Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af procesledning til fjernvarmeforsyning af gartneri på Rønbækvej 23, 8382 Hinnerup

Favrskov Kommune har på baggrund af en miljøscreening afgjort, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurderingsligt.

Favrskov Kommunes screeningsafgørelse er baseret på ansøgers oplysninger og er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i miljøvurderingslovens bilag 6. Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt begrundes med, at projektet ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, hverken støjmæssigt, landskabeligt, kulturhistorisk og eller naturmæssigt.

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men betyder kun, at bygherren ikke skal udarbejde og fremlægge en miljøkonsekvensrapport til VVM-myndigheden. Projektet må ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige øvrige godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning.

Læs hele afgørelsen her

Bilag 1. Screeningsskema med ansøgers oplysninger og myndighedsvurdering

Afgørelse
14.
apr.
2023
12.
maj.
2023
8382 Hinnerup
Virksomheder