Denne kvalitetsstandard gælder for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (herefter benævnt STU) i Favrskov Kommune.

Kvalitetsstandarden er godkendt af Favrskov Byråd 23. februar 2021

Den indeholder information til dig som borger om de tilbud og ydelser, som Favrskov Kommune tilbyder på området.

Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er Byrådet i Favrskov Kommune, som beslutter kommunens kvalitetsstandarder.

Person på skateboard

Mest muligt i eget liv

Visionen for Handicap og Psykiatri er, at du som borger skal være ”Mest muligt i eget liv”. Det betyder, at der visiteres til mindst indgribende tilbud i dit nærmiljø, og støtten tilrettelægges individuelt og fleksibelt. Du skal have størst mulig ansvar for og indflydelse på eget liv, og støtten foregår derfor i dialog og samarbejde mellem dig og medarbejderen på tilbuddet.

Formål med indsatsen

Ungdomsuddannelsen er rettet mod din personlige og sociale udvikling og er derfor ikke en videreførelse af undervisningen i folkeskolen. Formålet med STU er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen skal medvirke til, at du opnår en almen dannelse, at du støttes i dine interesser, evner og særlige færdigheder samt at afprøve og udvikle dine muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø og møde den praktiske virkelighed. STU ligestiller unge med særlige behov med andre unge, således at alle unge har mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

Hvem kan modtage STU?

STU er til dig, der trods specialpædagogisk støtte, tilknytning af mentor eller lignende ikke kan gennemføre en almindelig eller en anden ungdomsuddannelse.

Du er i målgruppe til STU:

 • Hvis du har en nedsat psykisk funktionsevne eller andre særlige behov og er mellem 16 og 25 år
 • Hvis du ikke har andre muligheder for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der gives specialpædagogisk støtte eller anden støtte til dig
 • Hvis du har afsluttet folkeskolen.

Favrskov Kommune vurderer på baggrund af en funktionsevnevurdering, om du er i målgruppen. I givet fald har du ret til en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset dine særlige forudsætninger og behov.

Du kan modtage tilbud om ungdomsuddannelse indtil det fyldte 25. år. Kommunen er forpligtet til at fremsætte tilbuddet i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis du fortsætter undervisningen i folkeskolen, en friskole eller en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør. Du skal have indgået en aftale om en uddannelsesplan inden den dag, hvor du fylder 25 år. Uddannelsen kan dog påbegyndes efter det 25. år.

Eksempler på unge, der kan være i målgruppen

 • Unge udviklingshæmmede
 • Unge med svære bevægelseshandicaps
 • Multihandicappede unge
 • Unge med autisme/asperger
 • Unge med ADHD
 • Unge med psykiske og/eller sociale lidelser
 • Unge med erhvervet hjerneskade.

Unge, der ikke er omfattet af målgruppen

Du vil ikke være i målgruppen for STU, hvis du kan gennemføre anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller anden støtte, herunder FGU (forberedende grunduddannelse).

Du kan have et behandlingsmæssigt behov, der betyder, at du ikke kan starte op på et STU-forløb. Det behandlingsmæssige behov i form af for eksempel psykiatrisk eller misbrugsbehandling skal dækkes inden ansøgning og eventuel godkendelse.

Er du over 25 år og ønsker et forløb, der svarer til en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, kan der eventuelt tilrettelægges et uddannelsesforløb efter lov om specialundervisning for voksne.

Bord med voksdug og maling

Aktiviteter, der kan indgå i STU

Ungdomsuddannelsen kan bestå af en række forskellige delelementer, og den kan indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og kan konkret bestå af:

 • En almendannende del, der indeholder fag som samfundsforhold, økonomi og støtte til at lære at klare sig selv.
 • En specifik målrettet del, der med udgangspunkt i dine interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.
 • Praktikophold i virksomheder eller institutioner, der kan give dig erfaring med arbejdsforhold og samarbejde med en arbejdsplads.

Ungdomsuddannelsens målsætninger, indhold og tilrettelæggelse skal tage hensyn til din funktionsevne, f.eks. ved at lade elementer af træning og mere omsorgsprægede aktiviteter indgå i den samlede uddannelsesplan.

Ved afslutning af din uddannelse udleveres et kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole og praktikforløb, du har deltaget i.

Uddannelsens omfang og varighed

 • 3-årigt forløb med aktiviteter, der svarer til fuldtidsundervisning.
 • Mindst 840 timer pr. år inklusiv et eventuelt afklaringsforløb på indtil 12 uger.
 • Uddannelsen kan suppleres med andre aktiviteter, f.eks. specialundervisning for voksne.
 • Det er muligt at afbryde uddannelsen og genoptage den igen. Din sagsbehandler i Børn og Familie eller Handicap og Psykiatrirådgivningen skal godkende pauser i uddannelsen af længere varighed. Anmodning om genoptagelse af uddannelsen skal som udgangspunkt ske inden du fylder 25 år.
 • Visitationsudvalget i Favrskov Kommune kan afbryde din uddannelse, hvis du ikke deltager aktivt i uddannelsesforløbet. • Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter, du har påbegyndt den.

