You are here

Opklassificering af veje i Favrskov Kommune

 • Opklassificering af private fællesveje

  Fotoet er ikke fra Favrskov Kommune

Læs mere om aktuelle aktiviteter i forbindelse med opklassificeringen af private fællesveje og find generel information om projektet.

Generel information

Byrådet har vedtaget i videst mulig omfang at gennemføre en opklassificering af vejområdet i hele Favrskov Kommune. 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21, at ansvaret og ejerforholdene på vejområdet i videst mulig omfang skal harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune.

Den fremtidige harmonisering skal ske via en opklassificering af private fællesveje over en årrække - se evt. budgetblok A-236 og U-206.

I aftalen er det præciseret, at den tekniske forvaltning skulle udarbejde en samlet plan for, hvordan der over en årrække kan gennemføres en opklassificering af relevante private fællesveje.

Forvaltningens forslag til en samlet plan for hvordan opklassificeringen kan gennemføres blev forelagt Byrådet i oktober 2018 - du kan se sagen her. Planen beskriver forvaltningens forslag til overordnede kriterier for opklassificering og projektets tids- og procesplan. 

Af planen fremgår det, at opklassificeringen gennemføres i syv etaper. Etapeopdelingen sker med henblik på at opdele opgaven i håndterbare klynger. Du finder information vedrørende høringer og afgørelser for de konkrete etaper her.

Etapeopdelingen fremgår nedenfor:

 

 

 

Nedenfor kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte Per Roed på tlf. 23 43 39 71 eller på omk@favrskov.dk

Ofte stillede spørgsmål om opklassificering

 • Hvad er en privat fællesvej?

  En private fællesvej er en privat vej, der bruges af flere ejendomme og som er åben for offentlig trafik.

  Det er grundejerne, grundejerforeningen eller vejlauget, der har ansvaret for den private fællesvej. Det er også dem, der skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

  Læs mere om de forskellige vejklasser på siden her.

 • Hvem beslutter om min vej skal opklassificeres?

  I Favrskov Kommune er det Teknik- og Miljøudvalget, der beslutter, hvilke veje der skal opklassificeres. Beslutningen skal være begrundet i en samlet trafikal vurdering af vejen, herunder trafikintensitet, vejens betydning for det omkringliggende vej- og stinet, vejens art og typen af færdsel på vejen.

 • På hvilket lovgrundlag gennemføres opklassificeringen?

  Ifølge vejlovens § 15 kan kommunalbestyrelsen bestemme, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

   

  Foruden vejlovens § 15 gælder de almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning.

   

  Reglerne om partshøring findes i forvaltningslovens kapitel 5. Reglerne om partshøring giver en part ret til at udtale sig om sagen, inden kommunen træffer afgørelse.

   

  Ifølge forvaltningslovens §§ 22-24 skal en forvaltningsafgørelse være ledsaget af en begrundelse.

   

  Ifølge forvaltningslovens § 25 skal en forvaltningsafgørelse være ledsaget af en klagevejledning.

 • Omfatter projektet også nedklassificering af veje?

  Byrådet i Favrskov Kommune har truffet en politisk beslutning om, at det igangværende klassificeringsprojekt udelukkende omhandler opklassificering af private fælles veje. Projektet omfatter således ikke nedklassificering af offentlige veje.

 • Hvilken service leverer kommunen på opklassificerede veje?

  Når en privat fællesvej opklassificeres, overtager kommunen drifts- og vedligeholdelsesansvaret for vejen. Herefter leverer kommunen den samme service som på det øvrige kommunale vejnet.

   

  Drift og vedligehold:

  De offentlige vejes drifts- og vedligeholdelsesbehov vurderes løbende. Hvert år udlægges der nye asfaltslidlag på nedslidte asfaltveje, grusveje afrettes og tilføres grus, fortove genoprettes, brønde udskiftes, skilte udskiftes, rabatter slås og meget mere.

   

  Når kommunen overtager drifts- og vedligeholdelsesansvaret for en vej,  prioriteres dennes vedligeholdelsesbehov i relation til det øvrige kommunale vejnet.

   

  Vintervedligehold:

  Kommunen salter og rydder sne på offentlige veje, stier og pladser i perioden fra 15. oktober ti 15. april.

