You are here

Natur og vandløb

Har du natur på din grund, eksempelvis eng, mose eller sø, kan det være beskyttet natur og betyde, at du ikke må ændre i områderne.

Den beskyttede natur skal sikre levesteder for truede dyr og planter.

Derfor må du eksempelvis ikke bygge, grave, lave terrænændringer, tilplante, dræne eller sprøjte i de beskyttede naturområder.

Lovlig, landbrugsmæssig drift på arealet må fortsætte, men ikke intensiveres.

Søg dispensation

Du kan ansøge om dispensation til at foretage ændringer på områder, der er beskyttet natur.

Du kan ansøge via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø, som du finder ad den røde knap nedenfor.

Mere om beskyttet natur

 • Webkort over naturbeskyttede områder

  De beskyttede naturtyper er:

  • Overdrev større end 2500 m2
  • Enge større end 2500 m2
  • Moser større end 2500 m2
  • Heder større end 2500 m2
  • Søer over 100 m2

  Se, hvad der gælder for Favrskov Kommune her: Webkort Favrskov Kommune.


  Registreringen er vejledende og det er altid de konkrete forhold i marken, der afgør om et areal er beskyttet.


  Favrskov Kommune foretager løbende besigtigelser af de beskyttede arealer i kommunen og efterfølgende rettes registreringen på Miljøportalen, når kommunen bliver opmærksom på uoverensstemmelser.


  Men husk at det er lodsejers/brugers eget ansvar, at være opmærksom på sine arealers status og spørge kommunen, hvis man er i tvivl.

 • Lovgivning

  I Favrskov kommune findes der omkring 2.700 registrerede naturarealer, hvoraf de fleste er vandhuller samt en del enge og moser.  


  Arealerne er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

  Reglerne i naturbeskyttelsesloves §3 siger, at der ikke må foretages ændringer i naturarealer, der er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal ( enge, moser, overdrev, heder og strandenge ). Visse vandløb samt søer over 100 m2 er ligeledes beskyttede.


  Skove er ikke egentlig beskyttede.

   

 • Læs mere om beskyttet natur

  Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om beskyttet natur - de såkaldte § 3 områder.

 • Natura 2000 område ved Bjerre Skov

  Natura 2000-områderne har en særlig natur, der gør dem til habitat- og fuglebeskyttelsesområder, men de repræsenterer samtidig de største og mest sårbare danske naturområder.

  Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

  I hvert enkelt habitatområde har Danmark pligt til at sikre eller forbedre vilkårene for områdets særlige natur og særlige dyre- eller plantearter. 

  I Favrskov Kommune er Bjerre Skov som den eneste udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (EF-Habitatområde). 

  Området er især udpeget for at beskytte en række forskellige skovnaturtyper. I Bjerre Skov er der i planen lagt hovedvægt på skovnaturtyperne bøg på muld og elle-/askeskov.

  Habitatområderne er karakteriseret ved:

  Natur, der er i fare for at forsvinde

  Natur med en begrænset naturlig udbredelse

  Natur, der er karakteriseret for bestemte områder i Europa

  Truede og sårbare dyrearter

  ​Sjældne dyrearter eller arter, der kun lever indenfor små områder


  Bjerre Skov indgår i habitatområde nr. 229 sammen med Haslund Skov.

   

Kontakt

Natur og Miljø
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

17.08.2020
anoh