1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.800 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

•    En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
•    En åben kommune i dialog med omverdenen
•    En bosætningskommune med en god kommunal service
•    En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
•    En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

2. Organisation

Politisk organisation 

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget

Der er derudover nedsat et midlertidigt §17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed. 

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på hjemmesiden

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du kan læse mere om Ledelsesgrundlaget her

3. Teknik og Miljø

Direktøren for Teknik og Miljø refererer til kommunaldirektøren og er overordnet ansvarlig for en forvaltning med ca. 150 medarbejdere og et samlet årligt driftsbudget på ca. 200 mio. kr. 

Den daglige opgaveløsning i Teknik og Miljø er bygget op omkring fem opgaveområder med hver sin chef. Sammen med direktøren udgør de fem chefer forvaltningens chefgruppe.

Cheferne har alle relevante ledelsesmæssige og faglige erfaringer og kompetencer inden for deres respektive chefområder.

Cheferne spiller en aktiv rolle i dialogen mellem forvaltningen og politikere og i samspillet med borgere, virksomheder og foreninger. Ligeledes løser cheferne ad hoc opgaver med direkte reference til kommunaldirektøren.     

Den overordnede organisering af opgaverne i Teknik og Miljø ser således ud:

Organisationsdiagram - Klima og Projekter

Opgavedelingen mellem de fem chefområder ser således ud:  

 • Sekretariatet står for den administrative betjening af de politiske udvalg og understøtter de øvrige chefområder med en række administrative og analytiske opgaver. Endvidere varetager sekretariatet opgaven med køb og salg af fast ejendom.  
 • Plan og Byg varetager behandlingen af byggesager til såvel private som erhvervslivet samt en række opgaver i relation til den fysiske planlægning for kommunen. Herunder udarbejdelsen af plan- og bæredygtighedsstrategien, kommuneplanen, midtbyplaner for de største byer, strukturplaner for nye byudviklingsområder samt en række lokalplaner. 
 • Trafik og Ejendomme tager sig af en lang række opgaver inden for drift, vedligehold, renovering og anlæg af nye kommunale bygninger, veje, stier, grønne områder mv. Blandt opgaverne hører også byggemodninger, kollektiv trafik og trafiksikkerhed samt en række opgaver i relation til planlægning og styring af den samlede kommunale ejendomsportefølje.
 • Natur og Miljø løser en række forskellige myndighedsopgaver inden for landbrug, virksomheder, affald, spildevand, regnvand, varmeforsyning, jordforurening m.m. Ligeledes varetages kommunens miljøindsats samt driften og vedligeholdelsen af en række anlæg inden for vandløb og natur.
 • Klima og Projekter er en ny afdeling, som efter 1. februar 2023 skal løse opgaver med særligt stort behov for tværgående koordinering. 

De fleste af lederne og medarbejderne i Teknik og Miljø har daglig arbejdsplads i administrationsbygningen, Torvegade 7 i Hammel. Da forvaltningerne er spredt på flere adresser, vil en del møder dog foregå i de øvrige administrationsbygninger. 

4. Klima og Projekter

Pr.  1. februar 2023 etableres en ny afdeling ”Klima og Projekter” i Teknik og Miljø. Den nye tværgående enhed skal sikre styring og koordinering af kommunens samlede klimaindsats og de større tværgående projekter. Nedenfor beskrives formål for den nye organisering samt den nye enheds personaleressourcer og hovedopgaver. 

Formål - Styrket koordinering og lokal forankring af klimaindsatsen

Hovedformålet med organisationsændringen er at styrke det tværgående samarbejde og koordineringen omkring projekter og klimaindsatsen - og på samme tid fastholde det lokale ejerskab til arbejdet med den grønne omstilling. Den nye afdeling skal skabe synlighed omkring den fælles klimaindsats og hjælpe med at koble den enkeltes bidrag til det fælles mål – en klimaneutral fremtid. 

Klima og Projekter får det overordnede ansvar for kommunens klimaprogram, imens ansvaret for den enkelte indsats fortsat placeres hos den relevante afdeling. Arbejdet i ”Klima og Projekter” vil i vid udstrækning blive organiseret efter matrix-princippet. Det betyder, at arbejdet ofte vil blive løst i samarbejde med relevante chefer, ledere, projektledere og medarbejdere fra andre afdelinger, men også i samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere herunder borgere og virksomheder. 

Personaleressourcer og ledelsesforhold

Chefen for Klima og Projekter vil få personaleledelsen af  to medarbejdere, som skal løse opgaver indenfor klima, bæredygtighed og landsbyer. Chefen forventes at indgå i den daglige opgaveløsning og have det primære ansvar for en lang række projekter.

