Afgørelse om at etablering af et minivådområde på mat. 1q, 1p, 4v og 4x, Hagsholm Hgd, Houlbjerg, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven

Minivådområdet ligger i oplandet til Randes fjord og skal medvirke til at reducere udledningen af Nitrat og fosfor til fjorden. Minivådområdet består af et sedimentationsbassin og et vådområde.

Minivådområdet ligger i oplandet til Randes fjord og skal medvirke til at reducere udledningen af Nitrat og fosfor til fjorden. Minivådområdet består af et sedimentationsbassin og et vådområde.

Minivådområdet har et drænopland på ca. 78 ha. Selve minivådområdet er dimensioneret til at at udgøre godt 1 % af drænoplandet – og det samlede vandspejl vil være på 8,300 m².

Favrskov kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter lovens § 15.

Favrskov Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af ansøges oplysninger i det indsendte projekt samt supplerende oplysninger om projektet.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
12.
nov.
2021
10.
dec.
2021
8870 Langå
Natur og vandløb