You are here

Læge og sygesikring

Her kan du skifte læge og sygesikringsgruppe eller bestille det gule sygesikringskort.

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Desuden kan du også få tilskud til:

 • medicin
 • tandlægehjælp
 • børnebriller
 • fysioterapi
 • fodterapi
 • kiropraktorhjælp
 • psykologhjælp


Hvor stort et tilskud du får, afhænger af hvilken behandling, der er tale om, og om du er sikret i gruppe 1 eller gruppe 2.

Læs mere om tilskud til behandling hos Patientkontoret på Region Midts hjemmeside.

Ønsker du at møde op i Borgerservice og få hjælp, kan du bestille tid i forvejen her

Personoplysninger samt mere om læge og sygesikring

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine personoplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du foretager ændringer i fx din adresse, navne-, civilstands-, lægevalgsoplysninger mv.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen skal registrere oplysninger i CPR (Det Centrale Personregister). Herudover håndteres bestilling af nyt sundhedskort, lægevalg og –skift, og vi vil i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.
   

  Vi videregiver kun oplysninger, såfremt vi er lovmæssigt forpligtet til det.
   

  Hjemlen til at behandle oplysninger findes i CPR-loven, jf. lovbekendtgørelse om Det Centrale Personregister, lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, som ændret ved L 2018-05-23 nr. 503 (ændringer som følge af ikrafttræden af forordning om databeskyttelse) samt sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med tilhørende forskrifter.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan i særlige tilfælde kræve oplysninger berigtiget og/eller slettet.
   

  For indsigt i oplysninger fra CPR skal du benytte den digitale selvbetjeningsløsning, som du kan finde på Borger.dk, søg under registerindsigt.
   

  Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 89 64 60 95.


  Læs mere om databeskyttelse her
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.
   

  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5                                                          
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

 • Journaloverdragelse

  Når du skifter læge, skal du beslutte, om du vil have din journal overført til din nye læge.

  Du kan i to uger efter et lægeskifte, tage stilling til om du ønsker journaloverdragelse til den nye læge.

  Hvis du ikke ønsker at din nye læge får adgang til din journal, kan du sætte kryds i ”Min læge skal ikke have overdraget journal” i løsningen.

  Her kan du bruge løsningen Journaloverdragelse ved lægeskift.

 • Hvilke sikringsgrupper findes der?

  Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

  • gruppe 1:
   • tilmeldt én bestemt læge
   • skal have henvisning til speciallæger
  • gruppe 2:
   • ikke tilmeldt én bestemt læge
   • skal ikke have henvisning til speciallæger
   • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

  Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

  Læs mere om sikringsgrupper på sundhed.dk

 • Kan jeg skifte sygesikringsgruppe?

  Ja, det kan du godt. Ved almindeligt og selvvalgt gruppeskift koster sundhedskortet 200,- kr. (2019)

  Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft 14 dage efter, at kommunen har modtaget din anmodning. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted et år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskiftet, derfor gebyret.
  Hvis ikke du kan betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp på Borgerservicecentret i Hinnerup.

 • Borgeroplysning om aktuelle og historiske sygesikringsdata

 • Healthcare for cross border commuters

  If you work in Denmark but live in another EU/EEA Member State, you may be entitled to a special health card that gives you the right to treatment in Denmark on equal terms with all others. The special health card gives you access to public health-care services such as hospital treatment, medical care, reimbursement of medicinal products and dental treatment, funeral grant and physiotherapy, etc.

  The special health card documents that you are entitled to public health-care services without being resident in Denmark or being registered with the national register.

  Find more information for cross border commuters here

 • Lægeliste for Favrskov Kommune

 • Kørselsgodtgørelse til speciallæge og hospital

 • Tilskud briller til børn under 16 år

  Hvis dit barn er under 16 år, kan du få tilskud til brilleglas og brillestel. Du kan få tilskud fra første gang dit barn skal have briller.


  Derudover kan du få tilskud hvis:

  • Det er nødvendigt at skifte stellet - enten fordi det er blevet for lille eller for slidt
  • Det er nødvendigt at skifte glasset - fordi styrken ikke passer længere

  Tilskuddet er et fast beløb pr. stel og pr. glas - uafhængigt af prisen for stel og glas  i øvrigt. Tilskuddet kan bevilges uanset om barnet står registreret i sygesikringsgruppe 1 eller 2.


  Hvordan søger du?

  Når du har købt briller til dit barn og vil søge tilskud, skal du henvende dig i Borgerservicecentret og medbringe:

  • Den originale regning
  • Kvittering for, hvad du har betalt
  • Oplysning om barnets navn og personnummer

  Det bevilgede tilskud vil typisk blive indsat på din Nemkonto efter cirka 1-2 uger.


  Du kan finde information om tilskuddet i 'Bekendtgørelse om tilskud til briller til børn under 16 år'. I bekendtgørelsens bilag 1 finder du taksterne for det tilskud, som du kan få til henholdsvis stel og glas.


  Klagevejledning

  Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til Borgerservicecentret eller Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Klagen skal sendes eller indleveres senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.


