You are here

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU er en treårig ungdomsuddannelse til unge, der ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser – heller ikke med specialpædagogisk støtte. Det kan være forskellige typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for din berettigelse til et STU-forløb. STU-forløbene har blandt andet elever med generelle indlæringsvanskeligheder, AFS-problematikker, ADHD, psykiske problemer, fysiske handicaps og multihandicap.

Uddannelsens formål er at give kompetencer til at leve så selvstændigt og aktivt som muligt.

Uddannelsen omfatter undervisning, vejledning og praktik. Samtidig giver uddannelsen tilknytning til et miljø med venner og udvikling af sociale erfaringer.

Fleksibelt eller endnu mere fleksibelt

STU Favrskov er målrettet unge med et udviklingspotentiale i forhold til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse. Unge med forskellige funktionsniveauer og problematikker inden for autisme, personlighedsforstyrrelser og sindslidelser, som betyder at de ikke er parate til en ordinær ungdomsuddannelse.

STU Favrskov har to linjer: en S-linje og en Flex-linje for de elever, som har behov for et endnu mere fleksibelt forløb.

UUJ visiterer

Unges Uddannelse og Job (UUJ) vurderer den enkelte ansøgers behov i forhold til valg af linje.

For at blive indstillet til en STU skal Unges Uddannelse og Job (UUJ) vurdere og godkende sagen. Uddannelsesforløbet planlægges mellem elev og STU vejleder ved UUJ. Er eleven under 18 år, skal planen også godkendes af forældre.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op over en uddannelsesplan, som evalueres og justeres én gang årligt eller efter behov.

Afklaring

De første 12 uger af uddannelsen er der fokus på at afklare hvilke mål, eleven skal arbejde med det første år. Derudover er der fokus på at begynde en afklaring af elevens personlige, sociale og faglige færdigheder samt elevens motivation, ønsker og særlige behov.

Uddannelsen kan siges at være bygget op over 3 dele: en almen del, en specifik del og erhvervspraktikker.

 • Den almene del retter sig mod elevens identitet og sociale relationer med henblik på at fremme selvværd, selvtillid og selvstændighed.
 • Den specifikke del retter sig mod den unges færdigheder med henblik at fremme elevens mulighed for at klare sig med mindst mulig kompenserende støtte og forberede eleven til erhvervspraktikker.
   

Kontaktperson

Eleven får tilknyttet en kontaktperson, og der afholdes jævnligt samtaler med fokus på uddannelsesmålene, elevens læring og trivsel på STU Favrskov.

Bevis

Ved uddannelsens afslutning får eleven et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer i hele uddannelsesforløbet. Afbrydes uddannelsen før uddannelsens afslutning får eleven et kompetencepapir for de uddannelseselementer eleven har færdiggjort.

Godt at vide om STU

 • Optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have afsluttet grundskolen og være mellem 16 - 25 år, når du begynder STU-forløbet.

   

  Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og din sagsbehandler, der indstiller dig til visitationsudvalget.

  Her afgøres det, om du kan visiteres til STU i Favrskov Kommune.

 • Studiestart

  Der er studiestart to gange om året:

   

  Februar

  • Første hverdag i februar (evt. den 1. februar, hvis dette er en hverdag

  August

  • Tirsdag i uge 32
 • Ansøgningsfrist

  For studiestart på STU i august, skal ansøgningen være UUJ i hænde senest d. 15. marts og gerne så hurtigt som muligt.

   

  For studiestart på STU i februar, skal ansøgningen være UUJ i hænde senest d. 15. september og gerne så hurtigt som muligt.  

   

  Du kan søge enten via din uddannelsesvejleder eller gennem optagelse.dk, hvis du kommer direkte fra 9. eller. 10. klasse. 

 • Økonomi

  Egenbetaling

  Eleverne skal forvente en delvis egenbetaling ved ikke-undervisningsrelaterede arrangementer såsom studieture, fester og andre sociale arrangementer.

  Befordring til og fra STU og arbejdspraktikker

  Befordringsudgifterne med offentlig transport dækkes af STU.

  STU betaler ikke for månedekort i ferier.

  Særligt ifm. praktik

  Som udgangspunkt etableres der praktikker i Favrskov kommune, og befordringen refunderes derfor kun inden for kommunegrænsen. Befordring til pladser uden for kommunegrænsen, refunderes i særlige tilfælde.

 • Åbningstider og ferie

  Åbningstider

  • Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 08:00 - 14:00
  • Onsdag: kl. 08:00 - 14:00
  • Fredag: kl. 08:00 - 12:00

  Mødetider

  • Mandag - torsdag: 09:00 – 13:55
  • Fredag: 09:00 – 12:00

  Lukkedage

  • Alle helligdage, samt de 3 dage op til påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag

  Ferielukning

  • Vinterferie: uge 7
  • Sommerferie: uge: 27, 28, 29, 30 og 31
  • Efterårsferie: uge 42
  • Juleferie fra d. 21.12 til første normale arbejdsdag efter nytår

  Regler for ferie i undervisningstiden

  Som udgangspunkt kan man som elev på STU ikke afholde ferie uden for de fastlagte ferie- og lukkedage på STU Favrskov.

  Hvis du af særlige årsager ønsker at afholde ferie i undervisningstiden, kan du ansøge om enkeltstående feriedage hos STU leder Mikkel Stokholm Juul.