Chefen for Klima og Projekter refererer til direktøren for Teknik og Miljø og indgår i Teknik og Miljøs chefgruppe. Medarbejderne i den nye afdeling refererer til chefen for Klima og Projekter.

Hovedopgaver i Klima og Projekter

Klima og Projekter skal være primus motor på opdatering af, og afrapportering på, klimaplanen, herunder den fremtidige kortlægning af CO2-udledninger. Afdelingen skal skabe rammerne for, at der kan arbejdes systematisk og målrettet med implementeringen af klimaplanens indsatskatalog. 

Klima og Projekter skal understøtte tværgående samarbejde og koordinering ift. udmøntning, opdatering og afrapportering af klimaplanens indsatskatalog, herunder udpegning af nye indsatser inden for den grønne omstilling. 

Den nye afdeling skal arbejde for at udbrede og forankre kendskabet til kommunens klimaplan. Kendskabet skal være forankret både internt i den kommunale organisation og eksternt i det omkringliggende samfund. Afdelingen skal bidrage med viden og sparring ift. andres klimaopgaver/-indsatser – rettet mod både medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere/virksomheder.

Klima og Projekter får ansvar for sekretariatsbetjeningen af kommunens politiske §17, stk. 4 udvalg om bæredygtighed, Grønt råd, Klima Favrskov og Landsbyrådet. Den nye afdeling vil ligeledes være ansvarlig for koordinering af opgaver med direkte relation til disse udvalg og råd.

Udover klimaopgaven skal den nye afdeling sikre fremdrift og koordinering af flere tværgående udviklings- og anlægsprojekter. Kriterierne for udvælgelsen af de projekter, som bliver en del af porteføljen  i Klima og Projekter, omfatter bl.a. antallet af forskellige aktører og interessenter samt den faglige kompleksitet af projektet.

5. Opgaver for chefen for Klima og Projekter

Chefen for Klima og Projekter har en lang række konkrete opgaver i sin portefølje – særligt omkring kommunens større projekter. Ca. halvdelen af stillingen består af konkret projektledelse på større anlægsprojekter. Den anden halvdel af stillingen er fokuseret på kommunens klimaindsats og de store opgaver forbundet hermed. Opgaverne løses sammen med medarbejderne i afdelingen og i en matrixorganisering i et stærkt tværgående samarbejde internt i Teknik og Miljø, i Favrskov Kommune som helhed og med borgere, virksomheder og civilsamfund. 

Chefen for Klima og Projekter har en række vigtige opgaveområder:

 • Ledelse: Chefen er ansvarlig for ledelse af de to medarbejdere i afdelingen og resultaterne af den samlede indsats indenfor afdelingens ansvarsområdet.
 • Politisk betjening: Den samlede indsats på projekt- og klimaområdet skal formidles og videreudvikles i samarbejde med  de relevante stående udvalg og §17, stk. 4 -udvalget om bæredygtighed. Som led heri medvirker chefen til at fastholde høj kvalitet i sager til direktionen og til det politiske niveau. 
 • Samarbejde med kolleger: Udvikling af klima og projekter i Favrskov Kommune kan kunne realiseres i samarbejde med ledere og chefer i Teknik og Miljø, Farvskov Kommune og omverdenen. Chefen skal gå til samarbejdet med nysgerrighed ift andres muligheder for at bidrage og med en generøs tilgang til at bidrage på tværs, når det gavner den fælles opgaveløsning. Kerneopgaven for Teknik og Miljø beskrives som ”Sammen skaber vi gode fysiske rammer for livet i Favrskov” og den tilgang skal bo i chefens DNA. 
 • Samarbejde mellem medarbejdere og ledere: Faglige resultater hænger tæt sammen med et godt arbejdsmiljø og et fint samarbejde mellem ledere, medarbejdere og medarbejdernes repræsentanter. Chefen for Klima og Projekter har en særlig rolle i at fremme og udvikle den gode koordinering og derigennem fremme trivsel, effektivitet og kvalitet. 
 • Samarbejde med omverdenen: Favrskov Kommune står for en meget lille andel af den samlede klimabelastning i Farvskov. Derfor er det afgørende, at borgere, virksomheder og civilsamfund engageres i den grønne omstilling. 

