You are here

Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge

Søg puljen til til sommeraktiviteter for børn og unge i Favrskov

For en del børn og unge samt for udsatte grupper har situationen under COVID-19 krisen været vanskelig. Mange af disse grupper har været isolerede og har stået uden sociale fællesskaber og normale hverdagsrytmer med aktivitetstilbud, skole og pauser fra hjemmet.

Regeringen har på den baggrund afsat en pulje på 200 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge. Favrskov Kommunes andel af denne pulje er på ca. 2,1. mio. kr.

Formålet med puljen er at sikre, at der etableres et bredt udbud af frivillige sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Aktiviteterne skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen. Aktiviteterne kan også understøtte et  socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter. Aktiviteterne kan understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Ansøgningsskema

I ansøgningsskemaet nedenfor kan folkeoplysende foreninger, borgerforeninger, lokalt forankrede frivillige organisationer m.fl. i Favrskov Kommune søge midler til sommeraktiviteter, der bliver afviklet i skolernes sommerferieperiode fra lørdag 27. juni til søndag 9. august 2020. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb eller enkeltstående aktiviteter, herunder eksempelvis løn til personale, til leje af faciliteter og til konkret indhold af aktiviteten. Aktiviteten skal være gratis for deltagerne.

Der vil for eksempel kunne søges om tilskud til:

  • Nye sommeraktiviteter for børn og unge

  • Fripladser til sårbare børn og unge på eksisterende sommertilbud

  • Opskalering af eksisterende sommeraktiviteter for børn og unge


Listen er ikke udtømmende. Har du en god idé til, hvordan man kan skabe gode sommeraktiviteter for børn og unge, så hører vi meget gerne fra dig.

Hvordan søger du?

Du søger puljen ved at udfylde ansøgningsskemaet (Word) her: 710_2020_183159_ansoegningsskema.docx og sender det til Daniel Søndergaard i Børn og Kultur på mail-adressen dsoe@favrskov.dk.

Der er ansøgningsfrist onsdag 1. juli 2020 kl. 12.00. Du vil senest fredag 3. juli modtage besked om, hvorvidt ansøgningen er imødekommet.

Regnskab og udbetaling af tilskud

Der skal senest én måned efter aktivitetens afslutning aflægges regnskab for sommeraktiviteten. Der skal desuden indsendes en kort evaluering af aktiviteten sammen med regnskabet. Der ydes alene tilskud til gennemførte aktiviteter. Arrangøren skal i forbindelse med aflæggelse af regnskab
medsende dokumentation for antallet af deltagere i aktiviteten. Tilskuddet bliver udbetalt, når regnskabet er godkendt af forvaltningen.


Markedsføring

Hvis du modtager tilskud til at afholde en sommeraktivitet, skal du markedsføre den, så andre borgere får kendskab til den og mulighed for at deltage i den. Du skal angive, at arrangementet er blevet til gennem tilskud fra Favrskov Kommune.

Senest opdateret

02.07.2020
tjoh