You are here

Klima, energi og varme

Vi har ambitioner om at være en grøn kommune, og har gennem de seneste år arbejdet aktivt med initiativer på klima- og energiområdet.

Med Klimaplan 2025 sætter Favrskov Kommune en række overordnede mål for arbejdet på klima- og energiområdet. Målene indeholder en række politiske initiativer og planer for, hvordan vi kan bidrage til et bedre klima.

Klimaplanen understøttes af forskellige energiplaner for både varmeforsyning, vindmølleplanlægning samt anvendelse af vedvarende energikilder, som biomasse og biogas.

På siden her kan du finde link til de forskellige planer, og finde mere information om vedvarende energityper.

Mere om klima, energi og varme

 • Klimaplan 2025

  Du kan finde klimaplan 2025 her: Klimaplan 2025, version 2.

  Klimaplanen 2025 fastsætter de overordnede politiske mål for, hvor meget Favrskov Kommune skal nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen frem mod år 2025, og hvordan kommunen skal fremme anvendelsen af vedvarende energi.

  Første Klimaplan for Favrskov Kommune blev vedtaget i 2012 og revideret i 2016. Klimaplanen forventes opdateret hvert fjerde år i forhold til de aktuelle muligheder og udfordringer på klima- og energiområdet. Næste gang i 2020. I forbindelse med kommende opdateringer af klimaplanen kan der inddrages nye temaer, og der vil blive foretaget en evaluering og eventuel revurdering af de opsatte temamål.

  Desuden fastsætter planen forskellige temamål, i relation til fire udvalgte temaer:

  • Energiplanlægning

  • Energibesparelser

  • Landbruget som energileverandør

  • Transport  

  Temamålene er retningsgivende for de konkrete projekter, som Favrskov Kommune efterfølgende vil arbejde med.

  Overordnede mål for Klimaplan 2025:

  • Favrskov Kommune ønsker, at reducere CO2-udledningen fra energiforbruget med 50 % i 2025 i forhold til energiforbruget i 2009

  • Favrskov Kommune ønsker, at 50 % af energien i Favrskov Kommune i 2025 stammer fra vedvarende energikilder

  • Favrskov Kommune ønsker, at reducere CO2-udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 50 % i 2025 i forhold til 2009

  Klimaplanen for Favrskov Kommune er en dynamisk og handlingsorienteret plan, der løbende vil blive justeret i forhold til andre politikker og de aktuelle muligheder og udfordringer på energiområdet.

   

  Opfyldelsen af klimaplanen mål om CO2-reduktioner og anvendelse af vedvarende energikilder vil ske som en samlet indsats, hvor der skal arbejdes med både planlægning og igangsættelse af konkrete projekter for både borgere, virksomheder og kommunen.


  Favrskov Kommune tager med klimaplanen vores udfordringer seriøst og har afsat 1 million kroner om året, som skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejder, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune.


  Projektkataloger for klimaplanen

  I tilknytning til Klimaplan 2025, skal Byrådet, hvert andet år, godkende et projektkatalog. 

  Projektkatalogerne indeholder en beskrivelse af de konkrete projekter, som Favrskov Kommune vil arbejde med. Projekterne i kataloget skal være i overensstemmelse af klimaplanens fire udvalgte temaer –   Energiplanlægning, Energibesparelser, Landbruget som energileverandør samt temaet Transport.

  Projektkatalogerne omfatter både initiativer rettet mod kommunens egen virksomhed og mod erhvervslivet og borgerne. Alle de beskrevne initiativer skal bidrage til at opfylde de overordnede mål.

  Du kan se de forskellige projektkataloger her.
   

   

 • Klimatilpasningsplan

  Du kan læse om Farvskov Kommune Klimatilpasningsplan her.

 • Varmeplan

  Du kan læse om Favrskov Kommunes Varmeplan her.

 • Biomasseplan

  Du kan læse om Favrskov Kommunes Biomasseplan her.

 • Borgmesteraftale

  Favrskov Kommune har underskrevet Den Europæiske Borgmesteraftale om klima – ”Covenant of Mayors”. 

  Ved at underskrive aftalen forpligter Favrskov Kommune sig til at sætte mål for reduktion af CO2-udledningen.

  Målet skal sættes for kommunen som geografisk område og altså ikke kun for kommunen som virksomhed. 

  Med Borgmesteraftalen forpligter Favrskov Kommune sig også til at afholde energidage for kommunens borgere, udveksle erfaringer med andre lokale og regionale enheder og i det hele taget udbrede aftalens budskab om at arbejde for lokal bæredygtig energi.

