You are here

§ 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Læs om § 18-støtte til frivilligt socialt arbejde. Hvert år uddeler kommunen penge på baggrund af ansøgninger fra foreninger.

Favrskov Kommune uddeler hvert år penge til frivillige organisationer, foreninger, netværk og andre grupper af frivillige på baggrund af en ansøgning. Formålet er at fremme samarbejdet med frivillige sociale grupper, foreninger mv. og skabe gode rammer for den frivillige indsats ved at støtte en bred vifte af aktiviteter.

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der prioriterer, hvilke frivillige sociale aktiviteter, der skal have støtte, ud fra en indstilling fra Favrskov Kommunes Frivilligråd for Sociale Indsatser.

Social- og Sundhedsudvalget har fordelt § 18-midlerne for 2020. I linket finder du en samlet oversigt over fordelingen af § 18-midler og Frivilligrådets indstilling.

 

Yderligere information

 • Kriterier for tildeling

  Den eller de aktiviteter, der søges støtte til, skal have et konkret socialt formål og primært udføres af frivillige.

   

  For at opnå støtte skal målgruppen for den aktivitet, der søges støtte til, være personer ramt af sygdom eller misbrug, borgere med handicap eller psykiske problemstillinger, flygtninge/indvandrere, ældre samt børn, unge og familier, der har svært ved på egen hånd at deltage i fx fritids- og motionsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer.

   

  Der lægges vægt på, at den aktivitet, der søges støtte til har et eller flere af følgende formål:

  • At borgere bliver mere selvhjulpne og mestrer deres hverdag bedre
  • At den sundheds- og trivselsmæssige tilstand for borgerne forbedres
  • At borgerne opnår en større grad af aktiv deltagelse i aktiviteter og støttes i muligheden for et aktivt medborgerskab.

   

  Der kan fx bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som:

  • Rådgivning og støtte, fx telefonrådgivning
  • Besøgsvennetjenester
  • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
  • Ledsagerordninger på frivillig basis
  • Frivillige selvhjælpsgrupper – dvs. selvhjælpsgrupper, som ledes af en frivillig igangsætter el.lign.
  • Aflastningstjenester for pårørende mv.
  • Sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter
  • Tiltag der fremmer integration
  • Tiltag der fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner
  • Sociale aktiviteter.

   

  Den aktivitet, der søges støtte til, skal primært være rettet mod borgere bosat i Favrskov Kommune.

   

  Kommunale institutioner kan ikke modtage støtte. Men en forening eller en gruppe af frivillige, der samarbejder med en kommunal institution kan opnå støtte til de frivilliges aktiviteter.

   

  Støtte til drift:

  Der kan ydes følgende støtte til drift af de ovenfor beskrevne aktiviteter:

  • Transportudgifter (fx leje af bus)
  • Forplejning til deltagere i aktiviteten
  • Løn og honorar (fx til medarbejdere, foredragsholdere, musikere mv.)
  • Følgeudgifter for frivillige ledsagere (fx entré, deltagerbetaling etc.)
  • Annoncering af aktiviteter med et social sigte (fx udgifter til annoncering i lokalpressen).


  Der ydes ikke støtte til:

  • Husleje
  • Inventar (fx træningsudstyr, havemøbler, haveanlæg, drivhuse m.v.)
  • Kontorhold og andre administrative udgifter
  • Renovering af bygninger samt indkøb eller opførsel af bygninger.
 • Flerårige udviklingsprojekter

  Der kan søges om støtte til flerårige udviklingsprojekter, dog maksimalt tre år. Udviklingsprojekter kan være udvikling og virkeliggørelse af nye idéer og aktiviteter, udvikling af tværfagligt samarbejde, udvikling af foreningsrelaterede områder, fx rekruttering og synliggørelse.

  Der reserveres 10 % af de midler, der er sat af til § 18-midler til  flerårige projekter. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der efter indstilling fra Social og Sundhed, tager stilling til ansøgninger om støtte til flerårige udviklingsprojekter, herunder evt. driftsudgifter. Flerårige projekter modtager det samlede ansøgte beløb for hele projektperioden i det år deres ansøgning imødekommes. Hvis det beløb, der er reserveret til flerårige projekter, ikke uddeles fuldt ud, fordi der fx ikke er tilstrækkeligt med ansøgninger, uddeles beløbet som en del af de øvrige § 18-midler det pågældende år.

   

 • Hvor og hvornår kan I søge om § 18?

  Fristen for ansøgning af §18-midler til 2021 er udløbet.

  Der vil blive åbnet for ansøgning af §18-midler i efteråret 2021.

  Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive til Sekretariatskonsulent Sanne Ramsdal på 89 64 21 16 eller sram@favrskov.dk

 • Andre muligheder for at søge støtte til frivilligt arbejde

  Støtte til frivillige aktiviteter for ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre

  Favrskov Kommune inviterer dig til at ansøge om midler til at arrangere frivillige aktiviteter, som de ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre kan få glæde af.
   
  Det kan være, at du vil dyrke en urtehave sammen med nogle beboere, at du vil holde læsegrupper, lave udflugter til kirken eller noget helt fjerde.

  Det vigtigste er, at du har en idé, du brænder for, og som kommer pleje- og sundhedscentrenes beboere og brugere til gavn.
   
  Har du et projekt eller en idé, som kræver penge til transport, materialer eller andet, så skal du sende en ansøgning om finansiering til Favrskov Kommune. 
   
  Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Type af aktivitet (Hvad er det, du kunne tænke dig at lave)
  • Motivation for aktiviteten (Hvorfor brænder du for netop dette projekt?)
  • Aktivitetens omfang (Hvor lang tid varer det cirka, og hvad kræver det for at lykkes?)
  • Overslag over økonomi (Hvor meget regner du cirka med, det vil koste?)

  Din ansøgning bliver vurderet med fokus på, om idéen vil bidrage til ældres glæde, liv og trivsel.


  Send din ansøgningen på mail til Social og Sundhed på seniorfrivillig@favrskov.dk.

  Har du spørgsmål, kan du kontakte Anja Andersen på tlf. 89 64 21 05

Senest opdateret

02.09.2020
sram