   

  Saltning og rydning sker efter en prioritering ud fra, hvor vigtige vejene og stierne er for at få afviklet trafikken. Du kan læse mere om kommunens vintertjeneste her.

   

  OBS: Som grundejer er det fortsat din pligt at holde fortovet rent og rydde sne på alle sider af din bolig, der grænser op til en offentlig vej, som du har adgang til. 15

 • Hvornår tages der stilling til min vej?

  Opklassificeringen gennemføres i syv etaper. Etapeopdelingen sker med henblik på at opdele opgaven i håndterbare klynger. Du kan se tidsplanen for de igangværende etaper nedenfor.

  Anden etape:

  Anden etape omfatter sognene Ødum og Grundfør. Den aktuelle tidsplan for anden etape fremgår nedenfor:

  Nov 2019 - Udarbejdelse af påtænkte afgørelser

  Jan 2020 - Politisk godkendelse af påtænkte afgørelser

  Jan 2020 - Påtænkte afgørelser sendes i høring

  Jan 2020 - Borgermøde

  Jun 2020 - Udarbejdelse af endelige afgørelser

  Aug 2020 - Politisk godkendelse af endelige afgørelser

  Dec 2020 - Udmatrikulering af opklassificerede veje

  Apr 2021 - Ikrafttrædelse

   

  De resterende etapers tidsplan er ikke endeligt fastlagt.  Etaperne igangsættes løbende, og planlægges så der maksimalt er tre igangværende etaper på samme tid.

  Den aktuelle tidsplan for etape tre ses nedenfor. Etape tre omfatter sognene Haldum og Vitten.

  Okt 2020 - Politisk godkendelse af påtænkte afgørelser

  Okt 2020 - Påtænkte afgørelser sendes i høring

  Okt 2020 - Borgermøde

  Dec 2020 - Udarbejdelse af endelige afgørelser

  Feb 2021 - Politisk godkendelse af endelige afgørelser

  Juli 2021 - Udmatrikulering af opklassificerede veje

  Aug 2021 - Ikrafttrædelse

 • Hvilken type færdsel taler for opklassificering af en vej?

  Når kommunen vurderer vejenes klassificering sker det på baggrund af en samlet konkret vurdering af vejens trafikale betydning. Følgende fire trafikale forhold vurderes altid: Trafikintensitet, vejen betydning for det omkringliggende vej- og stinet, vejen art og typen af færdsel.

   

  Typen af færdsel vurderer bl.a. mængden af gennemgående færdsel herunder om vejen er færdselsmæssig forbindelsesvej til erhverv, offentlige institutioner og/eller rekreative områder som for eksempel legepladser, kulturelle seværdigheder, vandreruter, idrætsanlæg etc. Hvis en vej er forbundet til et større sammenhængende stisystem, vurderes dette også, at kunne medføre relativt store mængder gennemgående færdsel. Den ikke-motoriserede færdsel vurderes ligeledes.

 • Hvordan bliver jeg inddraget i processen?

  Før der træffes beslutning om at opklassificere en vej, sendes der en påtænkt afgørelse i høring. Her vil alle borgere have mulighed for at afgive høringssvar.

   

  Høringen afholdes etapevis og indledes med et borgermøde. Mødet annonceres på kommunens hjemmeside og lokale medier. 

   

  På veje der planlægges opklassificeret vil de påtænkte afgørelser blive sendt i individuel høring hos de vejberettigede og vejejerne. Fristen for at afgive høringssvar er fire uger.

 • Hvilke arealer er omfattet opklassificeringen?

  Når en privat fællesvej opklassificeres, overtager kommunen drifts- og vedligeholdelsesansvaret for vejen. Det betyder, at kommunen overtager ansvaret for selve vejen, vejens fortove, rabatter samt vejens udstyr som f.eks. skilte. Kommunen overtager også ansvaret for grønne elementer placeret langs vejen.

   

  Kommunen overtager derimod ikke ansvaret for rekreative grønne arealer. Legepladser og rekreative arealer kan ikke opklassificeres med hjemmel i vejloven.

   

  Før en vej kan optages som offentlig, skal vejen udskilles matrikulært af ekstern landinspektør. Den endelige afgrænsning af arealet der opklassificeres afhænger af denne matrikulære udskillelse.

