Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som Daglig leder til demensplejecenteret Tinghøj

1. Baggrund

Favrskov Kommune har omkring 48.500 indbyggere og ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Kommunen er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Ligeledes er kommunen en del af det østjyske vækstområde Business Region Aarhus. 

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det årlige nettodriftsbudget er på over 2,7 mia. kr., mens anlægsbudgettet de seneste år har været på ca. 120 mio. kr. årligt.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

 Du finder den samlede vision her

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Plan - og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion. Forvaltningerne og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af forskellige tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, HR og ejendomsservice m.v.

Den administrative organisation ser således ud:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer      

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her. 

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. I efteråret er der gennemført et forløb, hvor vi i forvaltningens samlede ledergruppe har udfoldet forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs, skal vi sammen sikre at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Organisationsdiagram viser organisering i Social og Sundhed

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser ældreområdet

Ældreområdet er opdelt i to distrikter – Øst og Vest. I hvert distrikt er der plejecentre og hjemme- og sygepleje. Derudover har området en fælles visitation og hjælpemiddeldepot.

I Favrskov Kommune er der i alt syv plejecentre, som samlet har 272 plejeboliger. Hjemme- og sygeplejen betjener cirka 1.100 borgere om ugen, og ældreområdet har samlet set omkring 800 medarbejdere. I alt er der 27 korttidspladser – syv på Plejecentret Hinneruplund og 20 på Plejecentret Solhøj.

Se nedenstående diagram for organiseringen af Plejecentrene i Favrskov Øst:

Diagram viser organiseringen i Plejecentre Favrskov Øst

5. Plejecentrene Favrskov Øst

Plejecentrene Favrskov Øst består af fire plejecentre beliggende i Hammel (Tinghøj), Hadsten (Møllegården), Hinnerup (Hinneruplund) og Voldum (Voldumcentret). Distriktet har i alt 148 plejeboliger heraf 71 skærmede boliger for borgere med demenssygdom. Derudover har distriktet 7 korttidspladser primært til borgere med demenssygdom. I distriktet er også Favrskov Kommunes demensteam, som består af tre dagtilbud, kommunens demenskonsulenter og en undervisnings-/formidlingsdel. Vi er i distriktet optaget af at udvikle fagligheden og medarbejdernes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udvikling.

Plejecentret Tinghøj er Favrskov Kommunes specialplejecenter til borgere med demenssygdom, og det betyder. at borgerne visiteres fra hele Favrskov Kommune. Det er et demensvenligt botilbud i nærområdet, hvor samarbejdet med de pårørende er i højsædet. Det er vigtigt, at plejecentret er et attraktivt hjem for beboerne og deres familier, og at de pårørende indgår som en naturlig del af hverdagen i beboernes hjem.

Plejecenter Tinghøj har pt. 52 fastansatte, og mellem 15-30 tilknyttede vikarer, og der lægges stor vægt på en høj faglighed. Det betyder, at vi har mange specialiserede og fagligt kompetente medarbejdere, der i dagligdagen har et tæt og koordinerende samarbejde med blandt andet praksislæger, Gerontopsykiatrien og Hukommelsesklinikken. Vi arbejder lige nu særligt på at have et højt niveau i dokumentationen af vores indsats, hvor det forventes, at alle medarbejdere har fokus på og interesse for dokumentation i omsorgssystemet Cura med henblik på at kvalificere behandling og hverdag for beboerne.

Vi udvikler løbende vores kerneopgave og kulturen på arbejdspladsen, og vi forventer, at du arbejder målrettet på, at de mål vi sætter os, også bliver implementeret i hverdagen.

Vi har lige nu i Favrskov Kommune fokus på implementeringen af den ”Nationale demenshandleplan”. Læs mere om handleplanen her. I 2019 blev der gennemført en analyse af demensområdet i Favrskov Kommune, som kan læses her

Favrskov Kommune har foråret 2021 vedtaget en ny demenspolitik, og her vil alle ledere på demensområdet få en rolle i implementeringen af politikken, og de deraf følgende handleplaner. Læs demenspolitikken her

6. Overordnede opgaver

Vi arbejder teamorganiseret, og vi er optaget af, at ansvar for forskellige opgaver uddelegeres til medarbejderne, med henblik på at styrke arbejdsfællesskabet og opgaveløsningen. Vi skal kunne se de enkelte fagligheder til gavn for borgerne og deres livskvalitet.

