You are here

Socialt snyd

Favrskov Kommune arbejder aktivt med at stoppe misbrug med offentlige ydelser i samarbejde med andre myndigheder.

Favrskov Kommune hverken kan eller vil acceptere, at nogle personer misbruger offentlige midler og modtager ydelser, som de ikke er berettigede til. 

Målsætningen er:

 • At finde og stoppe sager, hvor der sker socialt snyd

 • At forebygge socialt snyd nu og i fremtiden


En metode til at stoppe misbrug er "helhedsorienteret sagsbehandling". Det vil sige, at en kontrolgruppe arbejder på tværs af kommunens afdelinger. Oplysninger afgivet ét sted i kommunen bliver automatisk udvekslet med andre afdelinger i det omfang, det er relevant for at forhindre snyd.

Kommunen samarbejder også med andre offentlige myndigheder som eksempelvis Politi, Udbetaling Danmark og SKAT. Kommunen videregiver blandt andet anmeldelser om sort arbejde og snyd med moms til SKAT.

Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at personen ikke er klar over, eller opmærksom på, hvilke oplysninger personen har pligt til at give kommunen. Kommunen holder ikke øje med, hvornår der sker ændringer i forhold, der ligger til grund for udbetaling af en eventuel ydelse. Borgeren har pligt til at oplyse ændringer i f.eks indkomst eller civil status.

Har du mistanke om eller ønsker du at foretage en anmeldelse om socialt snyd, kan du henvende dig til kommunen digitalt, telefonisk eller personligt. Sender du papirbrev og ønsker at være anonym, skal du være opmærksom på ikke at skrive navn og adresse på brev eller konvolut.

Via den digitale anmeldelse har du mulighed for at være anonym.

Mere om socialt snyd

 • Hvad betyder det at være "reelt enlig"?

  Hvis du modtager ydelser som enlig, skal du være opmærksom på at du godt kan blive betragtet som samlevende i lovgivningens forstand. Du er samlevende, hvis du har et ægteskabslignende forhold. Også selvom din partner ikke har folkeregisteradresse på din bopæl. 

  Hvis du har et ægteskabslignende forhold, er du ikke reelt enlig.

  Ægteskabslignende forhold er for eksempel:

  • Samliv på trods af forskellige adresser
  • Når parterne har samme bopæl
  • Når I har fælles økonomi
  • Når parterne yder kontante bidrag til den fælles husførelse
  • Når parterne bidrager til den fælles praktiske husførelse
  • Når man helt eller delvis forsørges af den anden part

  Økonomisk konsekvens

  Hvis det bliver vurderet, at du ikke er reelt enlig, har det en konsekvens for dig.

  Den økonomiske konsekvens er for eksempel:

  • Du vil ikke kunne modtage børnetilskud, hvilket betyder det ordinære og ekstraordinære børnetilskud
  • Hvis du modtager hjælp fra kommunen til betaling af institutionsplads, er det ikke sikkert, at det er muligt længere. Der skal ske en ny beregning af hjælpen, da din partners indtægt skal indgå i beregningen
  • Er du på SU, kan du ikke længere modtage dobbelt SU
  • Din boligstøtte skal beregnes på ny, således din partners indtægt indgår i beregningen for boligstøtten
  • Hvis din partner også er forælder til dit barn, er det ikke længere muligt at få udlagt børnebidrag af kommunen
  • De ydelser, som du uberettiget måtte have modtaget fra kommunen, vil blive krævet betalt  tilbage
 • Oplysningspligt

  Som borger har du pligt til at opgive korrekte oplysninger til folkeregistret. Modtager du offentlige ydelser har du ligeledes oplysningspligt.

  Du har pligt til at kontakte kommunen eller Udbetaling Danmark, hvis du er i tvivl om du har ret til de ydelser, som du modtager. Det er nemlig kun dig selv, der reelt kan vide om dine forhold er blevet ændret. Det betyder, at du har ansvaret for, at kommunen eller Udbetaling Danmark får besked om ændringer, som kan have betydning for den ydelse, som du modtager.

  Hvis du for eksempel flytter skal du anmelde flytning senest 5 dage efter flytningen til din opholdskommune. Du skal stå tilmeldt den adresse, hvor du opholder dig mest, og hvor du har dine personlige ejendele. Du skal også give din opholdskommune besked, såfremt du flytter du af landet.

  Et andet eksempel kan være, hvis der sker ændringer i dine økonomiske forhold.

  Hvis du er i tvivl, kan Borgerservicecentret naturligvis være dig behjælpelig med at afklare din situation.

  Du kan se, hvornår du har oplysningspligt her.

 • Hvad hvis jeg driver virksomhed?

  Hvad skal du og din virksomhed være opmærksom på?

  • At kommunen skal orienteres, hvis du som selvstændig erhvervsdrivende har genoptaget arbejdet efter en sygemelding
  • At de angivne sygeperioder er korrekte, når du søger om sygedagpengerefusion til dig selv eller dine ansatte
  • At ansatte (fra udlandet) skal have et registreringsbevis (arbejdstilladelse), inden de starter i jobbet, se www.nyidanmark.dk for yderligere information
  • At løn og lønsedler er korrekte, herunder indberettet til E-indkomstregistret, se www.skat.dk for yderligere information
  • At regnskabsmæssige krav overholdes
  • At ansatte ikke uretmæssigt modtager offentlig forsørgerydelse

  Hvis du er i tvivl, så er Borgerservicecentret naturligvis behjælpelig med at afklare din situation.

  Hvad kan der ske, når kommunen undersøger en sag?

  Favrskov Kommune kan:

  • Foretage uanmeldt virksomhedskontrol
  • Pålægge virksomheden at føre logbog
  • Udveksle oplysninger med SKAT og Politi
  • Hyre en ekstern revisor på skatteyders regning
  • Kræve tilbagebetaling af sociale ydelser, som den pågældende ikke har været berettiget til
  • Beslutte at melde sagen til politiet 
 • Hvad hvis jeg vil anmelde socialt snyd?

  Har du mistanke om eller ønsker du at foretage en anmeldelse om socialt snyd du henvende dig til kommunen digitalt, telefonisk og personligt.

  Du har mulighed for at henvende dig anonymt. Alle henvendelser - også anonyme - behandles fortroligt, tages alvorligt og behandles grundigt.

  Hvis du lægger navn til anmeldelsen skal du vide, at den anmeldte kan få oplyst dit navn ved en aktindsigt.

  Der er ingen formkrav til, hvordan en anmeldelse skal se ud. En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem anmeldelsen vedrører - navn, adresse m.m.

  • Oplysninger om, hvilken form for socialt snyd du har mistanke om

  • Oplysninger om, hvorfor du tror der er tale om socialt snyd

  • Navn og eventuel adresse på modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager

  • Hvor lang tid modparten har været hos ydelsesmodtager

  • Hvor ofte modparten er hos ydelsesmodtager

  • Om modparten har ting i ydelsesmodtagers hjem

  • Har modparten en bil?

  • Om modparten er far eller mor til ydelsesmodtagers børn

  • Eventuelle supplerende oplysninger, der kan være relevante for sagens betydning

  Du har mulighed for at oplyse alle ovenstående oplysninger i den digitale anmeldelse til kommunen.

  Du skal være opmærksom på, at du som anmelder ikke er part i sagen, jfr. forvaltningsloven, og kan derfor ikke få at vide, hvad der sker videre i sagen.

Kontakt

Borgerservicecentret
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

03.12.2018
akl