 • Må vi bestille ekstra snerydning på en offentlig vej?

  Såfremt der ønskes et højere serviceniveau end den kommunale vintervedligeholdelse, har Vejdirektoratet oplyst Favrskov Kommune, at grundejerne langs en kommunevej gerne må tilkøbe ekstra vintervedligehold ved tredjemand.

   

  Det bemærkes, at kommunen fortsat skal levere den kommunale vintervedligeholdelse.

   

  Vintervedligeholdelsen er nærmere beskrevet under punktet ’ Hvilken service leverer kommunen på opklassificerede veje?’

 • Kan vi afslå opklassificeringen af vores private fællesvej?

  Kommunens beslutning om at opklassificere en privat fællesvej kan ikke stilles som et tilbud, som grundejere efter eget valg kan afslå.

   

  Ifølge vejloven skal en beslutning om opklassificering af en privat fællesvej træffes af kommunen. Beslutningen skal være begrundet i en samlet trafikal vurdering. Kommunen kan ikke overlade beslutningen til grundejernes valgfrihed.

   

  OBS: Før der træffes beslutning om at opklassificere en vej, sendes den påtænkte afgørelse i høring. Her har grundejere og vejberettigede mulighed for at afgive høringssvar, og fremhæve relevante forhold som de vurderer bør indgå i vurderingen af vejens klassificering.

 • Kan jeg klage over afgørelsen?

  Som part kan du klage over kommunens afgørelse om at opklassificere en privat fællesvej til Vejdirektoratet.

   

  Du kan klage over de endelige afgørelser til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V.

   

  Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

   

  Klagen omfatter kun retslige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager og sager om handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.

   

  Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse, og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

   

  Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.

   

  Såfremt du har lidt et tab ved opklassificeringen og deraf har et erstatningskrav i forbindelse med opklassificering af private fællesveje til offentlige veje, kan spørgsmålet om erstatning indbringes for taksationsmyndighederne. Reglerne om taksationsmyndighederne (taksationskommissionen og overtaksationskommissionen) fremgår af vejlovens §§ 105-122. Favrskov Kommune gør opmærksom på, at en grundejer normalt ikke lider et tab i forbindelse med en opklassificering af vejen, idet det offentlige fremadrettet står for vedligeholdelse af vejen.

 • Kompenseres grundejerne når deres vej opklassificeres?

  Det klare udgangspunkt er, at opklassificering af private fællesveje ikke udløser erstatning, idet dispositionen ikke udløser et tab for grundejerne.

 • Må kommunen hjælpe grundejerforeningerne med opkrævning af kontingent?

  Kommunen kan ikke lovligt opkræve grundejerforeningskontingenter over skattebilletten. Der findes ingen særlovsbestemmelse, der giver en kommune adgang til at opkræve grundejerforeningskontingenter for en grundejerforening over ejendomsskattebilletten.

   

  Når det gælder opkrævning af skatter og afgifter, gælder der et skærpet hjemmelskrav, jf. grundlovens § 43. En kommune kan derfor kun kræve skatter og afgifter direkte hos borgerne i kommunen, såfremt kommunen har direkte hjemmel i loven hertil. Da der ikke findes en hjemmel i lovgivningen, hvorefter en kommunen kan opkræve grundejerforeningskontingenter, vil en sådan opkrævning være i strid med legalitetsprincippet.

   

  Derudover vurderes opkrævningen at kunne være i strid med kommunalfuldmagten. Og inddrivelse af kontingenterne kan volde store problemer, idet kommunen ikke har indflydelse på den underliggende foreningsretlige proces i

  forbindelse med vedtagelse af kontingentet.

Informationsmøde 20.december 2018

Tilbage i december 2018 afholdte Favrskov Kommune det første info-møde

På mødet blev de vigtigste juridiske forhold og projektets tids- og procesplan præsenteret.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke veje der foreslås opklassificeret.

Hvis du har spørgsmål, om den vej du bor på, kan du stille disse under høringsperioden.

Høringerne afholdes etapevis, i takt med at vejene vurderes.

Du kan se slideshow fra informationsmødet her.

 

Kontakt

Teknik og Miljø
Tovegade 7
8450 Hammel

Senest opdateret

18.01.2021
anoh