Denne kvalitetsstandard gælder for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge og voksne i Favrskov Kommune.

Den er godkendt af Byrådet 15. december 2020

Den indeholder information til dig som borger om de tilbud og ydelser, som Favrskov Kommune tilbyder på dette område.

Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i lov om social service og sundhedsloven.

Det er Byrådet i Favrskov Kommune, som fastlægger kommunens kvalitetsstandarder.

Behandlingen foregår i dialog og samarbejde mellem dig, rusmiddelbehandleren og andre relevante fagpersoner.

Du skal tage ansvar for din egen behandling og være indstillet på at yde en indsats i behandlingen.

rødvin hældes i glas

Formål med indsatsen

I samarbejde med dig vil vi afklare dine ønsker og styrker, dine muligheder for forandring i forhold til dit brug af rusmidler og dit fysiske, sociale og familiemæssige liv.

Hvis du modtager ydelser fra Familierådgivningen, Jobcenter og/eller Handicap og Psykiatri, tilbydes du en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, da Favrskov Rusmiddelcenter arbejder tæt sammen med disse aktører.

Målene for behandlingen fastsættes individuelt og kan være rusmiddelfrihed/afvænning, periodevis stoffrihed og forbedret livskvalitet.

Behandlingen tilrettelægges med udgangspunkt i dine egne ønsker og behov.

Er du under 18 år, inddrages dine forældre, dit netværk og dit uddannelsessted så vidt muligt i behandlingsforløbet. Behandlingsindsatsen følges altid op af konkret stillingtagen til en efterbehandlingsplan.

Hvem kan modtage støtte?

Du kan uden visitation kontakte Favrskov Rusmiddelcenter telefonisk, på mail eller ved at møde op efter aftale. Du kan således frit henvende dig for at få rådgivning/ vejledning eller behandling for misbrug af rusmidler. Dine forældre og pårørende kan også henvende sig, hvis du er under 18 år.

Er det første gang, du henvender dig til Favrskov Rusmiddelcenter, tilbydes du en samtale hurtigst muligt og senest inden for 14 dage, som behandlingsgarantien foreskriver. Der er mulighed for, at de første to samtaler er anonyme.

Hvis du ønsker yderligere udredning eller behandling, kræver det, at du indskrives med navn og cpr.-nummer eller tilbydes anonym behandling. Er du under 18 år, tager Favrskov Rusmiddelcenter kontakt til Familierådgivningen, der står for bevillingen, og, efter aftale med dig, inddrager dine forældre.

Visitation og indskrivning 

Indskrivningsproceduren indebærer følgende elementer:

  1. Kontakt til Favrskov Rusmiddelcenter, sagsbehandler i Familierådgivningen (under 18 år) eller Handicap- og Psykiatrirådgivningen (over 18 år)
  2. Udfyldelse af samtykkeerklæring
  3. Udfyldelse af oplysningsskema
  4. Når du har talt med én af behandlerne i rusmiddelcentret, er der mulighed for at blive visiteret til et ambulant tilbud
  5. Ved indskrivning til behandling udarbejdes en behandlingsplan i rusmiddelcentret
  6. Orientering om oplysningspligt.

Aktiviteter, der kan indgå

Hjælpen til dig ydes efter en individuel og konkret vurdering af dit misbrug.

Råd og vejledning

Favrskov Kommune tilbyder råd og vejledning med mulighed for anonymitet, hvis du har behov for dette i relation til dit misbrug. Rådgivning kan gives telefonisk eller ved op til to personlige samtaler i Favrskov Rusmiddelcenter.

Udvidet rådgivning til unge og forældre

Er du under 18 år og kun har brugt rusmidler i kort tid eller er stoppet, men behøver hjælp til fortsat ophør, kan du tilbydes udvidet rådgivning.

Er du og din familie i kontakt med Familierådgivningen, kan tilbuddet først iværksættes efter aftale med familiebehandleren.

Tilbuddet forudsætter samtykke fra både dig og dine forældre.

kvinde ryger

Anonym behandling

Er du over 18 år, og har du et behandlingskrævende rusmiddelforbrug, kan du få tilbud om anonym alkohol- eller stofmisbrugsbehandling. Du kan modtage hjælp på baggrund af fysiske funktionsnedsættelser samt hjælp i forbindelse med midlertidig husly uden at falde uden for målgruppen.

Du kan henvende dig anonymt via mail eller telefon og få en afklarende samtale om dit behandlingsbehov. I forbindelse med den afklarende samtale skal du oplyse din hjemkommune. Formålet med samtalen er at afdække, om du tilhører den beskrevne målgruppe. På baggrund af afklaringssamtalen beslutter Favrskov Kommune, hvilken behandling du kan tilbydes og henviser dig evt. til et af de behandlingstilbud, som kommunen har indgået aftale med. Anonym ambulant behandling foregår adskilt fra de almindelige behandlingstilbud, således at formålet med anonymiteten opnås.