STU-tilbud sammen med botilbud

Der kan kun i særlige tilfælde bevilges et STU-tilbud sammen med et botilbud.

Påbegyndelse af uddannelsen

Favrskov Kommune har besluttet, at uddannelsen kan påbegyndes to gange årligt. Det er første mandag i februar og første mandag i august.

unge mennesker i skole

Uddannelsessteder

Ungdomsuddannelsen kan sammensættes af en række delelementer, som er tilpasset dig. Delelementerne kan leveres af skoler under lov om specialundervisning for voksne, efterskoler, folkehøjskoler, institutioner for erhvervsrettede uddannelser, daghøjskoler, værksteder og lign. Der kan både være tale om undervisningsforløb og praktikforløb. Forløbet skal være særligt tilrettelagt for dig.

Det gælder for alle unge, at valget af ungdomsuddannelse må ske med udgangspunkt i de til enhver tid eksisterende tilbud. Favrskov Kommune har sine egne STU tilbud. Det er som udgangspunkt dette tilbud, som benyttes.

Du kan læse mere om de forskellige STU-tilbud her

Befordring

Favrskov Kommune afholder udgifter til befordring i følgende tilfælde:

Unge, der ikke har et særligt befordringsbehov

 • Hvis du har en afstand mellem hjem og undervisningssted t/r på 22 km og derover, ydes der befordringsgodtgørelse. Det kan være i form af godtgørelse af udgifter til offentlig transport eller ved befordring med eget befordringsmiddel til statens laveste takst.
 • Hvis du har en afstand mellem hjem og undervisningssted t/r på mindre end 22 km, skal du som udgangspunkt selv betale for befordring. Hvis STU forløbet er bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og du modtager uddannelseshjælp, kan Jobcentret bevilge godtgørelse for befordringsudgifter på op til 1.000 kr. om måneden efter § 83 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Unge, der har et særligt befordringsbehov

 • Har du et særligt befordringsbehov, bliver du som udgangspunkt hentet og bragt af STU Favrskov.
 • Hvis du selv ønsker at sørge for befordring, kan Favrskov Kommune bidrage til dækning af udgifterne med et aftalt månedligt beløb.
 • Hvis du selv kan befordre dig ved hjælp af et særligt hjælpemiddel kan Favrskov Kommune bidrage til at afholde udgiften hertil.
 • Du kan henvises til at benytte offentlige befordringsmidler i det omfang dit handicap tillader det, og det ikke medfører urimelig lang befordrings- og ventetid. Favrskov Kommune afholder udgiften hertil.
 • Hvis det er påkrævet med ledsagelse under befordringen afholder Favrskov Kommune udgifterne hertil.
unge mennesker foran computer

Henvendelse

Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med STU, skal du henvende dig til:

Unges Uddannelse og Job (UUJ)

Vesselbjergvej 18
8370 Hadsten
kui@favrskov.dk

tlf.: 89 64 42 80

For at dit ønske om optagelse på STU pr. 1. august kan nå at blive behandlet og vurderet, skal din ansøgning være UUJ i hænde senest 15. marts og gerne så hurtigt som muligt.

Ønsker du STU pr. 1. februar skal din ansøgning være UUJ i hænde senest 15. september og gerne så hurtigt som muligt.

Du kan søge enten via din uddannelsesvejleder eller gennem optagelse.dk, hvis du kommer direkte fra 9. eller. 10. klasse.

Din uddannelsesvejleder i UUJ og din sagsbehandler indstiller til visitationsudvalget, som træffer beslutning om:

 • du er omfattet af målgruppen
 • uddannelsesplan samt behov for afklaringsforløb
 • hvilken STU, der bevilges
 • væsentlige ændringer i uddannelsesplanen
 • din ungdomsuddannelse skal afbrydes.

Visitationsudvalget skal lægge betydelig vægt på din og evt. dine forældres ønsker med hensyn til nærmere tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet.

Udgifter

Ungdomsuddannelsen er gratis. Det er ikke muligt at modtage SU i forbindelse med STU. Er du i tvivl om dit forsørgelsesgrundlag, skal du kontakte Jobcentret.

Lovgrundlag

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

§ 2. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge omfattet af 1. pkt., der er tilmeldt kommunens folkeregister, en 3-årig ungdomsuddannelse efter denne lov, jf. dog § 8, stk. 4.

Stk. 2. Tilbuddet gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør. Hvis den unge fortsætter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. efter undervisningspligtens ophør, gives tilbuddet dog først i forbindelse med denne undervisnings ophør.

Stk. 3. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud indtil det fyldte 25. år.

Stk. 4. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest 5 år efter, at den er påbegyndt.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at oprette halvårlige eller helårlige optag af unge på en ungdomsuddannelse. Træffer kommunalbestyrelsen beslutning herom, skal beslutningen offentliggøres.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.