You are here

Frikommune

Her kan du læse om, hvad det betyder, at Favrskov Kommune er frikommune på socialområdet.

Fra oktober 2017 til december 2021 er Favrskov Kommune med i frikommunenetværkene:

 • "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde", et netværk bestående af kommunerne: Favrskov, Aabenraa, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg og Skive.
   
 • "Billigere boliger og fleksible boligløsninger", et netværk bestående kommunerne: Favrskov, København, Høje Taastrup, Randers, Roskilde og Århus.
   

Favrskov Kommune er med for at afprøve nye muligheder og indsatser, der skal give en bedre opgaveløsning for borgerne. Det skal ske gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring.

Det betyder, at der kan søges om lov til at afprøve nogle tiltag, som ellers ikke er mulige inden for den nuværende lovgivning.

Målet er at samle erfaringer og viden, som kan bruges til at vurdere om forsøgene skal føre til en generel lovgivning, der kan gælde for alle landets kommuner.

Evaluering

For at skabe viden om forsøgene og deres effekter, bliver der gennemført en evaluering af alle igangsatte forsøg. Evalueringerne laves i samarbejde med VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Sammen med VIVE har netværket udarbejdet en evalueringsmetode, der sikrer en grundig og systematisk indsamling af viden, som efterfølgende kan bruge i analyser og evalueringer af forsøgene.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forsøg, som er igangsat i Favrskov Kommune.

Frikommuneforsøg

 • Flytning af varigt inhabile

  Forsøgstitel

  Udfordre anvendelse af Servicelovens § 129 om optagelse i botilbud
   

  Forsøgsperiode

  November 2017 – december 2021
   

  Forsøgsindhold

  Livsvilkårene for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse forandrer sig i løbet af deres liv. Deres funktionsnedsættelse kan ændre sig, eller der kan ske forandringer i deres nærmiljø. Det faktum, at flere borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse lever længere end tidligere, sandsynliggør, at denne ændring sker. Det er derfor langt fra sikkert, at det tilbud, som er borgerens aktuelle hjem, er det bedst egnede for borgeren resten af vedkommendes liv.
   

  Igennem dette forsøg ønsker netværket at give borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der ikke kan give et informeret samtykke, bedre mulighed for at flytte til et
  botilbud, som matcher borgerens behov og/eller ønsker.
   

  Målgruppen for forsøget er alle borgere med et betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, som ikke kan give et informeret samtykke. Det vil sige, at der er tale om borgere, som på grund af deres nedsatte psykiske funktionsniveau ikke forstår spørgsmålet om de ønsker at flytte, og hvilke konsekvenser der er forbundet med at sige nej eller ja til at flytte til et nyt tilbud.
   

  En flytning kan blive en realitet, hvis de fire nedenstående punkter er opfyldt:

  • Borgeren ikke modsætter sig flytningen.
  • Borgerens værge samtykker til, at borgeren flytter til et andet tilbuddet.
  • Handlekommunen vurderer fagligt, at et andet tilbud vil matche borgerens behov bedre, end der hvor borgeren allerede bor.
  • Borgerens handlekommune er en af de syv kommuner i netværket ’Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde’ (Skive, Silkeborg, Randers, Aabenraa, Herning, Holstebro, Favrskov).

  Borgeren vil altid blive inddraget i planen om at flytte, men en stor del af forsøgets målgruppe vil ikke kunne indgå i en mundtlig dialog, hvorfor medarbejderne er særligt opmærksomme på borgernes signaler.


  Initiativet til en flytning kan komme fra både værgen, borgerens sagsbehandler eller medarbejdere omkring borgerens aktuelle tilbud.

  Forsøgshjemmel

  Lov om frikommunenetværk §12
   

  Forsøgsbeslutninger

  1. juni 2017: Lov om frikommunenetværk blev vedtaget
  29. august 2017: Byrådet i Favrskov Kommune godkendte opstart af forsøg
  4. oktober 2017: Børne- og socialministeriet godkendte forsøget.

 • Teknologiske hjælpemidler til omsorg og støtte

  Forsøgstitel

  Brug af teknologiske hjælpemidler som supplement til støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil
   

  Forsøgsperiode

  December 2017 – december 2021
   

  Forsøgsindhold

  Dette forsøg giver mulighed for at bruge teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte, ved personer, der ikke kan give samtykke hertil.
   

