You are here

Frikommune

Her kan du læse om, hvad det betyder, at Favrskov Kommune er frikommune på socialområdet.

Fra oktober 2017 - 31. december 2020 er Favrskov Kommune med i frikommunenetværkene

 • "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde", et netværk bestående af syv kommuner (Aabenraa, Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg og Skive)
 • "Billigere boliger og fleksible boligløsninger", et netværk bestående af seks kommuner (Favrskov, København, Høje Taastrup, Randers, Roskilde og Århus).
   

Favrskov Kommune er med for at afprøve nye muligheder og indsatser, der skal give en bedre opgaveløsning for borgerne. Det skal ske gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring.

Det betyder, at der kan søge om lov til at afprøve nogle tiltag, som ellers ikke er mulige inden for den nuværende lovgivning.

Målet er at samle erfaringer og viden, som kan bruges til at vurdere om forsøgene skal føre til en generel lovgivning, der kan gælde for alle landets kommuner.

Evaluering

For at skabe viden om forsøgene og deres effekter, bliver der gennemført en evaluering af alle igangsatte forsøg. Evalueringerne laves i samarbejde med VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere KORA).

Sammen med VIVE har netværket udarbejdet evalueringsdesigns, der sikrer en grundig og systematisk indsamling af viden, som efterfølgende kan bruge i analyser og evalueringer af forsøgene.

Nedenfor kan du finde oplysninger om de enkelte forsøg, som er igangsat i Favrskov Kommune.

Frikommuneforsøg

 • Flytning af varigt inhabile

  Forsøgstitel
  Udfordre anvendelse af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud

  Forsøgsperiode
  November 2017 – december 2020

  Forsøgsindhold
  Livsvilkårene for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse forandrer sig i løbet af deres liv. Deres funktionsnedsættelse kan ændre sig, eller der kan ske forandringer i deres nærmiljø. Det faktum, at flere borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse lever længere end tidligere, sandsynliggør, at denne ændring sker. Det er derfor langt fra sikkert, at det tilbud, som er borgerens aktuelle hjem, er det bedst egnede for borgeren resten af vedkommendes liv.

  Igennem dette forsøg ønsker netværket at give borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der ikke kan give et informeret samtykke, bedre mulighed for at flytte til et
  botilbud, som matcher borgerens behov og/eller ønsker.

  Målgruppen for forsøget er alle borgere med et betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, som ikke kan give et informeret samtykke. Det vil sige, at der er tale om borgere, som på grund af deres nedsatte psykiske funktionsniveau ikke forstår spørgsmålet om de ønsker at flytte, og hvilke konsekvenser der er forbundet med at sige nej eller ja til at flytte til et nyt tilbud.

  En flytning kan blive en realitet, hvis de fire nedenstående punkter er opfyldt:

  • Borgeren ikke modsætter sig flytningen.
  • Borgerens værge samtykker til, at borgeren flytter til et andet tilbuddet.
  • Handlekommunen vurderer fagligt, at et andet tilbud vil matche borgerens behov bedre, end der hvor borgeren allerede bor.
  • Borgerens handlekommune er en af de syv kommuner i netværket ’Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde’ (Skive, Silkeborg, Randers, Aabenraa, Herning, Holstebro, Favrskov).

  Borgeren vil altid blive inddraget i planen om at flytte, men en stor del af forsøgets målgruppe vil ikke kunne indgå i en mundtlig dialog, hvorfor medarbejderne er særligt opmærksomme på borgernes signaler.

  Initiativet til en flytning kan komme fra både værgen, borgerens sagsbehandler eller medarbejdere omkring borgerens aktuelle tilbud.

  Forsøgshjemmel
  Lov om frikommunenetværk §12

  Forsøgsbeslutninger
  1. juni 2017: Lov om frikommunenetværk blev vedtaget
  29. august 2017: Byrådet i Favrskov Kommune godkendte opstart af forsøg
  4. oktober 2017: Børne- og socialministeriet godkendte forsøget.

  Forsøgsmateriale
  Oprindelig ansøgning
  Uddybende ansøgning

 • Teknologiske hjælpemidler

  Forsøgstitel
  Brug af teknologiske hjælpemidler som supplement til støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

  Forsøgsperiode
  December 2017 – december 2020

  Forsøgsindhold
  Dette forsøg giver mulighed for at bruge teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte, ved personer, der ikke kan give samtykke hertil.

