You are here

Rehabiliteringsteamet

Her kan du læse om rehabiliteringsteamet vedrørende førtidspension, ressourceforløb og fleksjob.

Har du nedsat arbejdsevne, og har du brug for støtte, kan kommunen vælge at forelægge din sag for rehabiliteringsteamet.

Når din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, vil du blive indkaldt til et møde med teamet. Det er rehabiliteringsteamets opgave at hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet.

I videoen her (linker til Vimeo) kan du se, hvad der foregår før, under og efter et møde med teamet.
 

Nedenfor kan du læse mere om, hvad et rehabiliteringsteam er.

Læs mere

 • Om rehabiliteringsteamet

  Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt og rådgivende team, der er en del af sagsbehandlingen i Jobcentret. Du og din sagsbehandler skal mødes med rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse om blandt andet fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

  Rehabiliteringsteamets formål er at hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet. Teamet skal sikre, at din sag bliver belyst tilstrækkeligt. Derfor arbejder teamet på tværs af de forskellige offentlige myndigheder og sikre en koordineret og sammenhængende plan for dig. 

 • Hvem er med i et rehabiliteringsteam?

  Teamet består af repræsentanter på tværs af relevante dele af kommunen:

  • Jobcentret 
  • Socialområdet
  • Sundhedsområdet
  • Region Midtjylland (sundhedskoordinator/læge)
  • Eventuelt andre relevante samarbejdspartnere, eksempelvis UU-vejleder, hjerneskadekoordinator eller rusmiddelkonsulent 

  .

   
   

 • Rehabiliteringsteamets opgaver

  Rehabiliteringsteamet skal, efter at have drøftet din sag, afgive en indstilling til, om du skal have fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb, førtidspension eller en anden foranstaltning.
   

  Teamet har ikke kompetence til at afgøre en sag, men kan alene indstille til en afgørelse.
   

  Kommunen træffer herefter, på baggrund af teamets indstilling, afgørelse i din sag.
   

  Teamet skal, udover at behandle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension, sikre at alle i ressourceforløb får en skræddersyet og sammenhængende, tværfaglig plan på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet.

 • Før, under og efter mødet med rehabiliteringsteamet

  Hvad foregår der før mødet?


  Rehabiliteringsplanens forberedende del udfyldes i samarbejde med dig, og der indhentes obligatorisk lægeattest.

  Du får et brev med dato og tid for mødet med rehabiliteringsteamet. Du kan mødes med din sagsbehandler kort før mødet med rehabiliteringsteamet for at snakke om, hvad der skal ske på mødet.  Hvad foregår der på mødet?
   

  Mødet afholdes på Jobcenter Favrskov, vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten.

  Hovedreglen er, at du selv deltager i mødet med rehabiliteringsteamet sammen med din sagsbehandler, da din sag ikke kan afgøres uden mødet med rehabiliteringsteamet. Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet f.eks. fra din faglige organisation eller en ven.

  Der er afsat cirka 30 minutter, der både er til mødet med dig og til rehabiliteringsteamets drøftelse efter mødet.

  På mødet stiller rehabiliteringsteamet uddybende spørgsmål om de emner, der har betydning for din arbejdsevne. Formålet er at undersøge, om en tværfaglig indsats kan forbedre din arbejdsevne og dine muligheder på arbejdsmarkedet, og om sagen er tilstrækkeligt dokumenteret.
   


  Hvad foregår der efter mødet?


  Der er mulighed for en kort samtale med din sagsbehandler efter mødet, hvor I kan tale om mødet.

  Rehabiliteringsteamet drøfter, hvilke indsatser der eventuelt kan forbedre din situation, og hvilken indstilling (plan) der anbefales. Rehabiliteringsteamet kan ikke træffe afgørelser.

  Din sagsbehandler får besked om indstillingen hurtigst muligt efter rehabiliteringsteamet. Din sagsbehandler træffer herefter en afgørelse, og du kan derfor ofte få telefonisk afgørelse fra din sagsbehandler senest dagen efter mødet. Derefter får du tilsendt en skriftlig afgørelse med klagevejledning.

   

 • Mulige indstillinger

  Fleksjob, fastholdelsesfleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende:

  • Fleksjob er målrettet personer, der har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv.
  • For selvstændigt erhvervsdrivende skal der dog alene ses på arbejdsevnen i forhold til den selvstændige virksomhed.
  • For at blive ansat i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) skal personen have haft 12 måneders forudgående ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på arbejdspladsen


  Ressourceforløb 


  Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en længerevarende og særlig tværfaglig indsats.

  Visitation til ressourceforløb beror altid på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes situation.
   

  Førtidspension og seniorførtidspension 
   

  Førtidspension er primært målrettet personer over 40 år. Men som udgangspunkt skal personen først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenlyst ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at personen først har været igennem et ressourceforløb.
   

  Unge under 40 år kan ikke få tilkendt førtidspension – medmindre det er helt åbenlyst, at personen aldrig kan komme til at arbejde.
   

  Endelig afgørelse om førtidspension træffes på pensionsmøde, der holdes én gang om måneden.

 • Anden beskæftigelsesrettet indsats

  Hvis rehabiliteringsteamet vurderer, at personens situation ikke er tilstrækkeligt afklaret, eller at personen kan hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet med en almindelig beskæftigelsesindsats, så tilbagevises sagen til sagsbehandleren i Jobcentret.

 • Henvisning til Klinisk Funktion

  Kommunen kan få Klinisk Funktion til at vurdere personen helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet samt i løbende sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og sager om førtidspension.

 • Baggrund

  Den 1. januar 2013 trådte en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft.
   

  Reformen bevirker, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke kan få bevilget førtidspension, men i stedet skal have en individuel og helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.
   

  Der kan dog fortsat tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan udvikles.
   

  Borgere over 40 år kan ligeledes bevilges ressourceforløb. Samtidigt er fleksjob­ordningen blevet omlagt, så også personer med en meget begrænset arbejdsevne kan få bevilget fleksjob.
   

  Alle kommuner fik med pensionsreformen et tværfagligt rehabiliteringsteam.
   

  Det er rehabiliteringsteamets opgave at behandle alle sager inden afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Formålet er, at sagen bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

   

Kontakt

Jobcenter Favrskov
Vesselbjergvej 18, Hadsten
Tlf. 89 64 10 10


Skriv fra din digitale postkasse


Besøgstid:
Mandag: 09.30-15.00
Tirsdag: 09.30-15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00-17.00
Fredag: 09.30-12.00

Telefontid:
Mandag: 09.00-15.00
Tirsdag: 09.00-15.00
Onsdag: 09.00-15.00
Torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 09.00-12.00
 

 

 

 

Senest opdateret

18.06.2019
kmaj