Som leder har du et ansvar for:

 • At plejecentret fortsat fremstår som et attraktivt hjem for beboere og pårørende
 • At medvirke til kvalitetssikring og udvikling heraf
 • Personaleledelse, MUS-samtaler og teamudvikling
 • Sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med et højt fagligt niveau i opgaveløsningen
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling for personalet
 • At ”Strategi for ældreområdet” implementeres på plejecenteret
 • At være tovholder og igangsætter for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • At kvalitet, ressourcer og økonomi hænger sammen

7. Personprofil

Vi har brug for en leder, der selv er demensfagligt velfunderet, og som sammen med den assisterende leder på plejecentret kan udgøre et åbent og dialogbaseret lederteam. Du bliver ansvarlig for at udøve nærværende og mærkbar ledelse til alle medarbejdere med forskellige fagligheder.

Du skal have flair for formidling, relationer og kunne give medarbejderne sparring i komplekse forløb. Derudover skal du sammen med den assisterende leder kunne sætte retning og udvikle medarbejdernes kompetencer, ligesom du prioriterer et godt arbejdsmiljø for alle. 

Du har blik for både de små deltaljer og de store linjer i god personaleledelse. Det er vigtigt, at du både kan give og modtage feedback, og at du har lyst til at være en del af en organisation, hvor vi er optaget af, at vi altid kan gøre det endnu bedre.

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Demensfaglig baggrund
 • Relevant sygeplejefaglig uddannelse
 • Erfaring fra arbejdet på et plejecenter
 • Erfaring med ledelse eller lyst til at prøve ledelse
 • Har du en lederuddannelse er det en fordel - alternativt skal du have lyst til at gå i gang med en.

7.2 Personlige kompetencer

Vi lægger vægt på at du:  

 • Har overblik og kan sætte retning
 • Er forandringsparat og nytænkende 
 • Er nærværende, og kan agere i en omskiftelig hverdag
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Inviterer til dialog og samarbejde og inddrager dine medarbejdere
 • Har evner så du kan inspirere og motivere på alle samarbejdsniveauer
 • Delegerer opgaver i tillid til, at medarbejdere yder deres bedste.
 • Har gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt
 • Er udviklingsorienteret, struktureret og ordentlig
 • Tager initiativer og sætter ting i værk, der kan virke i praksis

8. Yderligere oplysninger

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for dit fagområde, og lokalaftalen for ledere på ældreområdet i Favrskov kommune. Det er en nødvendighed i jobbet, at du har kørekort, da lederne i distriktet understøtter hinanden i opgaverne.

Hvis du har brug for en fortrolig drøftelse af stillingen, så kontakt distriktsleder Pia Hedegaard på tlf. 40 24 00 80 eller på phe@favrskov.dk  Alle henvendelser behandles fortroligt.

9. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesudvalget består af:

 • Birgit Knudsen, Centersygeplejerske
 • Lone Martine Jensen, Social- og sundhedshjælper
 • Louise Bjerregaard Lauersen, Demenskoordinator og social-og sundhedsassistent
 • Rikke Moesgaard Skjødt, Gruppelede
 • Henriette Halgaard Rasmussen, Ældrechef
 • Pia Hedegaard, Distriktslede

Ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen deltager i 2. samtale.

Ansøgningsfristen er søndag den 23. januar 2022, hvor ansøgningerne skal være modtaget via favrskov.dk/job

Der afholdes første samtale tirsdag 25. januar 2022, og anden samtale mandag 31. januar 2022 om formiddagen. De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, og finder sted onsdag den 26.januar 2022 om formiddagen. Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne

Tiltrædelse pr. 1. marts 2022.