  Der ses eksempler på bosteder, hvor en række borgere drager nytte af diverse elektroniske hjælpemidler, f.eks. videoovervågning om natten, der gør, at de ikke forstyrres af personale, der skal ind på deres værelse. Denne mulighed har personer, der på grund af psykisk funktionsnedsættelse ikke er i stand til at give samtykke, ikke. Der kan være enighed blandt pårørende og fagpersoner om, at et teknologisk hjælpemiddel vil gavne borgeren, men det er ikke lovligt at anvende det, når borgeren ikke kan give samtykke. Det skaber således en ulighed, hvor personer med psykisk funktionsnedsættelse kan få dårligere vilkår end andre.
   

  Det er denne ulighed forsøget skal medvirke til at gøre mindre.
   

  Målgruppen for forsøget er personer med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan give et informeret samtykke. Det vil sige, at der er tale om borgere, som grundet deres nedsatte psykiske funktionsniveau ikke forstår spørgsmålet om de ønsker et teknologisk hjælpemiddel, og hvilke konsekvenser der er forbundet med at sige nej eller ja til hjælpemidlet.
   

  Der er primært tale om borgere fra handicapområdet, som vurderes at have gavn er forsøget, men også borgere fra ældreområdet kan inddrages i forsøget. Uanset om det er borgere fra handicapområdet eller ældreområdet, så er det borgere, som bor i et botilbud eller botilbudslignende boformer i almene ældre- og plejeboliger.
   

  Formålet med forsøget er at undersøge effekten af hjælpemidlet på borgeres livskvalitet, frihed og privatliv, de pårørendes tryghed samt personalets arbejdsmiljø.

  Det er forventningen at øget anvendelse af velfærdsteknologi vil have en positiv effekt på ovenstående, samt medvirke til en mere hensigtsmæssig anvendelse af de offentlige ressourcer.

  Når det vurderes at en borger have gavn af et teknologisk hjælpemiddel, vil personalet tage kontakt til borgeren, de pårørende og eventuel værge og fortælle om mulighederne.

  Borgere som indgår i forsøget kan gives et teknologisk hjælpemiddel efter frikommunelovens §13 (Alarmer og pejlesystemer uden en forudgående myndighedsafgørelse, hvis borgeren ikke modsætter sig. I de tilfælde, hvor borgeren modsætter sig, vil brugen af alarmer og pejlesystemer kræve en myndighedsafgørelse.

  For teknologiske hjælpemidler efter frikommunelovens §14 (Situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning) kræves der altid en myndighedsafgørelse inden hjælpemidlet opsættes. Dette uanset om borgeren modsætter sig eller ej.
   

  Forsøgshjemmel

  Lov om frikommunenetværk §13 (Alarmer og pejlesystemer)
  Lov om frikommunenetværk §14 (Situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning)
   

  Forsøgsbeslutninger

  1. juni 2017: Lov om frikommunenetværk vedtages
  29. august 2017: Byrådet i Favrskov Kommune godkender opstart af forsøg
  6. december 2017: Børne- og socialministeriet godkender forsøget.

 • Tilkøb af hjemmehjælp efter servicelovens § 83

  Forsøgstitel

  Tilkøb af hjemmehjælp efter servicelovens § 83
   

  Forsøgsperiode

  August 2018 – december 2021
   

  Forsøgsindhold

  Dette forsøg giver mulighed for tilkøb af ydelser ved kommunen, som er ud over den hjælp og støtte, som borgeren i forvejen er berettet til.
   

  Indtil nu har det været forbeholdt private leverandører at sælge tilkøbsydelser.
   

  Med muligheden for tilkøbsydelser fra kommunalt personale udvides borgernes muligheder, da det for en række borgere i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører, eller det vurderes mere hensigtsmæssigt at have samme hjælpere.
   

  I forsøget udbydes tilkøb inden for 'hjemmepleje', som omfatter praktisk hjælp, personlig pleje.
   

  Borgerne skal selv betale den fulde omkostning for alle tilkøb.
   

