Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderings-pligt for etablering af fjernvarme transmissionsledning mellem Hinnerup og Grundfør

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderings-pligt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Favrskov Kommunes screeningsafgørelse er baseret på ansøgers oplysninger og er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i miljøvurderingslovens bilag 6. Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt begrundes med, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hverken støjmæssigt, landskabeligt, kulturhistorisk og eller naturmæssigt.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men betyder kun, at bygherren ikke skal udarbejde og fremlægge en miljøkonsekvensrapport til VVM-myndigheden. Projektet må ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødven-dige øvrige godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning.

Læs hele afgørelsen her

Bilag 1. Ansøgningsskema med ansøgers oplysninger og myndighedsvurdering

Afgørelse
29.
nov.
2022
27.
dec.
2022
8382 Hinnerup
Virksomheder