You are here

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter og lån til tilslutningsudgifter til fjernvarme og kloakering.

Her kan du ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter og tilslutningsudgifter til fx tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

For at du kan få bevilliget lånet, er der nogle krav som du skal leve op til:

Enten skal du eller din ægtefælle have fast bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten eller tilslutningsaftalen skal betales.

Ejendommen skal være vurderet af Vurderingsstyrelsen.

Derudover skal du enten:

 • Være fyldt 65 år

 • Få folkepension eller førtidspension

 • Få delpension

 • Få efterløn


Hvis du har brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte Job og Økonomi i Hinnerup.

Mere om lån til betaling af ejendomsskat

 • Hvad kan lånet dække?

  Lånet dækker betaling af ejendomsskatter og udgifter til grundskyld og tilslutningsafgift til kollektive anlæg med tilslutningspligt.

  Låneordningen kan ikke udvides til at omfatte lån til betaling for forbrug af:

  • Elektricitet

  • Gas

  • Fjernvarme

  • Eller andre kommunale leverancer til forbruget, kontingenter til forsikringer, grundejerforeninger m.v.

  Hvem har ret til at få lån?

  Hvis du er boligejer, har du på visse betingelser mulighed for at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter, tilslutningsafgifter til kollektive anlæg m.v. til kommunen; men ikke til afgifter som

  • Renovation

  • Skorstensfejning

 • Hvilke krav stilles til ejendommen?

  • Ejendommen skal indeholde en beboelseslejlighed, som hovedsageligt bruges af dig eller din husstand til beboelse.

  • For to- eller flerfamiliehuse og landbrugsejendomme kan du kun få lån til at betale den del af ejendomsskatterne, der vedrører den del af ejendommen, som du eller din husstand bor i.

  • Du kan også låne til at betale ejendomsskatter og tilslutningsafgifter til kollektive anlæg for sommerhuse. Hvis du ejer, både helårsbolig og sommerhus, kan du dog kun få lån til én af ejendommene.

 • Hvordan sikres lånet?

  Det er en betingelse for at yde lån, at der er friværdi i boligen.

  Kommunen skal med et skadesløsbrev have tinglyst pant i ejendommen som sikkerhed for lånet. Skadesløsbrevets pålydende må, sammen med de øvrige lån, der er tinglyst i ejendommen, ikke overstige den senest ansatte ejendomsværdi.

  Du kan låne, indtil lånebeløbet inklusive renter udgør 95% af skadeløsbrevets pålydende.

  Når du når denne grænse, kan skadesløsbrevets pålydende forhøjes, hvis der er plads indenfor den senest ansatte ejendomsværdi.

  I modsat fald skal du igen selv betale ejendomsskatten og renter af det beløb, du har lånt til betaling af ejendomsskatter.
  Vi kontakter dig, når lånebeløbet når denne grænse.

  Tinglysningsafgiften i forbindelse med skadesløsbrevet betales af kommunen.

 • Renten

  Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.


  Renten beregnes fra den sidste rettidige indbetalingsdag for de skatter m.v. til hvis betaling lånebeløbene anvendes. Renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang.


  Renten er 1,41% i 2016. Nedslaget udgør 28% for 2016.

  Ved opkrævning af et lånebeløb, der er forfaldet til betaling ydes et nedslag i de renter, der er påløbet efter 1. januar 2011. Nedslaget i de påløbne renter udgør 33% i 2011. Nedslaget reduceres herefter årligt med ét procentpoint, indtil nedslaget udgør 25% i 2019.

  Renten kan ikke trækkes fra i den skattepligtige indkomst.

  Som låntager har du altid mulighed for at:

  • Indfri lånet

  • Afdrage på lånet

  • Stille låneordningen i bero

  Hvert år får du meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter i det foregående kalenderår.


  Hvornår skal lånet indfries?

  Du skal betale lånebeløbene med tilskrevne renter, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer.

  Kommunalbestyrelsen kan tillade, at beløbet forbliver indestående, og at lån fortsat kan ydes, hvis ejendommen overtages af et hustandsmedlem, i forbindelse med: 

  • Ejerens død

  • Ejerens flytter på et plejehjem

  • Ejeren flytter på en institution til personer med fysiske, psykiske handicap eller en psykiatrisk institution

  Dette gælder også, hvor en ægtefælle overtager ejendommen og sidder i uskiftet bo. En ægtefælle, der i nævnte tilfælde overtager ejendommen, har krav på, at bevilligede lån med tilskrevne renter forbliver indestående.

 • Hvis du vil klage

  Du kan ikke klage over kommunens afgørelse efter denne lov til anden administrativ myndighed.

Kontakt

Job og Økonomi
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:
(tjek åbningstider)

89 64 63 12

89 64 63 27

89 64 63 43

89 64 51 06

89 64 62 40

Senest opdateret

14.09.2020
kmaj