  Formålet med forsøget er:

  • At udvide borgernes muligheder for tilkøb, både i forhold til mulige leverandørvalg og mulige tilkøbsydelser
  • At borgerne opnår øget tryghed, livskvalitet, tilfredshed og en mere sammenhængende indsats ved tilkøb af hjælp ved kommunalt personale.


  Forsøgets målgruppe er borgere fra ældreområdet uanset boform, der i forvejen modtager støtte efter Servicelovens § 83.
   

  Forsøgshjemmel

  Lov om frikommunenetværk § 258
   

  Forsøgsbeslutninger

  1. juni 2017: Lov om frikommunenetværk vedtages
  29. august 2017: Byrådet i Favrskov Kommune godkender opstart af forsøg
  8. februar 2018: Ældreministeriet godkender forsøget.

 • Teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere

  Forsøgstitel

  Teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud.


  Forsøgsperiode

  November 2018 – december 2021.


  Forsøgsindhold

  Forsøget giver mulighed for at afprøve teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsniveau, som er i målgruppen til en plejebolig eller et botilbud. 
   

  Der er tale om svært demente/svært handicappede, som ikke vil flytte fra deres hjem eller endnu ikke har fået et tilbud om en plejebolig eller et botilbud. Det er personer, som uden for deres hjem kommer i uværdige situationer og situationer, hvor de er i fare. De er ikke trafiksikre og kan ikke orientere sig uden for deres hjem. 
   

  De teknologiske hjælpemidler kan tages i brug, når der er truffet en myndighedsafgørelse. Herudover skal der være enighed mellem pårørende/værge og fagpersonale om, at det er den rigtige løsning, og at borgeren kan drage nytte af den. 
   

  Det er vigtigt, at det teknologiske hjælpemiddel bliver et supplement til den eksisterede støtte og omsorg. 
   

  Med udgangspunkt i at yde den rette og nødvendige omsorg for borgerne og i at skabe de bedste vilkår og rammer for såvel borgere, pårørende og medarbejdere er de konkrete mål med forsøget: 

  • At hindre borgere i at udsætte sig selv eller andre for uværdige/krænkende situationer, og for at der sker væsentlig personskade på dem selv eller andre uden for deres matrikel. 
  • At understøtte borgernes livskvalitet og frihed, så de kan komme ud og lave fysiske aktiviteter på deres matrikel uden fysisk besøg af personale, hvis det ikke er nødvendigt.
  • At afprøve og finde teknologiske løsninger, der kan løse fejl-alarmbesøg.
  • At de pårørende oplever tryghed ved teknologien og det konkrete teknologiske hjælpemiddel.
    

  Forsøgshjemmel

  Frikommunelovens § 14 d og e.
   

  Forsøgsbeslutninger

  1. juni 2018: Lov om frikommunenetværk vedtages.
  28. august 2018: Byrådet i Favrskov Kommune godkender opstart af forsøg.

 • Særlige døråbnere

  Forsøgsperiode

  November 2018 – december 2021
   

  Forsøgsindhold

  Forsøget giver mulighed for at anvende særlige døråbnere, der fører til og fra boenheder/klynger på større tilbud. Det kan dreje sig om plejecentre og botilbud, der består af flere forskellige afdelinger/enheder. 


  En særlig døråbner er et teknologisk hjælpemiddel, som bruges til at forsinke bestemte borgere. Det kan bestå af f.eks. to trykknapper, der monteres på døren. 


  Forsøgets målgruppe er borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som udsætter sig selv eller andre for fare ved at forlade deres bo- eller dagtilbud eller plejebolig. Forholdene i det enkelte tilfælde skal gøre det absolut påkrævet at afværge denne risiko og øvrige muligheder skal forgæves have været forsøgt anvendt.


  Denne mulighed giver medarbejderne på botilbud og plejecentrene bedre mulighed for at nå at følge med borgerne ud. 


  Med udgangspunkt i at yde den omsorg, som borgeren har behov for uden for deres hjem, og i at skabe de bedste vilkår og rammer for såvel borgere, pårørende og medarbejdere er de konkrete mål med forsøget:

  • At hindre borgere i at udsætte sig selv eller andre for væsentlig personskade uden for deres hjem. 
  • At understøtte borgernes livskvalitet og frihed, så de kan komme ud og lave fysiske ting og aktiviteter, som tidligere i deres liv.
  • At de pårørende oplever større tryghed ved sikkerheden i boenheden.