  Der ses eksempler på bosteder, hvor en række borgere drager nytte af diverse elektroniske hjælpemidler, f.eks. videoovervågning om natten, der gør, at de ikke forstyrres af personale, der skal ind på deres værelse. Denne mulighed har personer, der på grund af psykisk funktionsnedsættelse ikke er i stand til at give samtykke, ikke. Der kan være enighed blandt pårørende og fagpersoner om, at et teknologisk hjælpemiddel vil gavne borgeren, men det er ikke lovligt at anvende det, når borgeren ikke kan give samtykke. Det skaber således en ulighed, hvor personer med psykisk funktionsnedsættelse kan få dårligere vilkår end andre.

  Det er denne ulighed forsøget skal medvirke til at gøre mindre.

  Målgruppen for forsøget er personer med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan give et informeret samtykke. Det vil sige, at der er tale om borgere, som grundet deres nedsatte psykiske funktionsniveau ikke forstår spørgsmålet om de ønsker et teknologisk hjælpemiddel, og hvilke konsekvenser der er forbundet med at sige nej eller ja til hjælpemidlet.

  Der er primært tale om borgere fra handicapområdet, som vurderes at have gavn er forsøget, men også borgere fra ældreområdet kan inddrages i forsøget. Uanset om det er borgere fra handicapområdet eller ældreområdet, så er det borgere, som bor i et botilbud eller botilbudslignende boformer i almene ældre- og plejeboliger.

  Formålet med forsøget er at undersøge effekten af hjælpemidlet på borgeres livskvalitet, frihed og privatliv, de pårørendes tryghed samt personalets arbejdsmiljø.
  Det er forventningen at øget anvendelse af velfærdsteknologi vil have en positiv effekt på ovenstående, samt medvirke til en mere hensigtsmæssig anvendelse af de offentlige ressourcer.

  Når det vurderes at en borger have gavn af et teknologisk hjælpemiddel, vil personalet tage kontakt til borgeren, de pårørende og eventuel værge og fortælle om mulighederne.

  Borgere som indgår i forsøget kan gives et teknologisk hjælpemiddel efter frikommunelovens §13 (Alarmer og pejlesystemer uden en forudgående myndighedsafgørelse, hvis borgeren ikke modsætter sig. I de tilfælde, hvor borgeren modsætter sig, vil brugen af alarmer og pejlesystemer kræve en myndighedsafgørelse.
  For teknologiske hjælpemidler efter frikommunelovens §14 (Situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning) kræves der altid en myndighedsafgørelse inden hjælpemidlet opsættes. Dette uanset om borgeren modsætter sig eller ej

  Forsøgshjemmel
  Lov om frikommunenetværk §13 (Alarmer og pejlesystemer)
  Lov om frikommunenetværk §14 (Situationsbestemt viseo-, audio- og bevægelsesovervågning)

  Forsøgsbeslutninger
  1. juni 2017: Lov om frikommunenetværk vedtages
  29. august 2017: Byrådet i Favrskov Kommune godkender opstart af forsøg
  6. december 2017: Børne- og socialministeriet godkender forsøget.

  Forsøgsmateriale
  Oprindelig ansøgning
  Uddybende ansøgning (nr. 1)
  Uddybende ansøgning (nr. 2)
   

 • Tilkøb af hjemmehjælp efter servicelovens § 83

  Forsøgstitel
  Tilkøb af hjemmehjælp efter servicelovens § 83

  Forsøgsperiode
  August 2018 – december 2021

  Forsøgsindhold
  Dette forsøg giver mulighed for tilkøb af ydelser ved kommunen, som er ud over den hjælp og støtte, som borgeren i forvejen er berettet til.

  Indtil nu har det været forbeholdt private leverandører at sælge tilkøbsydelser.

  Med muligheden for tilkøbsydelser fra kommunalt personale udvides borgernes muligheder, da det for en række borgere i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører, eller det vurderes mere hensigtsmæssigt at have samme hjælpere.

  I forsøget udbydes tilkøb inden for 'hjemmepleje', som omfatter praktisk hjælp, personlig pleje.

  Borgerne skal selv betale den fulde omkostning for alle tilkøb.

  Formålet med forsøget er:

  • At udvide borgernes muligheder for tilkøb, både i forhold til mulige leverandørvalg og mulige tilkøbsydelser
  • At borgerne opnår øget tryghed, livskvalitet, tilfredshed og en mere sammenhængende indsats ved tilkøb af hjælp ved kommunalt personale.


  Forsøgets målgruppe er borgere fra ældreområdet uanset boform, der i forvejen modtager støtte efter Servicelovens § 83.


  Forsøgshjemmel
  Lov om frikommunenetværk § 258

  Forsøgsbeslutninger
  1. juni 2017: Lov om frikommunenetværk vedtages
  29. august 2017: Byrådet i Favrskov Kommune godkender opstart af forsøg
  8. februar 2018: Ældreministeriet godkender forsøget.

  Forsøgsmateriale
  Ansøgning
   

Senest opdateret

13.11.2018
mbdm