 • Retningslinjer

  Sociale netværk. eksempelvis Facebook

  Ansatte og elever er ikke venner, så længe eleverne er indskrevet på STU.

  Udveksling af privat telefonnummer

  Personalet udleverer ikke egne telefonnumre til eleverne.

  Rygepolitik

  Al rygning forgår udendørs på de anviste rygeområder.

  Alkohol og stoffer

  Det er ikke tilladt at være påvirket af hverken alkohol eller stoffer på STU. Overtrædelse af dette vil medføre hjemsendelse.

  Ved fester har eleverne mulighed for at nyde en enkelt genstand.

  Mobil og iPad

  Mobiltelefoner og iPads benyttes ikke i undervisningstiden, medmindre underviserne giver tilladelse hertil.

  Mobiltelefoner skal opbevares i eget skab eller i ”mobilkassen” i undervisningstiden.

  Hvis disse regler ikke overholdes, vil man blive bedt om at forlade undervisningen og risikerer at blive hjemsent for dagen.

  Regler for ferie i undervisningstiden

  Som udgangspunkt kan man som elev på STU ikke afholde ferie uden for de fastlagte ferie- og lukkedage på STU Favrskov.

  Hvis du af særlige årsager ønsker at afholde ferie i undervisningstiden, kan du ansøge om enkeltstående feriedage hos STU leder Mikkel Stokholm Juul.

  Retningslinjer for ulovlig billeddeling og hævnporno

  Eleverne oplyses ved studiestart om, at det er strafbart at tage/dele billeder, video og lyd af både elever og undervisere uden samtykke.

  Eleverne oplyses om, at de i yderste konsekvens kan blive politianmeldt for overtrædelse af dette.

  Retningslinjer for mobning på STU Favrskov

  "Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssig og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.” (Kilde: Arbejdstilsynet)

  På STU Favrskov accepterer vi ikke mobning, da det strider mod vores ønske om et godt og trygt miljø for vores elever og personaler.

  Vi har en forventning om at elever, undervisere og ledelse sammen arbejder for at STU Favrskov til stadighed forbliver et godt sted at lære og være.

  Vi arbejder med forebyggelse af mobning gennem undervisningsforløb og elevsamtaler.

  Hvis det sker, at en eller flere af vores elever bliver udsat for mobning, så er det vigtigt, at det bliver opdaget hurtigt, og at der reageres hurtigt – og meget gerne inden en evt. konflikt udvikler sig til decideret mobning. 
  Vi har på STU Favrskov en forventning om at vores elever passer på hinanden og sammen modarbejder mobning. Elever, der ser eller hører, at andre bliver mobbet, opfordres til at fortælle dette til egen eller de involverede elevers kontaktunderviser. 

  Undervisere på STU Favrskov har fokus på at eleverne trives enkeltvis og i fællesskab og er forpligtet til at gribe ind, hvis de observerer mistrivsel og mobning.
  Underviserne vurderer i tilfælde af mobning, om det har en så voldsom karakter at ledelsen bør inddrages.
  Er eleven under 18, vil underviser eller ledelse inddrage forældre.

   

  STU Favrskovs retningslinjer for offentliggørelse af billede og video

  STU Favrskov bruger billeder og video fra STU Favrskovs undervisning og aktiviteter på trykte og digitale medier. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra vores skoler, åbner skolen for omverdenen, rejser debatter, videndeler, og informerer om arrangementer for elever og forældre.
  Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvor i mod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller deres forældre).

  Situationsbilleder

  Situationsbilleder, der må offentliggøres uden samtykke, defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være aktiviteter på studietur, halloweenfest, besøg på praktikplads, dimissionsfest, etc. Et billede af elever i en undervisningssituation, hvor ikke den enkelte elev, men undervisningen er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede.
  STU Favrskov offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal med andre ord være harmløse ud fra en normal betragtning.
  Modtager STU Favrskov indvendinger mod offentliggørelse af situationsbilleder, skal vi af etiske grunde undlade at bruge disse billeder, og evt. publicerede billeder fjernes fra internettet i det omfang det er muligt.

  Portrætbilleder

  STU Favrskov offentliggør ikke portrætbilleder af personer, uden først at have indhentet samtykke til offentliggørelse.
  Når der er tale om portrætbilleder af en elev på 15 år eller derover, kan han/hun i almindelighed selv give samtykke til, hvorvidt skolen må offentliggøre portrætbilleder. Datatilsynet vurderer, at en elev på 15 år eller derover som udgangspunkt er modne til at overskue konsekvenserne af et samtykke til offentliggørelse af billeder på internettet.
  En samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage ved at STU Favrskov.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til STU Favrskovs retningslinjer for offentliggørelse af billeder og video kan du kontakte konstitueret leder af STU Favrskov: Mikkel Stokholm Juul mijj@favrskov.dk,  mobil: 20 52 73 61.

Mere information om STU

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.​

Kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Personale

Anne

Anne

Camilla

Camilla

Inge

Inge

Jens

Jens

Susanne STU

Susanne

June

June

Karina

Karina

Martin

Martin

Mette

Mette

Mikkel

Mikkel

Rasmus

Rasmus

Kontakt

STU Favrskov
Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Mikkel Stokholm Juul
Konstitueret afdelingsleder
Mob 20 52 73 61

Senest opdateret

16.09.2020
mbdm