De aktuelle opgaver er: 

 • Opdatering og afrapportering af Klimaplan 2050 og det tilhørende indsatskatalog i et tværgående samarbejde i Teknik og Miljø
 • Sekretariatsbetjening af 17.4 udvalg om bæredygtighed, Grønt Råd, Klima Favrskov og Landsbyrådet.
 • Tovholder på følgende indsatser fra klimaplanens indsatskatalog
  • 10 Vedvarende energi, Hallendrup møller, 6 møller
  • 13 Screening for Power to X ved biogasanlæg
  • 14 CO2-reduktion ved Industri, Leca
  • 16 Elbiler
  • 23 Alternative drivmidler til renovationsbiler
  • 36 Kødfri dag i offentlige kantiner og institutioner
  • 37 Klima Favrskov
  • 38 Klimauger - aktiviteter
  • 39 Repair Cafeér
  • 40 Klimavenligt fødevareforbrug
  • 41 Alternativer til at køre alene i egen bil
  • 42 Bæredygtigt byggeri på tværs af aktører
  • 43 Innovationsuger på Favrskov Gymnasium
  • 44 Lokale energifællesskaber
  • 45 Ungeklimaråd
  • 46 Muligheder for bæredygtigt forbrug
  • 47 Klimaindsatser på folkeskoler
  • 48 "Mere genbrug og genanvendelse"
  • 49 Hadsten Midtby
 • Planlægning og realisering af fremtidens Lilleåpark og klimasikring af Hadsten Midtby
 • Koordinering omkring realisering af lokalplan 384 - Nyt idrætsanlæg Søften 
 • Planlægning og realisering Skovbørnehave og Naturcenter - Moselund Spejdercenter 
 • Realiseringen af lokalplan nr. 408 – plejecenter og fællesskabsbaserede boliger
 • Realisering af lokalplan 402 - Thorasdal

6. Kompetencer 

Vi har en forventning om, at du har de fleste af følgende kompetencer:

Faglige kompetencer:

 • Du har en relevant uddannelse og relevant erfaring med projektledelse. Ligeledes er det en fordel, at du kan dokumentere relevant videre- og efteruddannelse i ledelse
 • Du har en solid indsigt i offentlig forvaltning, herunder de faglige, organisatoriske og økonomiske forhold
 • Du har en samfundsmæssig interesse samt viden om udviklingen i den offentlige sektor
 • Du har erfaring med samspillet med politiske udvalg - gerne fra den kommunale verden

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

 • Du er resultat- og samarbejdsorienteret
 • Du er relationel stærk og kan kommunikere på alle niveauer
 • Du har fokus på at nå de politiske mål og overholde de økonomiske rammer
 • Du har erfaring med ledelse i en matrixorganisering
 • Du kan troværdigt og forståeligt formidle indsigt i resultater, muligheder og vilkår til direktør, politikere og omverdenen
 • Du bedriver ledelse tæt på, du følger op, og du intervenerer relevant 
 • Du har gennemslagskraft og udviser mod og leder med integritet
 • Du skaber og fastholder motivation og går forrest med begejstring
 • Du giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde
 • Du har humor, empati, selvindsigt og reflekterer over egne værdier og ledelsesstil.

7. Favrskov Kommune tilbyder

Vi tilbyder en spændende chefstilling i tæt samspil med direktøren og chefgruppen i Teknik og Miljø. I Favrskov Kommune er der et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelseslagene og det politiske niveau, hvorfor der ikke er langt fra tanke til handling.

Herudover vil du opleve tæt opbakning og sparring til din personaleledelse og opgaveløsning. Det gode, forpligtende samarbejde med andre forvaltninger og støttefunktioner er en væsentlig del af forklaringen på, at vi lykkes så godt. 

Favrskov Kommune arbejder løbende med at udvikle kommunen som en attraktiv og effektiv arbejdsplads. Og stillingen rummer potentiale for udvikling både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 

Det primære arbejdssted for chefen er administrationsbygningen i Hammel, men en del af arbejdet foregår andre steder i og udenfor kommunen. 

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et lønniveau på ca. 650.000 kr. ekskl. pension.  

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 

8. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at kontakte Sidsel Homann, direktør for Teknik og Miljø, på 23 37 83 67. Send gerne en SMS, hvis du har lyst til en fortrolig snak om stillingen.

Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt. 

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Sidsel Homann, direktør for Teknik og Miljø
 • Claus Vind Andersen, chef for Trafik og Ejendomme
 • Birthe Jordt, afdelingsleder for Landbrug, Virksomheder og Spildevand 
 • Lene Farving, tillidsrepræsentant for akademikerne

Ansøgningsfristen er lørdag 10. december 2022, hvor ansøgninger skal være modtaget via vores hjemmeside: favskov.dk/job

Tirsdag 13. december 2022 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted torsdag 15. december 2022 fra kl. 9-14. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår tirsdag 20. december 2022 fra kl. 9.30-13.30.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Tilbagemeldingen foregår mandag 19. december 2022 i tidsrummet 13.30-17.30 og i den forbindelse vil der også være mulighed for en uformel drøftelse med direktøren for Teknik og Miljø.

Kommunaldirektør Jan Kallestrup deltager i anden samtalerunde. Rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen medvirker ved test og anden samtalerunde.

Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med afholdelse af 2. samtale.

Tiltrædelse forventes pr. 1. februar 2023.