  Borgmesteraftalen er en politisk hensigtserklæring om at gennemføre en række konkrete klimaindsatser i den enkelte kommune. Indsatserne drejer sig om at kunne dokumentere klimaindsatsen, f.eks. skal kommunen udarbejde en kortlægning af CO2-udledningerne som basis for en handlingsplan for bæredygtig energi (Sustainable Energy Action Plan - SEAP). Planen skal løbende følges op, evalueres og afrapporteres.

  Dette forpligter Favrskov Kommune sig til med underskriften på Borgmesteraftalen:

  • Lave en opgørelse over CO2-udledningen (som geografisk enhed).
  • Udarbejde og indsende en handlingsplan, som præsenterer konkrete aktiviteter, der kan føre til en CO2-reduktion på mindst 20 % i år 2020
  • Tilpasse bystrukturer, herunder at afsætte tilstrækkelige menneskelige ressourcer til at gennemføre de nødvendige tiltag
  • Mobiliserelokalsamfundet i de geografiske områder til at tage del i udviklingen af handlingsplanen ved at opridse de politikker og foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre og opfylde planens målsætninger.
  • Arrangere energidage i samarbejde med Europa-Kommissionen og andre berørte parter
  • Indgive en gennemførelsesrapport mindst hvert andet år efter underskrivning af handlingsplanen med henblik på evaluering, overvågning og verificering

  Du kan læse mere om Borgmesteraftalen her

 • Solenergianlæg

  ‘Solenergianlæg’ er en fællesbetegnelse for alle typer anlæg, sollys til strøm- og/eller varmeproduktion. Der skelnes således ikke mellem om det er et solvarmeanlæg, solfangere eller et solcelleanlæg.

  Teknik og Kultur har udarbejdet et internt administrationsgrundlag for etablering af solenergianlæg i Favrskov Kommune.

  Administrationsgrundlaget skal bruges ved behandling af ansøgninger vedrørende solenergianlæg i
  Favrskov Kommune.

  Ved behandling af ansøgninger tillægges det stor betydning, at anlægget har begrænset påvirkning på bygninger og landskab.

  Som eksempel vurderes solenergianlæg med mørke rammer omkring mørke solpaneler af fremstå mindre synlige end tilsvarende solpaneler med lyse aluminiumsrammer.

  Generelt er det forvaltningen, der træffer afgørelse i sager om nye solenergianlæg. Dog skal ansøgninger om større anlæg på terræn forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Større sager og sager, hvorom der er tvivl om afgørelsen, forelægges ligeledes Teknik- og Miljøudvalget.

  Det er ikke muligt at lægge en fast størrelsesgrænse, men udgangspunktet er, at anlæg på terræn, som dækker et areal på 1,0 ha eller mere behandles som et ”større anlæg”. Et ”større anlæg” vil altid være lokalplanpligtigt. Andre solenergianlæg vil kunne etableres på grundlag af byggetilladelse og eventuelt landzonetilladelse.

  Administrationsgrundlaget for solenergianlæg kan ses her: Solenergianlæg i Favrskov Kommune

 • Vindmølleplan

  Favrskov Kommune ønsker at leve op til de nationale mål om at fremme produk­tionen af vedvarende energi, blandt andet ved at give mulighed for at udnytte vindenergi.

  Den 28. maj 2013 vedtog byrådet en ny vindmølleplan for Favrskov Kommune.

  Vindmølleplanen åbner mulighed for 2-6 nye store vindmøller syd for Hallendrup. De nye møller må have en højde på 100 – 150 meter. Samtidig bibeholdes der i vindmølleplanen otte af de eksisterende 14 vindmølleområder til møller under 80 meter. 


  Målsætninger for vindmølleplanen:

  • Nye store vindmøller skal bidrage til den samlede produktion af vedvarende energi
  • Der skal opstilles færre, men større vindmøller
  • Vindmøller opstilles i grupper på to eller flere
  • Opstilling af nye store vindmøller skal ske under hensyntagen til naboer, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser

  Vindmølleplanen danner samlet et grundlag for produktion af ”grøn strøm” på i alt ca. 94.000 MWh om året i Favrskov Kommune.

  Vindmølleplanen – tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 samt miljøvurdering med sammenfattende redegørelse kan ses her: Vindmølleplan for Favrskov Kommune

Senest opdateret

26.08.2019
anoh