der opstår i private udlejningsboliger.

  Beboerklagenævnet håndterer sager i almene boliger, som typisk er samlet i en boligforening eller lignende.

   

 • Forhåndsvurdering af huslejen?

  Hvis du er ejer af en bolig eller andelshaver i en andelsboligforening, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsvurdering af huslejens størrelse. Dvs. Huslejenævnet kan tage stilling til, hvor meget du som udlejer lovligt kan opkræve i husleje, inden boligen lejes ud.  
   

  Det koster 524 kr. i 2020 at få lavet en forhåndsvurdering.
   

  Det er dog kun ejere, der ikke ikke ejer andre udlejede boliger, der kan få lavet en forhåndsvurdering. Det samme gælder for andelshavere, som på ansøgningstidspunktet ikke må have brugsret til andre udlejede andelsboliger. 

   

   

   

 • Normtal

  Normtal gældende i Favrskov Kommune fra 1. januar 2021 er:
   

  Honorar for eget viceværtarbejde er i 2021 2.375 kr. ekskl. moms (i 2020 2.350 kr. ekskl. moms)

  Honorar for egen administration er i 2021 3.475 kr. ekskl. moms (i 2020 3.450 kr. ekskl. moms).

   

Hvad kan jeg bruge et huslejenævn til?

Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et huslejenævn for enten den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet, skal du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger. Hvis du bor til leje i en almen bolig, skal du henvende dig til det lokale beboerklagenævn

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få huslejenævnet til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser.

Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag. Det koster 314 kr. (2020) at indbringe en sag for huslejenævnet. 

En klage til huslejenævnet skal være skriftlig, og du skal vedlægge den nødvendige dokumentation, fx en kopi af din lejekontrakt, en kopi af din udlejers varslingsskrivelse vedrørende lejeforhøjelse eller en kopi af det, du måtte føle dig utilfreds med.

Udlejere

Gebyret er 524 kr. (2020) for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger.

Sagsbehandlingstid

Når huslejenævnet modtager din skrivelse, meddeler det udlejeren, hvad du klager over, og udlejer får som regel en frist på to uger til at fremsætte sine ytringer - som det hedder i loven.

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller din lejlighed, men i så fald vil du og din udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler disse typer sager:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen
 • Forbrugsregnskaber herunder vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end tre beboelseslejligheder
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer).

Huslejenævnet fungerer også i begrænset omfang som godkendelsesmyndighed, fx ved forbedringer, eller hvis der skal etableres lejemål i en tagetage i ejendommen. Nævnet kan endvidere forhåndsgodkende lejen før udlejning af en enkelt ejer- eller andelsbolig.

Huslejenævnet kan ikke behandle alle sager

De sager, som huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for boligretten. Hvis huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, fx vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe den for boligretten.

Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

 • spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål
 • lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger. Hvis du bor til leje i en almen bolig og ønsker at klage, skal du henvende dig til beboerklagenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Inden du beder nævnet om at tage stilling til sagen, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode huslejenævnet om at vurdere din sag. Det koster 314 kr. (2020) at indbringe en sag for huslejenævnet.

Det koster 147 kr. (2020) at få behandlet en sag i beboerklagenævnet.

Udlejer

Gebyret er 524 kr. (2020) for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger.

Hvis du vil klage

Når huslejenævnet har truffet sin afgørelse, kan både du og din udlejer klage videre, hvis huslejenævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende.

I Københavns kommune klager man til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn og i alle andre kommuner ved at udtage stævning ved boligretten.

Kontakt

Marianne Sonne, sekretær for Huslejenævnet
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 51 09
Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

02.09.2020
anoh