Hvis du ønsker anonym behandling og samtidig har en sag i Favrskov Kommune, foregår behandlingen ved Rusmiddelcenter Aarhus, som Favrskov Kommune har et samarbejde med. Der tilbydes et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed, som indeholder gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.

Lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 142 er ikke omfattet af det anonyme behandlingstilbud.

Hvis du har et stofmisbrug og har behov for ordination af Metadon, Subutex eller anden medicin, vil du skulle mødes med og vurderes af en læge i Favrskov Rusmiddelcenter.

Udredning af behandlingsbehov

Har du problemer med rusmidler, kan du få samtaler med en rusmiddelbehandler. Målet med samtalerne er at få afklaret, om du har behov for misbrugsbehandling.

Rådgivning

Er du under 18 år, har du mulighed for op til 8 rådgivningssamtaler, inden der evt. iværksættes et behandlingsforløb. Udvidet rådgivning henvender sig primært til unge med et eksperimenterende rusmiddelforbrug.

Er du over 18 år, har du mulighed for op til to anonyme rådgivningssamtaler, inden der evt. iværksættes et behandlingsforløb.

Ambulant behandling

Er du under 18 år, og har du et problematisk rusmiddelforbrug, tilbydes du ungebehandling efter U18-modellen. Det er et helhedsorienteret behandlingsforløb, hvor der er fokus på samarbejde med dine forældre, netværk, skole og fritidstilbud.

Forældre til en rusmiddelbrugende vil blive inddraget i behandlingsforløbet og blive tilbudt et individuelt pårørendeforløb.

Er du over 18 år, omfatter den ambulante behandling individuelle samtaler ud fra dine ønsker og egne målsætninger. Fokus i behandlingen er på motivation, udarbejdelse af individuel målsætning, identifikation af højrisikosituationer mv. Hyppigheden af samtalerne varierer i forhold til, hvor du er i din behandling.

Der tilbydes også gruppebehandling. Du tilbydes en sundhedssamtale hos sociallægen. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.

Døgnbehandling

Er du under 18 år og har behov for døgnbehandling, kan dette iværksættes i helt særlige tilfælde, hvor Favrskov Kommune vurderer, at du ikke hjælpes tilstrækkeligt, mens du stadig bor hjemme. Døgnbehandling vil blive iværksat som en anbringelse uden for hjemmet via Familierådgivningen.

Når du er over 18 år og indskrevet i Favrskov Rusmiddelcenter, kan du efter en konkret vurdering visiteres til døgnbehandling med midlertidigt ophold i et tilbud efter servicelovens § 107.

Favrskov Kommune kan fastsætte en betaling for opholdet. Din sag drøftes på et visitationsmøde, og du vil efter mødet få oplyst, hvad der er besluttet i din sag.

Gravid med rødvin i glas

Behandlingstilbud til gravide

Gravide med risikoforbrug af rusmidler tilknyttes et regionalt familieambulatorium. Ligeledes vil børn af mødre med et risikoforbrug af rusmidler blive fulgt i Familieambulatoriet.

Du kan henvende dig til Familieambulatoriet på Aarhus Universitetshospital uden at være visiteret.

Er du gravid og tilbydes døgnbehandling, har du mulighed for at indgå en kontrakt om tilbageholdelse i forbindelse med døgnbehandlingen.

Er du under 18 år, iværksættes behandlingstilbud i tæt samarbejde med Familierådgivningen og Familieambulatoriet på Aarhus Universitetshospital.

Misbrugspsykiatrisk vurdering og udredning

Favrskov Rusmiddelcenter har tilknyttet en psykiater, der ud fra en individuel samtale kan lave en misbrugspsykiatrisk vurdering.

Er du under 18 år, skal psykiatrisk udredning og evt. medicinering varetages af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Er du over 18 år, har du mulighed for op til to anonyme rådgivningssamtaler, inden der evt. iværksættes et behandlingsforløb.

piller

Substitutionsbehandling

Hvis du har et stofmisbrug, har du mulighed for at modtage substitutionsmedicin. Målet med behandlingen er at give dig social og medicinsk stabilitet.

Sociallægen i Favrskov Rusmiddelcenter står for den lægelige undersøgelse. Efter sociallægens ordination, sker udlevering af substitutionsmedicinen i samarbejde med apotekerne.

