You are here

Personligt tillæg

Søg om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension og er vanskeligt stillet økonomisk.

Det personlige tillæg er et ekstra individuelt tillæg, som du kan søge om til en konkret udgift. Du kan søge om tillægget som folkepensionist, eller hvis du er blevet tildelt en førtidspension før januar 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af din ansøgning.

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx. være udgifter til betaling af briller, tandbehandling og diætkost, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

I ansøgningen skal du sende os oplysninger om:

 • Indkomst
 • Udgifter
 • Formue
 • Prisoverslag samt begrundelse for det personlige tillæg

 

Favrskov Kommune vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Udgifter til eksempelvis tandbehandling, fysioterapi, briller og fodbehandling ydes efter reglerne om helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg.

Pensionister kan efter visse regler få varmetillæg til varmeudgifter i ejer-, leje-, og andelsboliger, men skal også selv betale en del.

Bemærk, at du skal søge om personligt tillæg via digital selvbetjening, som du finder et link til i den røde boks herunder.

Du kan læse mere om ansøgningskravene til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg i pjecen her

Læs mere om, hvordan du søger tillæggene digitalt, og hvordan du kan få hjælp til ansøgningen 

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen sendes til Borgerservicecentret inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, sender Borgerservicecentret klagen videre til Ankestyrelsen.

Du kan få råd og vejledning om personligt tillæg hos Borgerservicecentret.

Personoplysninger og mere om tillæg

 • Behandling af personoplysninger

  Sådan behandler vi dine oplysninger

  Favrskov Kommune behandler oplysninger om dig, når du indsender ansøgning om helbredstillæg og personligt tillæg. Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt oplysninger om dine ferieforhold fra andre offentlige og private myndigheder, herunder Skattestyrelsen, Feriekonto og A-kasser.

  Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand.


  Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag eller til efterfølgende kontrol, jfr. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2-5 eller integrationslovens § 50, stk. 5 og 6.


  Kommunen har adgang til Udbetaling Danmarks oplysninger om dine og din ægtefælle/samlevers indtægt, personlig tillægsprocent og formue som er nødvendige for beregning af helbredstillæg og personligt tillæg, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8, stk. 2.


  Til kontrol af din indkomst- og formueforhold kan kommunen kræve nødvendige oplysninger fra pengeinstitutter og arbejdsgivere. Oplysningerne kan sammenstilles med de øvrige oplysninger om dine økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 3.
   

  Behandlingen af oplysninger

  Kommunen registrere de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.


  Kommunen kan videregive oplysning om tilskuddets størrelse til behandleren.


  Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt til, at videregive oplysninger som kan have betydning for en ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6,9 og 10.


  Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger fra forskellige offentlige registre hos fx. Skattestyrelsen og folkeregistret, jf. lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der sammenkøres data om økonomiske forhold samt bopæls- og familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og formodede. Formålet med samkøringen er at hindre fejl i offentlige bevilligede udbetalinger.


  Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger om formodede fejl eller urigtige data til kommunen, som derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal reguleres, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.

  Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når kommunen har fået besked om resultatet.


  Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.


  Hjemlen til at behandle oplysningerne findes i Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet alm. og  alm. førtidspension m.v. nr. 1635 af 13. december 2018 og Bekendtgørelse om social pension nr. 1636 af 13. december 2018.
   

  Dine rettigheder

  Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.


  For indsigt i oplysningerne i forbindelse med helbredstillæg og personligt tillæg, bedes du henvende dig til Borgerservicecentret.
   

  Kontakt vore databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, kan kommunens databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dbr@favrskov.dk eller tlf. 8964 6095.


  Læs mere om databeskyttelse her
   

  Klage

  Du kan klage til Datatilsynet over Favrskov Kommunes behandling af dine personoplysninger.


  Datatilsynet kan kontaktes på:
  Borgergade 28,5
  DK-1300 København K.
  E-mail: dt@datatilsynet.dk
  Tlf. 33 19 32 00

 • Erklæringer til brug for behandlere

 • Guides til digital ansøgning af de tre tillæg

  Har du brug for at komme i gang med den digitale ansøgning til helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg, kan du få god hjælp fra én af nedenstående guides. De tre guides er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen og udviklet til brug på Borger.dk, men de tre guides kan du også anvende, hvis du for eksempel søger via selvbetjeningsløsningerne på Favrskov.dk.

Hvordan får jeg et personligt tillæg?

Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Kan jeg få personligt tillæg?

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling og diætkost, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

Kan jeg få tillæg ud over personligt tillæg?

Måske kan du få andre tillæg ud over det personlige tillæg. Fx:

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Brexit

Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere vil være et EU-land. Det får konsekvenser på en lang række områder. Det vil bl.a. få betydning for den fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU-lande. Udenrigsministeriet har en oversigt over de områder, der bliver berørt: 

Kontakt

Borgerserivcecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Direkte telefonnummer:

Tlf. 89 64 63 32

Tlf. 89 64 63 19

Senest opdateret

09.04.2019
akl