Ansøg om tilskud til e-sport 

Byrådet har i forbindelse med budget 2019-21 afsat 275.000 kr. årligt til tilskud til opstart af e-sport i godkendte folkeoplysende foreninger. Der er afsat 825.000 kr. samlet set i perioden. Som led i udmøntningen har Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med Favrskov Idrætssamvirke udarbejdet retningslinjer for tilskud til e-sport. Retningslinjerne indeholder beskrivelse hvordan de godkendte folkeoplysende foreninger, kan søge tilskud fra puljen.

Retningslinjerne er godkendt af Folkeoplysningsudvalget 24. januar 2019.

Hvem kan søge tilskud?

Tilskuddet kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder e-sport som
foreningsaktivitet. Der kan ikke søges tilskud til faciliteter med kommercielt formål. Ansøgere skal være godkendt som folkeoplysende forening på ansøgningstidspunktet.

I fordelingen af tilskuddet vil Folkeoplysningsudvalget så vidt muligt sikre en vis geografisk spredning af tilskuddene med henblik på at flest muligt børn og unge i Favrskov Kommune får mulighed for at deltage i e-sportsaktiviteter.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan maximalt søges om tilskud til etablering af 10 computer-stationer (dvs. computer, skærm, tastatur, mus, musemåtte og head-set). Heraf skal foreningerne selv finansiere 50% af udgifterne. Yderligere stationer skal foreningerne selv finansiere.

Der kan søges tilskud til etablering af strøm, internetforbindelse og nødvendigt it-udstyr i den forbindelse inkl. kabler og boks. Derudover alarm og tyverisikring. Der bevilliges maximalt 50% tilskud til udgifterne uanset hvor mange computer-stationer der etableres.

Samlet kan foreningen maximalt modtage 90.000 kr. i tilskud til opstart- og etableringsomkostninger i perioden 2019-21.

Der kan søges tilskud til faste eller flytbare stationer, der tages frem til e-sportsaktiviteten.

Der kan desuden søges om tilskud til:

  • Netværksudstyr (router, switch)
  • Kabling (netværk, strøm)
  • Borde og stole
  • Tilskud til instruktøruddannelse
  • Andet relevant udstyr

Der kan ikke søges om tilskud til:

  • Istandsættelse af lokaler, som fx maling, belysning, gulve
  • Udskiftning af allerede indkøbt udstyr

Vilkår og forudsætninger for at få tilskud

Foreningerne skal efterfølgende selv varetage al drift og vedligehold/udskiftning forbundet med udstyret og aktiviteterne.

Der bevilliges automatisk 500 kr. til at foreningen indhenter sparring og rådgivning i processen med opstart af e-sport hos hovedforbund som f.eks. E-sport Danmark eller DGI. Beløbet kan udbetales ved henvendelse til Teknik og Kultur. Dokumentation for udgiften indsendes til Teknik og Kultur.

Foreningen skal have et lokale, der er egnet til formålet før der kan søges om tilskud. Lokalet kan enten være kommunalt, foreningsejet eller lejet. Ansøgninger om lokaletilskud til lokaler til e-sport behandles separat af Folkeoplysningsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget tager endelig stilling til et eventuelt lokaletilskud.

Hvornår og hvordan søges der om tilskud?

Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger om tilskud til e-sport 2 gange årligt. I 2019 i juni og september. I 2020 og 2021 fordeles tilskuddet på møderne i april og september.

Ansøgere skal benytte ansøgningsskemaet udarbejdet til formålet. Teknik og Kultur udsender ansøgningsskemaet til relevante foreninger med tidspunkt for ansøgningsfrist.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes fyldestgørende og relevante bilag skal vedlægges. Dokumentation i form af tilbud/overslag vedlægges ansøgningen. Ansøgninger der ikke er fyldestgørende sendes retur til ansøgeren, og skal genfremsendes for at blive behandlet.

Ansøgninger, som opfylder kravene, men ikke imødekommes går automatisk videre til næste ansøgningsrunde. Efter et år skal ansøgningerne opdateres med aktuelle oplysninger, tilbud mv.

Hvad sker der, når tilskuddet er bevilliget?

Når Folkeoplysningsudvalget har bevilliget tilskud igangsætter foreningen projektet.

  • Der skal indsendes dokumentation for udgifterne i form af faktura. Tilskuddet udbetales først når dokumentationen er indsendt.
  • Bankkvittering skal indsendes efter betalingen. Dog senest 8 dage efter betaling.

Hvis projekterne ikke gennemføres skal tilskuddet tilbagebetales. Hvis udstyret kan genanvendes, kan det tilfalde andre e-sportsforeninger og modregnes i tilskuddet der skal tilbagebetales.