Substitutionsmedicinen naxolone gives akut, hvis man får en overdosis. Du og dit nære netværk kan få information om substitutionsmedicinen hos sociallægen. Hvis du og dine nære efter samtalen med lægen ønsker, at I får undervisning i brugen af naloxone, så tilbyder personalet undervisning. Lægen udskriver præparatet efter man har modtaget undervisningen.

Nogle borgere kan få dækket udgifter til befordring til og fra behandlingsstedet af den kommune, som er ansvarlig for behandlingen, jf. sundhedslovens § 170 a og bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Sundhedstilbud

Er du i stofmisbrugsbehandling og i risikogruppe for hepatitis og HIV, tilbydes rådgivning og screening ved sociallægen. Du er i risikogruppen, hvis du nu eller tidligere har sniffet eller injiceret dit stof.

Kvinde med glas med rødvin og cigaret

Familieorienteret rusmiddelbehandling

Et rusmiddelproblem hos et familiemedlem vil på forskellige måder påvirke hele familien. Favrskov Rusmiddelcenter arbejder derfor med familieorienteret rusmiddelbehandling, hvor familiemedlemmer inddrages i rådgivningen. Det overordnede formål er, at du og din familie kan få den nødvendige støtte til at genfinde balancen som familie.

Læs mere om behandling til hele familien

Mere om rusmiddelbehandling i Favrskov Kommune

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Behandlingsgarantien gælder ikke for anonym behandling for stofmisbrug.

Er du under 18 år og har et misbrug, der betyder, at du har store udfordringer i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole, og som medfører sociale, fysiske og/eller psykiske skader, skal Favrskov Kommune sørge for et behandlingstilbud senest 14 dage efter, du eller dine forældre har henvendt sig til kommunen. Dine forældre skal give samtykke til, at behandlingstilbuddet iværksættes. Er du fyldt 15 år, skal du selv give samtykke til behandling.

Er du over 18 år og har et misbrug, skal misbrugsbehandling iværksættes senest 14 dage efter, du har henvendt dig til Favrskov Kommune. Fristen regnes fra din første personlige henvendelse med ønske om behandling. Fristen kan dog fraviges, hvis du vælger at blive behandlet i andet offentligt eller privat godkendt behandlingstilbud, end det Favrskov Kommune tilbyder.

Er du under 18 år, og har et behandlingskrævende stofmisbrug, skal Familierådgivningen udarbejde en handleplan for behandlingen og for den nødvendige støtte til dig. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med dig og din familie.

Er du over 18 år, får du tilbudt en handleplan fra sagsbehandleren i Handicap- og Psykiatrirådgivningen. Der udarbejdes en behandlingsplan i tæt samarbejde mellem dig og behandleren i Favrskov Rusmiddelcenter. Målet er, at du opnår størst mulig motivation, egen indsigt og tager ansvar for efterlevelse af indholdet i planen.

Behandlingsplanen koordineres i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Planen justeres efter behov. Hvis du har et stofmisbrug, skal opfølgningen på din behandlingsplan desuden ske senest en måned og igen seks måneder efter, dit behandlingsforløb er afsluttet.

Favrskov Rusmiddelcenter inddrager dig i din udredning og behandling, herunder din behandlingsplan. Du skal tage ansvar for din egen behandling og være indstillet på at yde en indsats i behandlingen.

Når du er over 18 år og er visiteret til misbrugsbehandling, har du ret til at vælge et andet offentligt eller privat behandlingstilbud, der er godkendt af Socialtilsynet og optaget på Tilbudsportalen - tilbudsportalen.dk.

Det konkrete tilbud skal være af tilsvarende karakter, som det kommunen har visiteret til. Der vil derfor ikke være frit valg mellem f.eks. døgn- og dagbehandling, og det vil heller ikke være alle behandlingstilbud, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb.

Er du visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling, har du ret til frit valg mellem offentlig og private behandlingstilbud, medmindre, der er tale om lægelig behandling med heroin.

Adgangen til frit at vælge kan i særlige tilfælde begrænses, hvis hensynet til din fysiske eller psykiske tilstand taler for det.

Favrskov Rusmiddelcenter informerer dig om adgangen til at benytte andre behandlingstilbud og hjælper dig med at søge relevant information i forbindelse med det frie valg.

Ambulant stofmisbrugsbehandling og den medicin, der ordineres i forbindelse hermed i Favrskov Rusmiddelcenter, er uden egenbetaling.

Afgørelser, der er truffet efter den sociale lovgivning, kan påklages til Ankestyrelsen. Herunder hører også klager over manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter din henvendelse til kommunen, men ikke afgørelser om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Favrskov Rusmiddelcenter er behjælpelig med praktiske oplysninger i forbindelse med en klagesag.

