You are here

Offentlig vej eller privat fællesvej

Hvad betyder vejens status, og hvordan ser det ud der, hvor du bor?

Det er vigtigt, at du ved, om din vej er en offentlig vej eller en privat fællesvej. Er din vej en privat fællesvej, er det nemlig med stor sandsynlighed dit ansvar at rydde sne, vedligeholde og renholde vejen.

I fold-ud kasserne længere nede på siden kan du se, hvilke regler der gælder for henholdsvis offentlige veje og private fællesveje.

Er din vej en offentlig vej eller en privat fællesvej?

På kortet herunder kan du se, hvilke veje der er offentlige, og hvilke der er private fællesveje. Du kan enten zoome ind eller bruge søgefeltet øverst til højre.

 

 

Hvem bestemmer, om vejen er offentlig eller privat?

Det er kommunen, der bestemmer, hvilke veje der er offentlige, og hvilke der er private. Kommunen kan også ændre en vejs status. Dette kaldes omklassificering. 

Favrskov Kommune er for tiden i gang med at opklassificere en række veje fra privat til offentlig. 

Læs mere om opklassificering af veje i Favrskov Kommune

Mere om vejstatus

 • Offentlig vej

  Offentlige veje er som udgangspunkt de veje, gader, stier, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af kommunen. Derfor er det kommunen, der har ansvaret for og udgiften til vedligeholdelsen af de offentlige veje.

  Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at holde fortov og gangarealer ryddet for sne og gruse eller salte. Så selvom du bor ud til en offentlig vej, betyder det i praksis, at du skal:

  • fjerne ukrudt ud til fortovskanten
  • feje fortov
  • fjerne affald
  • rydde for sne
  • forhindre glatføre

  Hvis du ikke udfører de pligter, du har som grundejer, kan kommunen få arbejdet gjort på din regning. Du har også erstatningspligt, hvis nogen kommer til skade som følge af, at du forsømmer at rydde sne og gruse eller salte.

  Kommunens vedligeholdelsespligter er at holde offentlige veje, så de er i en ordentlig stand og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne. Det betyder, at kommunen løbende skal sørge for at udbedre skader og mangler.

  Det er også kommunen, der skal stå for snerydning og glatførebekæmpelse af færdselsarealerne på de offentlige veje.

  Du kan se den gældende lovgivning her: Lov om offentlige veje

 • Privat fællesvej

  Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik. Det er grundejerne, grundejerforeningen eller vejlauget, der har ansvaret for den private fællesvej. Det er også dem, der skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

  Fremadrettet skal grundejerne, grundforeningen eller vejlauget stå for at:

  • vedligeholde kørebanen, lapning af huller, ny asfaltering osv.

  • vedligeholde fortove, skifte knækkede fliser, omlægge fortove osv.

  • tømme rendestensbrøndene

  • feje kantsten

  • feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer

  • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen

  • renholde grøfter, rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, som kan hindre vandets frie løb

  • rydde for sne og glatførebekæmpe færdselsarealer, herunder også fortove, ved at gruse og salte. Som grundejer skal du også sørge for at rydde sne omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe samt installationer til trafikregulering

  • beskære træer og hække, så det ikke generer forbipasserende på fortove, rabatter og veje 

  Ovenstående liste er ikke udtømmende, men giver et godt overblik over de opgaver, grundejeren har ansvaret for på en privat fællesvej

  Du kan se den gældende lovgivning her: Lov om private fællesveje 

  Loven skelner mellem private fællesveje på landet og i byområder. Sommerhusområder har normalt status som byområde.

Kontakt

Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10
 

 

Senest opdateret

26.11.2019
anoh