You are here

Specialrådgivning

Specialrådgivningen varetager opgaver for borgere, der er fyldt 25 år og har fysisk, psykisk og/eller sociale funktionsnedsættelser.

Specialrådgivningen visiterer til hjælp og støtte i form af blandt andet:

 • Misbrugsbehandling
 • Bostøtte
 • Botilbud
 • Forsorgshjem og krisecentre
 • Merudgiftssager
 • Ledsagerordninger
 • BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance)
   

Ud over at visitere til forskellige tilbud, yder teamet også rådgivning og vejledning.  

Indsatsen i Specialrådgivningen ydes ligegyldig dit forsørgelsesgrundlag. Det betyder, at det ikke gør en forskel, om du er tilkendt førtidspension, er selvforsørgende, kontanthjælpsmodtager eller andet.  

Rådgivningen sker med udgangspunkt i lov om social service samt lov om kompenserende specialundervisning for voksne. 

Du skal kontakte Visitationen hvis dit spørgsmål drejer sig om: 

 • Boligindretning
 • Pleje og praktisk bistand
 • Hjælpemidler
 • Kørselsordninger

Læs mere om

 • Hjælpeordning BPA

  BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance.

   

  Favrskov Kommune bevilger BPA til dig, som har en vidtgående fysisk og eller psykisk nedsat funktionsevne. Herudover skal du have behov for bistand, pleje, overvågning og ledsagelse, som ligger ud over, hvad Favrskov Kommune kan tilbyde f.eks. via hjemmeplejen.

   

  Målet med BPA ordning er, at du bliver i stand til at få en tilværelse, der ligger så tæt på det normale som muligt - selvfølgelig med bistand fra dine hjælpere.

   

  BPA ordning medfører, at du får udbetalt et tilskud til aflønning af dine hjælpere.

  Betingelser for at få bevilliget BPA er:

  • Du kan fungere som arbejdsleder for hjælperne
  • Du kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne

  Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrører bl.a. spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælperne. Du har dog mulighed for overdrage tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Det vil så være den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som bliver arbejdsgiver for hjælperne.

   

  Hvis du har overdraget ansvaret til en forening eller en privat virksomhed, yder Favrskov Kommune tilskud til enten foreningens eller den private virksomheds udgifter til administration af ordningen. Hvis ansvaret er overdraget til en nærtstående, kan der ikke ydes tilskud til administrationen af ordningen.

   

  Der skal rettes henvendelse til Specialrådgivningen for at ansøge om ordningen.

 • Ledsagerordning

  Ledsagerordningen er et tilbud til dig, som ikke kan færdes alene udenfor hjemmet pga. betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

   

  Tilbuddet gælder for dig mellem 16 og 67 år. Er du inden det fyldte 67 år visiteret til ordningen, kan denne dog bevares, men der kan ikke etableres en ledsageordning, når ansøgeren er over 67 år.

   

  Formålet med ledsagerordningen er at give den handicappede større valgfrihed og øget selvstændighed. Ledsagelsen kan f.eks. benyttes til indkøbsture, besøg hos venner og familie, fritidsundervisning og biografture.

   

  Målgruppen for ledsagerordning kan være kørestolsbrugere og andre svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagtseende, psykisk udviklingshæmmede eller personer med hjerneskader.

   

  Ledsageordningen er på 15 timer om måneden. Der kan ske reduktion i timerne, såfremt du bor i en boform, hvor der i forvejen ydes ledsagelse.

   

  Der skal rettes henvendelse til Specialrådgivningen for at ansøge om ordningen.
   

  Ledsagerordningen bevilliges jf. lov om social service § 97

Kontakt

Rådgivere:

Vibeke Demant
tlf. 89 64 43 07

Anne Velling
tlf. 89 64 43 44

Gitte Damgaard
tlf. 89 64 43 33

Dorte Holm
tlf. 89 64 43 34

Janne Harregaard Jensen
tlf. 89 64 43 35

June Aggerholm Pedersen
tlf. 89 64 23 03

Senest opdateret

13.01.2021
anoa