Klager over den sundhedsfaglige virksomhed, f.eks. undersøgelse, behandling og tilsidesættelse af dine rettigheder i forbindelse med substitutionsbehandling eller alkoholbehandling, sendes til Styrelsen for Patientklager. Styrelsen kan alene tage stilling til, om der er grundlag for at rejse kritik. Du skal klage inden to år efter det tidspunkt, hvor du var eller burde være bekendt med det, du klager over.

Favrskov Rusmiddelcenter ser opkvalificering af medarbejdernes faglige kvalifikationer som en vigtig forudsætning for at tilbyde dig den bedst mulige behandling. Favrskov Rusmiddelcenter arbejder derfor med målrettet uddannelse af medarbejderne. Rusmiddelbehandlerne opkvalificeres løbende for at kunne varetage behandlingen. Senest har alle medarbejdere gennemført uddannelsesforløb til familieorienteret rusmiddelbehandler, og ungebehandlerne har været på uddannelse i U18-modellen.

Favrskov Rusmiddelcenter ser opfølgning og evaluering som centrale elementer i bestræbelserne på at sikre dig den bedst mulige behandling. Som følge heraf prioriterer Favrskov Rusmiddelcenter:

  • At indsatsen evalueres, og at din behandlingsplan efterleves og justeres.
  • At Favrskov Rusmiddelcenter indberetter oplysninger om din behandling til Stofmisbrugsdatabasen

Favrskov Kommune har som led i opfølgning af indsatsen fastlagt følgende måltal:

  • Andelen af misbrugere, der opnår det ønskede mål efter afsluttet behandling, udgør minimum 65 %.
  • Andelen af misbrugere, der har afsluttet deres behandling med det ønskede mål, og får tilbagefald inden for 12 måneder, udgør maksimalt 10 %.

Hvis målene skal nås, har vi brug for din aktive medvirken og samarbejde.

Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt. Vi har derfor pligt til at underrette Familierådgivningen, hvis du har hjemmeboende børn. Det gør vi typisk ved at inddrage Familierådgivningen, evt. i en fælles samtale, så vi kan afdække om dit barn har behov for støtte samt samarbejde herom.

Der kan kun visiteres til misbrugsbehandling på offentlige og private tilbud, som er godkendt af Socialtilsynet og optaget på Tilbudsportalen.

 Lov om social service:

§ 11 stk. 3:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:

1. Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.

2. Netværks- eller samtalegrupper.

3. Rådgivning om familieplanlægning.

4. Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.

§ 52 stk. 3:

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:

1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

3. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

4. Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, i en kommunal plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, eller i et botilbud, jf. § 107.

5. Aflastningsordning, jf. § 55, i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6.

6. Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.

7. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.

8. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.

9. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

1§ 101.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 3. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

§ 101 a.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. stk. 1, kan henvende sig til kommunen anonymt via hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale, jf. stk. 3, hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leverandører af tilbud, der er indgået aftale med, jf. stk. 2, skal behandle henvendelser, jf. stk. 3, og træffe afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale.

Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.”.

Sundhedsloven:

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling.

Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

§ 141 b. I forbindelse med tilbud om støtte til alkoholmisbrugere i form af døgnophold efter § 141 skal kommunalbestyrelsen tilbyde en gravid alkoholmisbruger at indgå en kontrakt om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter denne bestemmelse og §§ 141 c-141 e.

Stk. 2. Inden en behandling omfattet af stk. 1 indledes, skal kommunalbestyrelsen indgå en skriftlig kontrakt med den gravide alkoholmisbruger om behandling med mulighed for tilbageholdelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence til at indgå kontrakt, jf. stk. 2, til behandlingsinstitutionen, jf. § 141, stk. 3.

Stk. 4. En kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse af den gravide alkoholmisbruger skal indgås for perioden frem til fødslen.

Stk. 5. Den gravide alkoholmisbruger kan opsige en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse, når betingelserne for tilbageholdelse efter § 141 c ikke er opfyldt.

§ 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service, en vederlagsfri lægesamtale.

Stk. 2. En samtale i henhold til stk. 1 skal finde sted senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som har et stofmisbrug, vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 3 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

Stk. 5. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingstilbud m.v., jf. stk. 3, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Stk. 6. Behandling i henhold til stk. 3 skal iværksættes, senest 14 dage efter at en person, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler.

Stk. 7. En person, som er visiteret til behandling i henhold til stk. 3, kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret, medmindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn.

Stk. 8. Fristen i henhold til stk. 6 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret.

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Kontakt

Favrskov Rusmiddelcenter

Stationsstræde 51
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 32 50

Afdelingsleder

Susanne Dehn-Andersen

Tlf. 23 49 24 43