  Forsøgshjemmel

  Frikommunelovens § 14b


  Forsøgsbeslutninger

  1. juni 2018: Lov om frikommunenetværk vedtages.
  28. august 2018: Byrådet i Favrskov Kommune godkender opstart af forsøg.
  22.10.2018: Børne- og socialministeriet godkender forsøget.

 • Midlertidig ordning for unge mellem 18 og 23 år

  Forsøgsperiode

  Oktober 2018 - december 2021.


  Forsøgsindhold

  Forsøget giver Favrskov Kommune mulighed for at tilbyde familier med unge mellem 18-22 år med funktions-nedsættelse en midlertidig BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) frem til den unge fylder 23 år. Det betyder, at den unge får mulighed for at blive hos forældrene, indtil han/hun er mere moden og dermed også mere klar til at håndtere det ungdomsliv, der venter.


  Når en ung med massive hjælpebehov fylder 18 år, kan vedkommendes forældre ikke længere modtage tabt arbejdsfortjeneste for at passe den unge i hjemmet. Derfor tilbydes den unge oftest et botilbud. Som det gør sig gældende for andre unge, er unge med funktionsnedsættelser ikke nødvendigvis parate til at flytte hjemmefra, blot fordi de fylder 18 år.


  Ved bevilling af en midlertidig BPA udarbejdes der i samarbejde med forældre og den unge en skriftlig plan for den fremtidige indsats, således at overgangen fra hjemmet til et botilbud bliver så smidig som muligt.


  Senest seks måneder før den unge fylder 23 år træffes der afgørelse om, hvilken indsats, der opstartes efter udløbet af den midlertidige ordning.


  Målgruppen for forsøget er unge med betydeligt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, som fylder 18 år, bor hjemme hos deres forældre og er berettet til en BPA-ordning efter servicelovens § 95, stk. 3. 


  Forsøgshjemmel

  Frikommunenetværksloven.


  Forsøgsbeslutninger

  1. juni 2017: Lov om frikommunenetværk vedtages.
  28. august 2018: Byrådet i Favrskov Kommune godkender opstart af forsøg.

 • Udslusningsboliger

  Forsøgsperiode

  Oktober 2017 - december 2021.


  Forsøgsindhold

  Forsøget giver Favrskov Kommune mulighed for at indgå aftale med en almen boligorganisation om, at boligorganisationen stiller almene ældre- og ungdomsboliger til rådighed med henblik på udlejning som udslusningsboliger. Samtidig får Favrskov Kommune mulighed for at anvise udslusningsboliger – også i almene familieboliger - til borgere med væsentlige psykiske og sociale problemer, som ikke kommer fra et midlertidigt botilbud efter §§ 107 eller 110 i serviceloven.


  I udslusningsboliger kan der fastsættes særlige vilkår for leje af boligen. Disse vilkår løber normalt i to år og kan forlænges med yderligere tre år (max. fem år i alt) fra lejeforholdets begyndelse. Herefter kan lejer overtage lejemålet på almindelige vilkår. Samtidig har kommunen mulighed for at yde tilskud til huslejen i udslusningsperioden med henblik på at give lejeren en mere lempelig indgang til det almindelige boligmarked.


  Målgruppen for udslusningsboliger er borgere med psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer af et omfang, så de har brug for hjælp efter serviceloven til blandt andet at opretholde boligen. Det kan f.eks. være personer, som er visiteret til socialpædagogisk bistand efter serviceloven § 85. Det kan også være unge i risiko for hjemløshed, som tidligere har været anbragt, og som gives sociale indsatser i kombination med udslusningsboligen. 


  Udslusningsboligerne er ikke egnede til personer med et permanent handicap med behov for særlig støtte og uden udsigt til den nødvendige indtægtsforbedring inden for en femårig tidshorisont, idet borgeren efter udslusningsperioden overtager boligen på ordinære lejevilkår.


  Forsøgshjemmel

  Lov om frikommunenetværk § 25.


  Forsøgsbeslutninger

  1. juni 2017: Lov om frikommunenetværk vedtages.
  29. august 2017: Byrådet i Favrskov Kommune godkender opstart af forsøg.

Senest opdateret

14.04.2021
anoa