  Yderligere tilskud

  • Hvis dit barn er under 10 år, og har en synsstyrke over +7 (Hypermetrop), så kan du søge om at få tilskud efter Serviceloven
  • Hvis dit barn lider af visse varige øjenlidelser. Før du køber brillerne, skal du ansøge Favrskov Kommune om dækning af dine udgifter. Hjælpen er skattefri
  • Hvis der er sket ændringer i dine forhold, som du ikke har kunnet forudse, og som gør det vanskeligt for dig fremover at klare dig selv økonomisk. Før du køber brillerne til dit barn, skal du ansøge Favrskov Kommune om dækning af dine udgifter. Hjælpen er skattefri.
 • Behandling i udlandet

  Du kan i en række tilfælde få sygesikringstilskud til regningen for behandling i et andet EU-/ EØS-land.

  Du kan kun få tilskud til de ydelser, der gives tilskud til i Danmark.

  Du kan ikke få tilskud til medicin og sygehusbehandling.

  Sygesikringen Danmarks hjemmeside og på Regions Midt's hjemmeside kan du finde flere nyttige oplysninger om emnet.

  Tilskuddet svarer til det beløb, du får dækket, hvis du benytter en tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor i Danmark.

  Som gruppe 1 sikret kan du få tilskud til:

  • Tandbehandling
  • Behandling hos fysioterapeut
  • Behandling hos kiropraktor

  Tilskud ydes hvis:

  • Regningen er på et sprog, som kommunens medarbejdere umiddelbart har mulighed for at forstå
  • Regningen er udspecificeret
  • Det fremgår af regningen at den er betalt
  • Der ikke er ydet tilskud fra et andet EU-land til behandlingen

  Tilskud gives eksempelvis ikke ved tandbehandling til:

  • Akutkonsultation
  • Bedøvelse
  • Røntgen
  • Krone og broarbejde

   

  Som gruppe 2 sikret kan du derudover få tilskud til behandling hos alment praktiserende læge og speciallæge

   

Vælg læge

Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

Find behandler på sundhed.dk (nyt vindue)

Lægevalg og flytning
Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter.

Du kan vælge læge på ny, hvis du:
 • flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).
 • flytter mere end 15 km væk fra din nuværende læge og ikke bor i hovedstadsområdet.

Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen. Så hvis du ønsker at vælge en læge, der har lukket for patienttilgang og er længere væk end 15/5 km fra din nye bopæl, skal du kontakte din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. Vær opmærksom på at valg af læge med lukket for patienttilgang kan kræve accept fra lægen. 

Regler for hjemmebesøg

Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt.

Valg af læge på plejehjem eller bosted

Hvis dit plejehjem eller bosted (§ 108 institution) har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

Hvordan skifter jeg læge?

Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Valg af læge for børn under 15 år

Børn under 15 år har som udgangspunkt samme læge/klinik som deres forældre (eller værge).

Har I som forældre fælles forældremyndighed og fælles bopæl, men hver jeres læge/klinik, kan I selv beslutte, hvilken af disse læger/klinikker jeres barn skal være tilmeldt.

Hvis I har hver jeres bopæl, har børnene som hovedregel samme læge som den af jer, hvor børnene er bopælsregistreret. 

Hvis I som forældre skifter læge, fx i forbindelse med flytning, vil jeres børn automatisk få den samme læge, som I vælger.

Hvordan skifter jeg læge, når jeg bliver 15 år

Når du fylder 15 år, kan du vælge en anden læge, end den dine forældre har valgt til dig.

 • Det er gratis at skifte læge i den måned, du fylder 15 år og i måneden efter. Herefter koster det 205 kr. (2020)
 • Du skal have NemID for at skifte læge.

Hvis du er 15-17 år, gælder desuden følgende:

 • Dine forældre kan ikke skifte læge digitalt, når du er over 15 år. De skal gå i borgerservice og vise gyldig legitimation.
 • Når du fylder 18 år, kan dine forældre kun skifte læge for dig, hvis de har fået en fuldmagt fra deres nu myndige barn.

Som forælder kan du skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Hvad koster det at skifte læge?

Det er gratis at skifte læge, hvis:

 • din nuværende læge lukker sin praksis
 • din nuværende læges praksis deles i flere
 • du skifter læge i forbindelse med en flytning
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge.

Ellers koster det 205 kr. (2020) at skifte læge.

Gratis lægeskift er først gennemført, når du har fået information via eBoks eller fysisk brev fra region eller kommune om lægeskiftet. 

Tilmeld dig NemSMS

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige.

Tilmeld dig NemSMS

Det er gratis at tilmelde sig og modtage NemSMS. Du tilmelder dig ved at logge på Digital Post under Menu og Tilmelding. Her finder du NemSMS. Ved tilmeldingen skal du skrive dit mobiltelefonnummer og acceptere vilkårene.

Når du accepterer vilkårene, giver du tilladelse til, at alle offentlige myndigheder, der anvender NemSMS, kan sende dig sms-påmindelser – fx forud for en undersøgelse på et hospital. Nogle hospitalsafdelinger kan desuden tilbyde at oprette dig som NemSMS-modtager.

Læs mere om, hvordan du bruger NemSMS

Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

 • lægens træffetider
 • lægens køn og alder
 • om lægen tager imod nye patienter
 • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
 • om der er handicapvenlige adgangsforhold
 • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
 • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.

Få overblik over dine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Oplysningerne er tilgængelige ca. to måneder efter behandlingen.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

18.03.2020
akl